’Vi er ud­sat for grov chi­ka­ne og se­xis­me’

BT - - NYHEDER -

SEXCHIKANE er­hvervs­mid­da­ge, drinks, fir­ma­lan­ce­rin­ger og mes­ser, at der sidst på af­te­nen er ma­end, der sy­nes, at de kan va­e­re me­re end na­er­gå­en­de og f.eks. ni­ve én i bag­de­len. Når man be­der dem om at la­de va­e­re – of­te er det desva­er­re en mand­lig kol­le­ga, man ken­der – er man ba­re ’sip­pet’ og ’for­står ik­ke et kom­pli­ment’, for­kla­rer en kvin­de, som har haft fle­re chef­stil­lin­ger i ud­lan­det og her­hjem­me. ’Over­ra­sker ik­ke’ Un­der­sø­gel­sens re­sul­ta­ter: at hver tred­je bu­si­ness-kvin­de har va­e­ret ud­sat for chi­ka­ne:,kom­mer ik­ke bag på en af Dan­marks hø­jest pla­ce­re­de er­hvervskvin­der, for­sik­rings­sel­ska­bet Trygs tid­li­ge­re top­chef, nu pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem Sti­ne Bos­se,

»Det over­ra­sker mig ik­ke. Sexchikane og se­xis­me er fa­eno­me­ner, som og­så ek­si­ste­rer blandt kvin­der, der vil kar­ri­e­ren. Må­ske er om­fan­get min­dre end blandt kvin­der la­ve­re i hie­rar­ki­et, for­di kar­ri­e­re­kvin­der nok er vac­ci­ne­ret med no­get, der gør, at vi spar­ker me­re bag­ud,« si­ger Sti­ne Bos­se.

Men me­get ty­der på, at kar­ri­e­re­kvin­der er me­re og ik­ke min­dre ud­sat­te for sexchikane end kvin­der med me­ni­ge job. En ame­ri­kansk un­der­sø­gel­se vi­ser, at det ste­o­reo­ty­pe bil­le­de af den mand­li­ge chef, der chi­ka­ne­rer kvin­de­li­ge un­der­giv­ne, ik­ke hol­der. Kvin­der med hø­je ud­dan­nel­ser el­ler i le­der­stil­lin­ger er isa­er i mands­do­mi­ne­re­de fag dob­belt så ud­sat­te for sexchikane som me­ni­ge kvin­der.

»Sexchikane mod kvin­der med magt er ik­ke mo­ti­ve­ret af seksu­elt be­ga­er, men af et øn­ske om at do­mi­ne­re og kon­trol­le­re kvin­der­ne,« vur­de­rer for­sker­ne ved Uni­ver­si­ty of Mai­ne og Uni­ver­si­ty of Min­neso­ta.

Lek­tor Ka­rin Sjørup, som for­sker i li­ge­stil­ling og di­ver­si­tet ved RUC, er enig:

»Man­ge kvin­de­li­ge le­de­re be­fin­der sig i en man­de­ver­den, hvor det for nog­le kan va­e­re sva­ert at se kvin­der­ne som li­ge­stil­le­de. Sexchikane bru­ges der­for til at ned­gø­re den kvin­de­li­ge le­der,« me­ner hun.

Ber­ling­s­ke har va­e­ret i kon­takt med en ra­ek­ke pro­fes­sio­nel­le kvin­der, som har va­e­ret ude for se­xis­me el­ler sexchikane i lø­bet af kar­ri­e­ren. Samt­li­ge teg­ner et bil­le­de af et ar­bejds­mil­jø ka­rak­te­ri­se­ret af se­xi­sti­ske be­ma­er­k­nin­ger om kvin­der­nes køn og ud­se­en­de, sjo­f­le vit­tig­he­der og emails og an­tyd­nin­ger af, at de har bol­let sig til de­res job.

»To­nen på ad­vo­kat­kon­to­ret er li­ge så grov som på et me­ka­ni­ker­va­er­k­sted. For­skel­len er kun, at der ik­ke er pla­ka­ter med nøg­ne kvin­der på va­eg­gen,« be­ret­ter en ad­vo­kat. Jo, jo, der skal mod til, men jeg var ba­re 14 år, da jeg vap­pe­de en mand en på skri­net, da han tog mig på bryster­ne, da jeg ser­ve­re­de for ham

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.