HANNE BECH HANSEN DØD

Tid­li­ge­re po­li­ti­di­rek­tør og for­fat­ter

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Hei­di Pe­der­sen | hped@bt.dk Simon Boas | sboa@bt.dk /ritzau/

Hanne Bech Hansen be­stred po­sten som le­der af Kø­ben­havns Po­li­ti fra 1995, og ind­til hun gik på pen­sion i 2009. Nu er hun død i en al­der af 77 år.

Hen­des tid­li­ge­re kol­le­ga - chef­po­li­ti­in­spek­tør Per Lar­sen - ro­ser hen­de for be­drif­ter­ne i po­li­ti­et.

»Hun har med­vir­ket til at ska­be en ek­stremt stor åben­hed, hvor ud­gangs­punk­tet al­tid var, at vil­le ik­ke på no­gen må­de vil­le fe­je no­get ind un­der no­gen gulv­ta­ep­pet. Vi forta­el­ler tin­ge­ne, som de er. Hun har va­e­ret med til at åb­ne Kø­ben­havns po­li­ti udadtil til pres­sen. Det har va­e­ret en ka­em­pe ge­vinst for po­li­ti­et,« si­ger Per Lar­sen.

Han la­er­te hen­de at ken­de i 1998, da de ar­bej­de­de sam­men i PET.

»Jeg tror fak­tisk, at bå­de men­ne­sket og che­fen kan be­teg­nes un­der den sam­me eti­ket­te som et me­get po­si­tivt og et me­get livs­kraf­tigt da­me med fa­ste me­nin­ger, men sam­ti­dig og­så med en fan­ta­stisk ev­ne til at sa­et­te sig ind i si­tu­a­tio­ner­ne. Hun har al­drig va­e­ret om­gi­vet af pa­nik, uan­set hvad det er for en si­tu­a­tion, vi har va­e­ret i. Hun har al­tid ta­get ud­gangs­punkt i, hvad det va­erst ta­en­ke­lig kun­ne va­e­re i den kon­kre­te si­tu­a­tion, og så tog hun den der­fra. Hun har al­tid lagt ro på, hvis no­gen har haft ten­den­ser til at vil­le ko­ge en si­tu­a­tion op,« si­ger Per Lar­sen til BT.

Me­get ud­sat post

Po­sten som le­der af Kø­ben­havns Po­li­ti er en af de ab­so­lut­te top­po­ster in­den for po­li­ti­et og og­så en me­get ud­sat post. I Hanne Bech Han­sens tid som le­der gen­nem­før­te po­li­ti­et blandt an­det ryd­nin­gen af Ung­doms­hu­set på Jagt­vej. Og hun ind­kas­se­re­de en del om­ta­le, da hun skul­le kom­men­te­re, hvor­for en be­tjent mon hav­de sagt ’per­ker’ til en de­mon­strant. Po­li­ti­di­rek­tø­ren men­te, han kun­ne ha­ve sagt ’per­le’.

Det gav hen­de øge­nav­net ’Per­lemor’, og i Cir­kus­revy­en op­t­rå­d­te Ulf Pil­gaard i rol­len som po­li­ti­che­fen, der ind­kald­te til ’pis­se­mø­de’ på ’Vo­la­py­k­går­den’.

Sa­gen gjor­de blandt an­det, at ko­mi­ke­ren Ulf Pil­gaard la­ve­de en mo­no­log i Cir­kus­revy­en, hvor han spil­le­de Hanne Bech Hansen.

»Og det er jeg ham dybt tak­nem­me­lig for, for så kom den li­ge­som der­hen, hvor den hør­te hjem­me. Han gør det helt ual­min­de­ligt char­me­ren­de. Og så sy­nes jeg, at det er helt vildt, at den mand kan kom­me til at lig­ne mig så me­get,« for­tal­te hun ef­ter­føl­gen­de til Po­li­ti­ken.

Hanne Bech Hansen har i et in­ter­view for­talt, at hun som ung over­ve­je­de en mu­si­kalsk kar­ri­e­re. Imid­ler­tid valg­te hun ju­rastu­di­et på Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Hun ar­bej­de­de seks år på et ad­vo­kat­kon­tor, før hun søg­te ind hos po­li­ti­et og blev an­kla­ger. Hun ar­bej­de­de blandt an­det i Oden­se, Glo­strup og Hvi­d­ov­re, samt hos Statsad­vo­ka­ten for Fyn, før hun i 1986 blev chef for per­so­na­le­af­de­lin­gen hos Rigs­po­li­ti­che­fen. To år se­ne­re blev Hanne Bech Hansen chef for Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, hvor hun alt­så mød­te Per Lar­sen for før­ste gang.

I 1993 blev hun statsad­vo­kat i Kø­ben­havn. I den rol­le vi­ste hun i Østre Lands­ret i sa­gen mod Blekin­ge­ga­de­ban­dens hja­el­per, Marc Ru­din, si­ne ev­ner som an­kla­ger, sit over­blik og kun­sten at ta­le li­ge ud af po­sen. Og­så som po­li­ti­di­rek­tør i Kø­ben­havn blev hun kendt for sin li­ge­frem­me og kon­tan­te stil. Per Lar­sen hu­sker hen­de dog og­så for an­det:

»Hun vi­ste si­ne om­gi­vel­ser og si­ne me­d­ar­bej­de­re stort til­lid og lang snor, Hun var ik­ke en, der skul­le blan­des ind i al­le de­tal­jer, men hvis man først en gang hav­de få­et hen­des til­lid, så var der og­så hand­le­fri­hed un­der an­svar,« si­ger Per Lar­sen.

Som pen­sio­ne­ret fra po­li­ti­et op­nå­e­de hun blandt an­det at få ud­gi­vet tre spa­en­dings­ro­ma­ner.Den før­ste »La­sten« kom i 2010 og hav­de en vi­cepo­li­ti­kom­mis­sa­er med paki­stansk bag­grund som ho­ved­per­son, an­gi­ve­ligt for at in­spi­re­re per­so­ner med uden­land­sk bag­grund til at sø­ge ind hos po­li­ti­et. Året ef­ter fulg­te ’Ope­ra­tion Da­ca­po’, og i 2014 ud­kom ro­ma­nen ’Un­der ro­sen’.

Uma­ge i al­le li­vets for­hold

Til Kri­ste­ligt Dag­blad tid­li­ge­re på året for­kla­re­de hun, at hun al­tid har for­søgt at gø­re sig uma­ge i al­le li­vets for­hold. Det ga­el­der hver­dagsting, men og­så tid­li­ge­re i ar­bej­det som an­kla­ger, hvor hun skul­le for­kla­re kom­pli­ce­re­de ha­en­del­ses­for­løb ved det ene na­ev­nin­ge­ting ef­ter det an­det.

»Jeg brug­te tid nok til at sik­re mig, at mi­ne ar­gu­men­ter var skru­et or­dent­ligt sam­men, så na­ev­nin­ge­ne for­stod dem, og sa­gen fik det rig­ti­ge ud­fald,« for­kla­re­de hun i in­ter­viewet, hvor hun og­så løf­te­de slø­ret for, at det var hen­des far, der hav­de la­ert hen­de, at uma­ge er vig­tigt:

»Det var ik­ke så­dan, at han ro­ste me­get. Men han sag­de ba­re ’Fint, Hanne’, og for mig var det som at bli­ve slå­et til rid­der. Og når jeg har gjort mig rig­tig uma­ge i dag, fø­ler jeg, han sid­der op­pe i him­len, og si­ger ’Fint Hanne’.«

Hanne Bech Hansen har og­så ud­gi­vet sam­ta­le­bo­gen »Hek­se­hyl« sam­men med Ca­mil­la Lin­de­mann, og i 2011 blev hun ud­pe­get som med­lem af den nor­ske re­ge­rings kom­mis­sion til ud­red­ning af ter­r­or­an­gre­bet på Utøya. Hanne Bech Hansen modt­og ad­skil­li­ge ha­e­ders­be­vis­nin­ger, blandt an­det blev hun i 2005 kom­man­dør af 1. grad af Dan­ne­brog­or­de­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.