Marys valg af frak­ke kal­des kold­hjer­tet

BT - - NYHEDER -

SAELSKIND Kron­prin­ses­se Mary er ble­vet upo­pu­la­er i sit hjem­land, ef­ter at hun for­le­den bar en spe­ci­el dansk de­sig­ner-frak­ke un­der et be­søg i Grøn­land. Nor­malt ro­ses hun for sin fan­ta­sti­ske tøjstil bå­de her­hjem­me og i ud­lan­det. Men kron­prin­ses­se Marys se­ne­ste mo­de­valg er ab­so­lut ik­ke fal­det i god jord al­le ste­der i ver­den.

Da Mary i slut­nin­gen af au­gust be­søg­te Grøn­land, valg­te hun på tu­ren at ba­e­re en smart dansk de­sig­ner-frak­ke. Men selv om de fle­ste nok vil me­ne, at den sor­te frak­ke pas­ser va­el­dig godt til den velkla­ed­te Marys tøjstil, så er det be­stemt ik­ke al­le, der blev lyk­ke­li­ge over at se bil­le­der af den po­pu­la­e­re kron­prin­ses­se i frak­ken. Frak­ken er nem­lig del­vis la­vet af saelskind, og det har få­et den au­stral­ske dy­re­va­ernsor­ga­ni­sa­tion Pe­ta til at ra­se. »På trods af at der er gjort op­ma­er­k­som på al­le pels­in­du­stri­ens gru­som­he­der, så er det end­nu ik­ke gå­et op for prin­ses­se Mary, at det at ik­la­e­de sig dyr får hen­de til at se kold­hjer­tet ud og to­talt ude af trit,« ud­ta­ler As­hley Fru­no, der er kampag­ne­le­der for Pe­ta Au­stra­li­en til Daily Mail Au­stra­lia. Hun me­ner, at det er på ti­de, at den dan­ske kron­prin­ses­se er fair over­for dy­re­ne og helt drop­per pels. Frak­ken, der har få­et Pe­ta til at ra­se, er de­sig­net af den kend­te dan­ske de­sig­ner Jes­per Høvring, som blandt an­det og­så de­sig­ne­de Chri­sti­a­ne Schaum­burg-Mül­lers bru­dekjo­le, da hun blev gift med rap­pe­ren L.O.C. Sa­elskinds­frak­ken, som Mary bar for at hol­de sig varm un­der det tre-da­ge lan­ge be­søg i Grøn­land, er af ma­er­ket Gre­at Gre­en­land. Sel­ska­bet blev op­rin­de­ligt grund­lagt i 1977 un­der nav­net ’Grøn­lands­gar­ve­ri­et’ og har fort­sat til hu­se på Grøn­land. Sam­ar­bej­det mel­lem Gre­at Gre­en­land og Jes­per Høvring op­stod i 2015, og re­sul­ta­tet er ble­vet en hel kol­lek­tion. Ik­ke før­ste gang Den au­stral­ske dy­re­va­ernsor­ga­ni­sa­tions an­greb på Marys frak­ke-valg er dog langt­fra før­ste gang, at Kron­prin­ses­sen ind­kas­se­rer kri­tik for at ba­e­re pels. Og­så til­ba­ge i 2008 var Pe­ta ude med ri­ven ef­ter Mary, da prin­ses­se Isa­bel­la un­der et be­søg i Au­stra­li­en bar en vest la­vet af pels. Og i 2009 var det den hjem­li­ge dy­re­va­erns­for­e­ning Ani­ma, der var ef­ter bå­de kron­prin­ses­se Mary og Dron­nin­gen, da de ved fle­re lej­lig­he­der var ble­vet set ik­la­edt ra­e­vepels. Or­ga­ni­sa­tio­nen for­lang­te, at beg­ge kvin­der smed de­res pel­se ud. Det er ik­ke ulov­ligt at sa­el­ge el­ler kø­be saelskind fra Grøn­land. EU har si­den 2009 haft et im­port­for­bud mod saelskind og sa­el­kød, men inu­it­ter i Grøn­land og den ark­ti­ske del af Ca­na­da er som de ene­ste und­ta­get fra for­bud­det, da det er vur­de­ret, at sa­el­fang­sten i de om­rå­der er ba­e­re­dyg­tig, og at det er godt at be­va­re den 4.000 år gam­le tra­di­tion, da den er er­na­e­rings­grund­lag for man­ge men­ne­sker. Kon­ge­hu­set op­ly­ser til BT, at man in­gen kom­men­ta­rer har til sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.