Den­nis Rit­ter skif­ter job Det skal han la­ve nu

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Ni­els O. Hansen | piquet@spor­ten.dk

Den man­ge­åri­ge sport­skom­men­ta­tor Den­nis Rit­ter for­la­der sit job på sport­s­re­dak­tio­nen på TV2. Han bli­ver dog på tv-sta­tio­nen, for han skal va­e­re va­ert på TV2 News.

»Det har i en del år va­e­ret et øn­ske for mig at ar­bej­de med nyhe­der, og med va­erts­op­ga­ven på News ven­der jeg til­ba­ge til et ar­bej­de som me­re klas­sisk jour­na­list, end jeg har va­e­ret vant til i kom­men­ta­torjob­bet. Jeg er su­perg­lad for, at jeg kan få op­fyldt mit øn­ske om at prø­ve nye ud­for­drin­ger og nye sto­f­om­rå­der,« si­ger Den­nis Rit­ter i en pres­se­med­del­el­se iføl­ge me­di­awatch.dk

Bli­ver i cy­ke­lu­ni­vers

Tid­li­ge­re kom­men­te­re­de Den­nis Rit­ter dan­ske land­skam­pe i fod­bold på DR, men i de sid­ste man­ge år har han va­e­ret kendt som en me­get kom­pe­tent tred­je­del af TV2s Tour de Fran­ce­kom­men­ta­tor­hold. De to an­dre tred­je­de­le ud­gø­res af Jør­gen Leth og Rolf Sø­ren­sen.

Dan­ske cy­kel­fans skal dog ik­ke ta­ge sor­ger­ne på forskud, for Den­nis Rit­ter vil fort­sa­et­te med at da­ek­ke de store cy­kel­løb – her­un­der na­tur­lig­vis Tour de Fran­ce.

»Vi ken­der mest Den­nis Rit­ter fra sport­s­da­ek­nin­gen, men Den­nis har og­så en stor in­ter­es­se for po­li­tik og sam­fund, og jeg er sik­ker på, at han kan ta­ge si­ne jour­na­li­sti­ske og for­mid­lings­ma­es­si­ge kva­li­te­ter med ind i News’ nyheds­da­ek­ning. Sam­ti­dig har Den­nis stor sik­ker­hed og en enorm er­fa­ring, når der i li­ve-sen­din­ger plud­se­lig sker uven­te­de be­gi­ven­he­der, han skal age­re på,« si­ger che­fre­dak­tør på TV2 News Met­te Øster­gaard.

Den­nis Rit­ter har før­ste ar­bejds­dag på TV2 News 24. ok­to­ber.

’’ Jeg er su­perg­lad for, at jeg kan få op­fyldt mit øn­ske om at prø­ve nye ud­for­drin­ger og nye sto­f­om­rå­der Den­nis Rit­ter

FOTO: SIMON LAESSØE

Den­nis Rit­ter har va­e­ret kom­men­ta­tor for TV2 Spor­ten si­den 2004.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.