På­rø­ren­de: Det gør ondt at va­e­re vid­ne til

BT - - NYHEDER -

PSY­KISK SYG­DOM En halv mil­li­on dan­ske­re li­der af en psy­kisk syg­dom, og kø­en til de få sen­ge­plad­ser på lan­dets psy­ki­a­tri­ske be­hand­lings­ste­der er lang. Der­for har­mer det Bir­git El­gaard, som er lands­for­mand for de på­rø­ren­des for­e­ning Bed­re Psy­ki­a­tri, at det helt nye og top­mo­der­ne sy­ge­hus i Sla­gel­se har mas­ser af tom­me sen­ge­plad­ser.

»Det gør rig­tig ondt at hø­re, at det ik­ke er mu­ligt at til­tra­ek­ke per­so­na­le. Kon­se­kven­sen er, at man ind­la­eg­ger pa­tien­ter­ne i kor­te­re tid. De på­rø­ren­de mi­ster til­li­den til sy­ste­met, når de på før­ste par­ket er øjen­vid­ner til, at der mang­ler per­so­na­le. De kan jo med eg­ne øj­ne se, at per­so­na­let har ek­stremt travlt. Vi hø­rer og­så fra man­ge på­rø­ren­de, at de­res fa­mi­lie­med­lem ud­skri­ves, før han el­ler hun er rask nok til at kun­ne kla­re sig selv, og desva­er­re en­der det man­ge gan­ge med ge­nind­la­eg­gel­ser,« si­ger hun.

Hun tror dog ik­ke, at mur­sten ale­ne kan aen­dre på, at psy­ki­a­tri­en igen­nem fle­re år har va­e­ret sund­heds­om­rå­dets sted­barn. Der­til har om­rå­det va­e­ret udsu­l­tet for la­en­ge. Be­hov for me­re kva­li­tet »Man kom­mer ik­ke udenom, at der er be­hov for me­re kva­li­tet i be­hand­lin­gen, og det ko­ster pen­ge. De på­rø­ren­de mi­ster til­li­den til sy­ste­met Det hand­ler om bed­re mu­lig­hed for ef­ter- og vi­de­reud­dan­nel­se for per­so­na­let, li­ge­som der er be­hov for me­re per­so­na­le, der er ud­dan­net til at kun­ne va­re­ta­ge den sa­er­li­ge op­ga­ve, det er at va­e­re an­sat i psy­ki­a­tri­en. Mang­len på psy­ki­a­te­re på land­s­plan er i sig selv et alvorligt sig­nal til po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg om at be­gyn­de at ta­ge det her pro­blem alvorligt,« si­ger Bir­git El­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.