Eks­per­ter slår alarm: DEN SKJULTE ÅR­SAG TIL HOVEDPINE

Gu­i­de: Pro­fes­sorens bed­ste råd

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Si­ne Bach Jakob­sen | si­ja@bt.dk Hei­di Pe­der­sen | hped@bt.dk

Vi ta­ger smer­testil­len­de pil­ler for at slip­pe af med hovedpine. Men pa­ra­doksalt nok kan de små, hvi­de pil­ler net­op va­e­re år­sa­gen til, at ho­ve­d­et dun­ker. På Øre­sunds Apo­tek på Øster­bro­ga­de i Kø­ben­havn mø­der apo­te­ker Tue Askaa hver dag folk, der ta­ger så me­get smer­testil­len­de me­di­cin, at det fak­tisk for­va­er­rer ho­ved­pi­nen.

»Folk kom­mer jo som ud­gangs­punkt ind for at kø­be smer­testil­len­de, for­di de har ondt. Men når vi så spør­ger om, hvad de ta­ger, og hvor me­get, så er der fle­re, der spi­ser så me­get, at der kan va­e­re ta­le om hovedpine på grund af me­di­ci­nover­for­brug,« si­ger Tue Askaa.

Og det er ik­ke kun på Øster­bro, at pil­ler­ne kan en­de som folks hovedpine. Op mod 100.000 dan­ske­re – isa­er kvin­der mel­lem 30 og 50 år – li­der, iføl­ge pro­fes­sor Rig­mor Højland Jen­sen fra Dansk Ho­ved­pi­ne­cen­ter, af hovedpine, som skyl­des me­di­ci­nover­for­brug. Der­for har Dansk Ho­ved­pi­ne­cen­ter, Dan­marks Apo­te­ker­for­e­ning samt Mi­gra­e­ne og Ho­ved­pi­ne­for­e­nin­gen, med støt­te fra Tryg­fon­den, net­op skudt gang i en kampag­ne, som skal sa­et­tes fo­kus på pro­ble­met.

Rig­mor Højland Jen­sen ad­va­rer mod, at man ud­vik­ler et over­for­brug:

»Det er ik­ke for­budt at ta­ge smer­testil­len­de, når man har ondt. Men man skal ik­ke be­gyn­de da­gen med at spi­se fi­re ko­di­mag­ny­ler som ren fore­byg­gel­se, for­di man ved, man får en pres­set dag. Hånd­købs­me­di­cin er og­så me­di­cin,« si­ger hun.

Hver dan­sker køb­te i 2015 i gen­nem­snit 210 svagt smer­testil­len­de pil­ler, og i be­folk­nings­un­der­sø­gel­sen, fo­re­ta­get af Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed ’Sund­heds­pro­fi­len 2013’, sva­rer godt en tred­je­del af dan­sker­ne, at de in­den for de se­ne­ste 14 da­ge har haft hovedpine. Det er kun i sja­eld­ne til­fa­el­de no­get, man fak­tisk dør af. Men for­di så man­ge men­ne­sker er pla­get af smer­ter­ne, har ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO pla­ce­ret hovedpine på en tred­je­plads over de syg­dom­me, der ko­ster flest ra­ske le­ve­år. Der er alt­så ta­le om en fol­ke­syg­dom, som hver dag stja­e­ler livskva­li­tet og går ud over bå­de pri­vat­liv og ar­bejds­liv.

To års ven­te­tid

I øje­blik­ket er der på lan­dets ho­ved­pi­ne­cen­tre op mod to års ven­te­tid på be­hand­ling. Og på Dansk Ho­ved­pi­ne­cen­ter i Glo­strup skyl­des en fjer­de­del af al­le til­fa­el­de­ne me­di­ci­nover­for­brug. Rig­mor Højland Jen­sen hå­ber der­for, at man ved at gø­re op­ma­er­k­som på pro­ble­met kan fore­byg­ge, at folk i før­ste om­gang ud­vik­ler hovedpine på grund af me­di­cin, så de slet ik­ke be­hø­ver den in­ten­si­ve be­hand­ling.

Har man ja­evn­ligt hovedpine, er før­ste skridt, iføl­ge Rig­mor Højland Jen­sen og Tue Askaa, at få over­blik over, hvor of­te man har ondt i ho­ve­d­et, og hvor me­get smer­testil­len­de man spi­ser. En ’ho­ved­pi­nedag­bog’ kan nem­lig hja­el­pe en til at se, om der er ta­le om over­for­brug af pil­ler. Men den er og­så et godt red­skab, når man ved la­e­gen skal ha­ve stil­let en pra­e­cis di­ag­no­se, som er na­e­ste skridt va­ek fra ge­ner­ne. En pra­e­cis di­ag­no­se er af­gø­ren­de for, hvil­ken be­hand­ling der skal til.

»Er der ta­le om mi­gra­e­ne, skal man jo ha­ve me­di­cin, som er ret­tet mod pra­e­cis den syg­dom. Mens hvis det er spa­en­dings­ho­ved­pi­ne, skal man se på, om spa­en­din­ger­ne f.eks. skyl­des mu­skel­s­pa­en­din­ger el­ler psy­ki­ske be­kym­rin­ger,« si­ger Rig­mor Højland Jen­sen. Smer­testil­len­de uden virk­ning På apo­te­ket står Tue Askaa og hans kol­le­ga­er klar bag di­sken til at vej­le­de. Han un­der­stre­ger, at når apo­te­ker­ne spør­ger om for­bru­get af smer­testil­len­de, er det ik­ke for at løf­te pe­ge­fin­gre. De­res ker­ne­op­ga­ve er nem­lig at sik­re, at folk bru­ger me­di­ci­nen kor­rekt, så de op­når den bed­ste ef­fekt med fa­er­re­st bi­virk­nin­ger.

»Nog­le folk er enormt mod­ta­ge­li­ge og re­a­ge­rer med et ’gud, kan det va­e­re det’, mens an­dre blankt af­vi­ser, for­di det kan va­e­re helt uover­sku­e­ligt at la­ve om, for­di de ik­ke kan over­skue smer­ter­ne. Pro­ble­met er jo ba­re, at de har smer­ter­ne al­li­ge­vel, for­di det smer­testil­len­de ik­ke hja­el­per,« si­ger Tue Askaa.

Det er ik­ke for­budt at ta­ge smer­testil­len­de, når man har ondt. Men man skal ik­ke be­gyn­de da­gen med at spi­se fi­re ko­di­mag­ny­ler som ren fore­byg­gel­se Rig­mor Højland Jen­sen, pro­fes­sor ved Dansk Ho­ved­pi­ne­cen­ter

FO­TO: MAR­TIN SYLVEST

Apo­te­ker Tue Askaa ad­va­rer om smer­testil­len­de me­di­cin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.