Ad­var­sel: Skat ri­si­ke­rer fle­re tab

BT - - NYHEDER -

Skat er ble­vet snydt for me­re end 12,3 mil­li­ar­der kro­ner i ud­byt­teskat. Og Skat må for­ment­lig af­skri­ve ga­eld for et to­cif­ret mil­li­ard­be­løb som kon­se­kvens af det fejl­slag­ne it-sy­stem EFI. Men Skats man­gel­ful­de kon­trol in­de­ba­e­rer der­u­d­over ri­si­ci for yder­li­ge­re tab for sta­ten ved an­dre skat­ter, for ek­sem­pel sel­skabs­skat, told og moms, ly­der ad­vars­len fra Stats­re­viso­rer­ne.

Det sker i for­bin­del­se med re­vi­sio­nen af sta­tens sam­le­de regn­skab for 2015, hvor Stats­re­viso­rer­ne hen­le­der Fol­ke­tin­gets op­ma­er­k­som­hed på den ri­si­ko.

»Skats regn­skabs­for­valt­ning er fort­sat så svag og util­stra­ek­ke­lig, at der er ri­si­ko for tab for sta­ten og ri­si­ko for, at op­kra­ev­nin­gen af skat fra bor­ge­re og virk­som­he­der er sket på et ukor­rekt grund­lag,« skri­ver Stats­re­viso­rer­ne.

Si­tu­a­tio­nen er så al­vor­lig, at Rigs­re­vi­sio­nen, der står for den regn­skabs­ma­es­si­ge af sta­tens regn­skab, ta­ger for­be­hold for Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets for­ret­nings­gan­ge og kon­trol­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.