Le­vako­vic-søn ka­em­per for at und­gå ud­vis­ning

BT - - NYHEDER -

NAEB OG KLØER 29-åri­ge Ju­ra Le­vako­vic, med­lem af den be­ryg­te­de Le­vako­vic-fa­mi­lie og med fle­re end 200 kri­mi­nel­le for­hold på sit per­son­li­ge cv, ka­em­per til det sid­ste med naeb og kløer for at und­gå ud­vis­ning af Dan­mark. Ik­ke fa­er­re end fi­re gan­ge - to gan­ge be­tin­get og to gan­ge ube­tin­get - er han dømt til at bli­ve smidt ud af Dan­mark og i ste­det ta­ge op­hold i Kro­a­tien, hvor han er stats­bor­ger.

Så sent som i sid­ste uge blev han ved Ret­ten i Svend­borg idømt sin an­den ube­tin­ge­de ud­vis­nings­dom samt tre må­ne­ders fa­engsel for at ha­ve over­fal­det en med­fan­ge i Stats­fa­engs­let i Ny­borg. Og det er ud­vis­nings­delen af den nye dom, han nu har valgt at an­ke.

Det op­ly­ser hans for­sva­rer, ad­vo­kat Gert Dyrn, til BT:

»Han vil ik­ke ud­vi­ses og an­ker den ube­tin­ge­de dom i håb om, at lands­ret­ten vil om­stø­de den til at bli­ve be­tin­get. Be­grun­del­sen for at an­ke er dels med hen­vis­ning til Ju­ra Le­vako­vic’ bag­grund og dels sa­gens ka­rak­ter. Han har bo­et stort set he­le sit liv i Dan­mark, han har sin fa­mi­lie og sit net­va­erk her, og han har in­gen re­la­tion til Kro­a­tien og kan hel­ler ik­ke spro­get,« si­ger Gert Dyrn. Når og­så be­gre­bet ’sa­gens ka­rak­ter’ er et af ar­gu­men­ter­ne for at få sa­gen prøvet ved en hø­je­re ret­sin­stans, skyl­des det spids­fin­dig ju­ra. For den døm­te Ju­ra - ja, det hed­der han alt­så - står i for­vej­en til ube­tin­get ud­vis­ning af Dan­mark i en sag fra 2012, hvor han til­li­ge med ud­vis­nin­gen blev idømt fem års fa­engsel for at ha­ve be­gå­et bl.a. bank­rø­ve­ri og et vold­somt hjem­me­rø­ve­ri. Og når dis­se fem år - og den nye fa­engsels­dom på tre må­ne­der - er af­so­net i be­gyn­del­sen af 2018, skal han en­de­gyl­digt ud af Dan­mark.

Ud­vis­nings­delen fra den gam­le dom har han tid­li­ge­re via sin for­sva­rer som et sid­ste skud i bøs­sen sendt vi­de­re til Den Eu­ro­pa­ei­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stol i Stras­bourg. Og hvis dom­mer­ne her skul­le kom­me frem til, at hans til­knyt­ning til Dan­mark er så sta­erk, at det vil stri­de mod men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne at sen­de ham til Kro­a­tien, slip­per han for at ry­ge ud af lan­det som føl­ge af rø­ve­ri­er­ne.

Men med den nye ube­tin­ge­de ud­vis­nings­dom, som han blev idømt i sid­ste uge, vil det - i al fald set fra Ju­ra Le­vako­vic’ si­de - va­e­re gan­ske om­sonst even­tu­elt at få med­hold ved Den Eu­ro­pa­ei­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stol i den tid­li­ge­re og me­get me­re al­vor­li­ge sag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.