Em­ma si­ger stop – ik­ke me­re ’År­gang 0’

Bo­lig­pri­ser­ne i Kø­ben­havn kan va­e­re ta­et på at styrt­dyk­ke

BT - - NYHEDER -

BOB­LE Selv om bo­lig­pri­ser­ne er ste­get be­ty­de­ligt de se­ne­ste tre-fi­re år, er der ik­ke no­get, der ty­der på, at det dan­ske bo­lig­mar­ked står over for en ny bo­lig­pris­bob­le på land­s­plan. Men i Kø­ben­havn kan bob­len dog bri­ste. Det vur­de­rer Nationalbanken.

I ho­ved­sta­den har pris­stig­nin­ger­ne nem­lig va­e­ret så lang­va­ri­ge og sta­er­ke, at ud­vik­lin­gen kan skyl­des en bob­le, li­ge­som det var til­fa­el­det i 00er­ne.

»Ud­vik­lin­gen gi­ver grund til be­kym­ring,« slår Lars Ro­h­de, di­rek­tør for Nationalbanken, iføl­ge Ritzau Fi­nans fast på et pres­se­mø­de i for­bin­del­se med ban­kens over­sigt for tred­je kvar­tal. Uhold­bar si­tu­a­tion I 00er­ne run­de­de de år­li­ge pris­stig­nin­ger på bo­li­ger 20 pro­cent. I dag er der ge­ne­relt ta­le om år­li­ge stig­nin­ger på fi­re-fem pro­cent. Der­for er der ik­ke på land­s­plan tegn på en ny bo­lig­bob­le. Men i Kø­ben­havn er pri­ser­ne ste­get me­get me­re end i re­sten af lan­det. Så me­get, at Nationalbanken i sin kvar­talsover­sigt kal­der si­tu­a­tio­nen for ta­et på uhold­bar.

»Det kan ik­ke helt af­vi­ses, at pris­ud­vik­lin­gen skyl­des hø­je­re ind­kom­ster og la­ve­re ren­ter. Men der er en ri­si­ko for, at pri­ser­ne pres­ses op af spe­ku­la­ti­ve op­køb, så pris­ni­veau­et ik­ke ude­luk­ken­de af­spej­ler un­der­lig­gen­de fun­da­men­tale for­hold,« ly­der det fra Nationalbanken.

Pris­stig­nin­ger­ne er be­kym­ren­de, for­di bo­li­ge­jer­ne i ho­ved­sta­den sam­ti­dig er dår­li­ge­re ru­stet til ren­testig­nin­ger end i re­sten af lan­det, ly­der det.

»Kom­bi­na­tio­nen af stor ren­te­følsom­hed og en bo­lig­pris­ud­vik­ling, der al­le­re­de er på gra­en­sen til uhold­bar, øger ri­si­ko­en for, at selv min­dre, ufor­ud­se­te ren­testig­nin­ger kan af­sted­kom­me pris­fald.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.