Blev Dong solgt for bil­ligt?

Fle­re un­der­sø­gel­ser og fol­ke­tings­spørgs­mål har tid­li­ge­re gran­sket sal­get af Dong. I går be­slut­te­de Stats­re­viso­rer­ne, at sal­get igen skal un­der­sø­ges

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Det er jo en sag, som i høj grad al­le­re­de er be­lyst, tak­ket va­e­re me­re end 200 be­sva­re­de spørgs­mål fra Fol­ke­tin­get og en lang ra­ek­ke sam­råd Claus Hjort Fre­de­rik­sen, fi­nans­mi­ni­ster (V)

»Jeg ser frem til re­sul­ta­tet af Rigs­re­vi­sio­nens ar­bej­de, og vi vil selv­føl­ge­lig fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets si­de bi­dra­ge med de op­lys­nin­ger, som Rigs­re­vi­sio­nen måt­te øn­ske.«

Det si­ger fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V), ef­ter at Stats­re­viso­rer­ne i går bad Rigs­re­vi­sio­nen un­der­sø­ge, om Dong Ener­gy blev solgt for bil­ligt.

Det lig­ger dog og­så mel­lem linjer­ne i den skrift­li­ge ud­ta­lel­se fra fi­nans­mi­ni­ste­ren, at han ik­ke reg­ner med, at der vil kom­me me­get nyt frem som føl­ge af un­der­sø­gel­sen.

»Som stats­re­viso­rer­ne na­ev­ner, er det jo en sag, som i høj grad al­le­re­de er be­lyst, tak­ket va­e­re me­re end 200 be­sva­re­de spørgs­mål fra Fol­ke­tin­get og en lang ra­ek­ke sam­råd, li­ge­som Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg har haft ad­gang til al­le cen­tra­le do­ku­men­ter,« si­ger Claus Hjort Fre­de­rik­sen.

Han la­eg­ger dog va­egt på, at Stats­re­viso­rer­ne har bedt Rigs­re­vi­sio­nen om at af­gra­en­se un­der­sø­gel­sen ved at fo­ku­se­re på at af­da­ek­ke de for­hold, der kan bi­brin­ge nyt i sa­gen.

Stats­re­viso­rer­ne, der er po­li­tisk valg­te vagt­hunde, vil bl.a. ha­ve un­der­søgt le­del­sens og Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets rol­le, ud­byt­te­be­ta­lin­ger og ud­vik­lin­gen i sel­ska­bets va­er­di si­den børsno­te­rin­gen. Bag­grun­den er, at Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg i ja­nu­ar 2014 god­kend­te en af­ta­le om ka­pi­ta­lind­skud i det den­gang stat­se­je­de Dong Ener­gy på cir­ka 13 mia. kr. Ser frem til un­der­sø­gel­sen Ind­skud­det kom dels fra nye in­ve­sto­rer ATP, PFA og Gold­man Sa­chs, der der­med fik en eje­ran­del i ener­gi­ka­em­pen. Det vi­ste sig at va­e­re en frem­ra­gen­de in­ve­ste­ring, for­di va­er­di­en af sel­ska­bet steg mar­kant på to år.

Si­den har der va­e­ret ved­va­ren­de kri­tik fra bl.a. En­heds­li­sten af, at sta­ten solg­te for bil­ligt ud af sel­ska­bet.

Claus Hjort Fre­de­rik­sen har dog tid­li­ge­re for­sva­ret sal­get og fle­re gan­ge af­vist, at sel­ska­bet blev solgt for bil­ligt. Han me­ner, at Dong sim­pelt­hen er ble­vet me­re va­erd, for­di man skif­te­de fo­kus fra olie- og ga­spro­duk­tion til havvind­møl­le­par­ker. Og det har va­e­ret mu­ligt at gø­re, for­di man fik ind­skudt ka­pi­tal fra Gold­man Sa­chs og an­dre.

I en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser Dong Ener­gys kon­cer­n­chef Hen­rik Poul­sen, at sel­ska­bet ser frem til un­der­sø­gel­sen.

»Vi ser frem til, at en un­der­sø­gel­se fra Rigs­re­vi­sio­nen kan be­ly­se fak­ta og af­li­ve de myter og mis­for­stå­el­ser, som har va­e­ret frem­ført i den of­fent­li­ge de­bat,« si­ger han.

FO­TO: HEN­NING BAGGER

Fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V) me­ner, at sa­gen om Dong Ener­gy al­le­re­de er en­de­vendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.