Tvivl om fi­nan­si­e­rin­gen af nye kamp­fly

BT - - NYHEDER -

Når Dan­mark skal kø­be nye kamp­fly, skal pen­ge­ne fin­des gen­nem ef­fek­ti­vi­se­rin­ger in­den for for­sva­rets eg­ne øko­no­mi­ske ram­mer.

Men for­sva­ret har haft ’en man­gel­fuld sty­ring’ af de plan­lag­te ef­fek­ti­vi­se­rin­ger, ly­der kri­tik­ken fra Stats­re­viso­rer­ne.

Og der­med er der ri­si­ko for, at for­sva­ret ik­ke kan le­ve op til for­ud­sa­et­nin­gen om, at kamp­fly­e­ne skal fi­nan­si­e­res gen­nem ef­fek­ti­vi­se­rin­ger­ne i for­sva­ret.

Stats­re­viso­rer­ne kri­ti­se­rer yder­li­ge­re, at For­svars­mi­ni­ste­ri­et ik­ke har kend­skab til, om ef­fek­ti­vi­se­rin­ger­ne kan gen­nem­fø­res, uden at de ope­ra­ti­ve ka­pa­ci­te­ter re­du­ce­res. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.