EKSPERTEN:

BT - - NYHEDER -

Eks­pert: Pro­fes­sor Rig­mor Højland Jen­sen Dansk Ho­ved­pi­ne­cen­ter MINDFULNESS Mindfulness smer­te­be­hand­ling sa­et­ter fo­kus på at la­e­re at skel­ne mel­lem sig selv og smer­ten, så man der­i­gen­nem hånd­te­rer smer­ter­ne an­der­le­des.

Eks­per­tens dom: Mindfulness har mu­lig­vis en virk­ning. Det er vi li­ge nu ved at un­der­sø­ge. PSYKOLOGHJAELP Stress kan va­e­re år­sa­gen til spa­en­dings­ho­ved­pi­ne. En psy­ko­log kan hja­el­pe en til at hånd­te­re den stress, der ud­lø­ser ho­ved­pi­nen. • Eks­per­tens dom: Vir­ker isa­er på livskva­li­tet og ac­cept af smer­ter, men min­dre på ho­ved­pi­ne­hyp­pig­hed. KRANIO-SAKRAL-TERAPI Ved hja­elp af me­get let­te tryk i an­sig­tet, på sa­er­li­ge ste­der på rygsøj­len og på kors­be­net sø­ger kranio-sa­kral­te­ra­pe­u­ter at fjer­ne spa­en­din­ger og blo­ke­rin­ger, så den så­kald­te kra­ni­osa­kra­le puls igen er op­ti­mal. Pul­sen er den ryt­me, som hjer­ne­va­e­sken pum­pes rundt i krop­pen om­kring hjer­nen og ryg­mar­ven med. • Eks­per­tens dom: Der er mu­lig­vis en ef­fekt, men der mang­ler vi­den­ska­be­lig do­ku­men­ta­tion. MI­GRA­E­NE-ME­DI­CIN Har man mi­gra­e­ne, hja­el­per al­min­de­li­ge smer­testil­len­de ik­ke. I så fald skal man gå til la­e­gen og få mi­gra­e­nepi­l­ler på re­cept, som er ret­tet spe­ci­fikt mod mi­gra­e­ne. • Eks­per­tens dom: Der er god vi­den­ska­be­lig do­ku­men­ta­tion for, at me­di­ci­nen vir­ker på det en­kel­te mi­gra­e­ne­an­fald. Men man må mak­si­malt ta­ge me­di­ci­nen to da­ge om ugen for ik­ke at ud­vik­le me­di­ci­nover­for­brugs­ho­ved­pi­ne. FY­SI­O­TE­RA­PI Be­hand­lin­gen hos fy­si­o­te­ra­pe­u­ten kan dels va­e­re et pro­gram med hjem­meø­vel­ser, som du skal la­ve. Men det kan og­så va­e­re fy­si­o­te­ra­pe­u­tisk mas­sa­ge. Det er sa­er­lig re­le­vant for per­so­ner med spa­en­dings­ho­ved­pi­ne. • Eks­per­tens dom: Der er god ef­fekt, hvis man la­ver et øvel­ses­pro­gram. Mod­sat er der in­gen ef­fekt ved mas­sa­ge. AKUPUNKTUR Akupunktur er be­hand­ling med tyn­de nå­le, som stik­kes ind i hu­den på sa­er­li­ge punk­ter på krop­pen. Aku­punk­tø­rer me­ner, at de ved at stik­ke nå­le i punk­ter­ne kan på­vir­ke ener­gi­en i krop­pen og fjer­ne blo­ke­rin­ger i ener­gi­strøm­men, der f.eks. kan va­e­re år­sa­gen til hovedpine. • Eks­per­tens dom: Re­sul­ta­ter­ne er blan­de­de. Nog­le stu­di­er har vist en po­si­tiv ef­fekt, mens an­dre ik­ke har vist no­gen ef­fekt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.