’ ’

BT - - DEBAT -

der­til, at man er så dår­lig, at man ik­ke kan kla­re li­vet, er det ri­me­ligt, at man og­så har lov til at slip­pe af med det. Der kan man jo i dag kom­me ud for for­stå­en­de la­e­ger, som ik­ke in­ten­si­ve­rer be­hand­lin­gen, men man kan og­så kom­me ud for no­get an­det, og det vil si­ge, at man ik­ke kan va­e­re sik­ker på, at man kan få lov til at kom­me af med li­ve t. Jeg sy­nes, man selv bør ha­ve den mu­lig­hed. Det hand­ler om, at man får mu­lig­hed for at si­ge, nu er li­vet så hårdt, at jeg ik­ke kan kla­re me­re

HVIS MAN NÅR

jeg har da talt om det, og vi ved godt, hvad vi vil. Der vil op­stå mas­se­vis af spørgs­mål, der vil va­e­re tvivl. Mit ene­ste bi­drag er, at jeg sy­nes, man skal gi­ve den mu­lig­hed til det en­kel­te men­ne­ske og de na­ert­stå­en­de. Og så skal man selv­føl­ge­lig hånd­te­re de uaf­kla­re­de spørgs­mål. De kom­mer jo og­så, når man ik­ke har ak­tiv døds­hja­elp.

MIN MAND OG

så­dan, at man und­går en be­sva­er­lig stil­ling­ta­gen, hvad en­ten man går ind for det ene el­ler det an­det. Du kan se i til­fa­el­det med Mo­gens Ar­lund (der er ble­vet idømt 50 da­gens be­tin­get fa­engsel for at hja­el­pe sin ko­ne i dø­den, red.), at han al­li­ge­vel skul­le ta­ge stil­ling til det, selv­om det ik­ke er til­ladt. Og han valg­te så at føl­ge sin ko­nes øn­ske. Det hand­ler om va­er­dig­hed, men det hand­ler først og frem­mest om, at man får den mu­lig­hed at si­ge, at nu er li­vet så hårdt, og jeg kan ik­ke kla­re me­re.

DET ER IK­KE

den grad, at det ik­ke er en løs­ning. Det skal ik­ke va­e­re no­get, man ba­re kan be­de om. Min lil­le­bror, som er død nu, sag­de: »Sø­sy­ge er ik­ke no­get ar­gu­ment for at be­de om at bli­ve ha­eldt over bord.« I be­gyn­del­sen af 90’er­ne hav­de jeg des­u­den me­get at gø­re med aids-dø­en­de i mit ar­bej­de, da jeg var pra­est på Fre­de­riks­berg. Én af dem, jeg var ta­et på, og som var hårdt ramt, sag­de til mig, at han var tak­nem­me­lig for, at der ik­ke var mu­lig­hed for ak­tiv døds­hja­elp. Han vil­le ik­ke sa­et­tes un­der det pres. Du kan jo ik­ke gø­re det til et frit valg for nog­le per­so­ner. Gø­res ak­tiv døds­hja­elp lov­ligt, bli­ver det et valg, som al­le skal for­hol­de sig til.

JEG ME­NER I

al­le­re­de nog­le hånd­tag i den dan­ske lov­giv­ning. Det er ik­ke la­en­ge­re for­budt at skrue op for mor­fin­drop­pet, når folk er på det sid­ste. Og for­di vi ik­ke har ak­tiv døds­hja­elp, har vi va­e­ret dyg­ti­ge til at ud­vik­le lin­dren­de me­di­cin og be­hand­ling.

DES­U­DEN HAR VI

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.