Stå­le med over­skud: ’Vi ved alt om Por­to’

BT - - VOORZIJDE PAGINA - SVAER UDE­BA­NE Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

Det sva­e­ver na­er­mest over by­en som en fod­bold-ufo. Esta­dio do Dra­gao, FC Por­tos hjem­me­ba­ne, gi­ver ud­syn til Dou­ro-flo­den og den char­me­ren­de hav­ne­by. Det er her, FC Kø­ben­havn i af­ten skal for­sø­ge at hen­te po­int i Cham­pions Le­ague. Og er der én mand, der er li­geg­lad med Dou­ro-flo­den, po­rtvi­nen og de ke­ra­mi­k­fli­se­belag­te hu­se i Portu­gals na­est­stør­ste by, er det Stå­le Sol­bak­ken. FC Kø­ben­havn-ma­na­ge­ren har kun øje på de 11 spil­le­re, som han i af­ten va­el­ger til den før­ste kamp i sit og FC Kø­ben­havns fjer­de CL-grup­pe­spil.

Her har han et helt an­det hold, end han tid­li­ge­re har haft som kø­ben­havnsk chef. Et min­dre fy­sisk hold end tid­li­ge­re og fle­re spil­le­re, der kan no­get på egen hånd. Der­for for­ven­ter han og­så et an­der­le­des ud­tryk på FCK ver­sion 4.

»Jeg sy­nes, vi har spil­le­re, der kan gø­re no­get med bol­den. Vi har og­så spil­le­re, der ik­ke kan så me­get med bol­den (slår Wil­li­am Kvist på ma­ven og gri­ner, red.). Det vig­ti­ge er, at vi er sta­er­ke beg­ge ve­je. Vi har må­ske nog­le spil­le­re, der ger­ne vil vi­se no­get of­fen­sivt, men vi er ba­re nødt til at gø­re vo­res de­fen­si­ve ar­bej­de, for el­lers har vi in­gen chan­ce. Jeg har set Por­tos fem-seks se­ne­ste kam­pe, og de er me­get sta­er­ke. Det er et hold, der kan aen­dre for­ma­tion. Så vi skal va­e­re for­be­red­te,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

Dr. Stå­le og Mr. Sol­bak­ken

Der fin­des to ver­sio­ner af Stå­le Sol­bak­ken. Den ene sva­rer i kor­te ven­din­ger og tra­ek­ker et skridt ta­et­te­re på dø­ren for hvert spørgsmål, der stil­les. Den an­den ta­en­der på at stik­ke lidt til nor­mer­ne, pro­vo­ke­re en anel­se og ta­le i over­skrif­ter. I går in­den kam­pen mod Por­to i af­ten var det den over­skud­ram­te Sol­bak­ken, der mød­te op.

Wil­li­am Kvist fik med klap­pet på ma­ven at vi­de, at det ik­ke var ga­li­ons­fi­gu­ren på Cham­pions Le­ague-ski­bet fra 2010/11, Sol­bak­ken for­ven­te­de sig ge­ni­a­li­te­ter fra. Kvist er med som mod­va­egt, og den tid­li­ge­re FCK-an­fø­rer ta­ler om den store selv­til­lid på hol­det.

»Vi er sta­er­ke li­ge nu. Vi har stor selv­til­lid, og vi spil­ler godt. Men vi er vant til at ha­ve bol­den me­re end mod­stan­de­ren, og det er jeg ik­ke sik­ker på, at vi får mod Por­to. Et po­int vil va­e­re godt for os,« si­ger Wil­li­am Kvist.

Nem grup­pe - svaer be­gyn­del­se

FC Kø­ben­havn har på pa­pi­ret få­et det, eks­per­ter og jour­na­li­ster vil kal­de en nem grup­pe, og som fans vil brok­ke sig over, at de gør. Men fak­tum er, at Lei­ce­ster na­ep­pe vil­le slå Bar­ce­lo­na man­ge gan­ge, Por­to vil­le få pro­ble­mer mod Man­che­ster Ci­ty og At­léti­co Madrid samt Club Brug­ge er na­ep­pe bed­re end Tot­ten­ham og Glad­bach.

Det aen­drer dog ik­ke på, at FCK ind­le­der Cham­pions Le­ague på den må­ske sva­e­rest mu­li­ge må­de med ude­ba­ne­kam­pen i Por­to.

»Vi ved alt om Por­to. Vi har set al­le kam­pe – og­så tra­e­nings­kam­pe­ne mod Vil­lar­re­al og Le­ver­ku­sen. Vi ken­der alt til de­res in­di­vi­du­el­le kva­li­te­ter. For­skel­len mel­lem Por­to og Lei­ce­ster er, at Por­to er vant til at spil­le i den her tur­ne­ring. Por­to spil­ler og­så i en nem­me­re liga end Lei­ce­ster, så hvis Lei­ce­ster ik­ke hen­ter po­int i Pre­mi­er Le­ague, er de nødt til at ta­ge sig af liga­en. Por­to vil ger­ne vin­de liga­en, men de er og­så så me­get bed­re end man­ge af hol­de­ne i de­res egen liga, at de kan ro­te­re og hvi­le spil­le­re på de rig­ti­ge tids­punk­ter,« si­ger Sol­bak­ken:

»Men mit job er ik­ke at sam­men­lig­ne Por­to og Lei­ce­ster. Mit job er at slå dem beg­ge. Du vil sik­kert ger­ne vi­de, om jeg tror, at Por­to bli­ver num­mer ét i grup­pen. Det tror jeg, at de gør. Men vi vil for­sø­ge at gi­ve dem kamp i mor­gen (i dag, red.),« slut­ter han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.