Ban­der­ne er ble­vet me­re bruta­le

Ot­te d r ae b te–her­af en, hvi slig blev par­te­ret–og en tripel lik­vi­de­ring på ti må­ne­der. Kon­flik­ter­ne i ro­ck­er- og ban­de­mil­jø­et er spid­set til

BT - - NYHEDER - Kirsti­ne Be­ne­di­c­ta Lauritzen kila@ber­ling­s­ke.dk Pernille Drey­er perd@ber­ling­s­ke.dk

I sid­ste uge gjor­de po­li­ti­et et gruop­va­ek­ken­de fund, da li­get af et sav­net med­lem af ro­ck­er­grup­pen Sa­tu­da­rah duk­ke­de op i et skov­om­rå­de mel­lem Al­bert­slund og Bal­lerup. Man­den var ble­vet tor­tu­re­ret, dra­ebt og par­te­ret, in­den hans lig blev trans­por­te­ret til sko­ven i blå Ikea-po­ser.

Den 25-åri­ge er den ot­ten­de med ro­ck­er- el­ler ban­de­re­la­tio­ner, der er ble­vet dra­ebt, si­den novem­ber 2015, hvor tre un­ge ma­end blev lik­vi­de­ret i en lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg. Til sam­men­lig­ning blev ti per­so­ner med ban­de­re­la­tio­ner dra­ebt mel­lem 2008 og 2013 un­der ban­de­kon­flik­ten i Kø­ben­havn. Det er et ty­de­ligt tegn på, at si­tu­a­tio­nen i høj grad er eska­le­ret, op­ly­ser po­li­ti­in­spek­tør ved Rigs­po­li­ti­et Mi­cha­el Kjeld­gaard.

»Vi har en ban­de­kon­flikt i øje­blik­ket i Stor­kø­ben­havn og på Fyn. Der er sket en for­va­er­ring og en op­trap­ning af nog­le sce­na­ri­er. Helt over­ord­net har vi set en stig­ning i an­tal­let af ban­de­re­la­te­re­de kon­flik­ter og epi­so­der rundt om­kring i det of­fent­li­ge rum,« si­ger han.

Stig­nin­gen i an­tal­let af drab, som­me­rens sku­depi­so­der og sid­ste uges drab og par­te­ring vi­ser ty­de­ligt, at ban­der­ne er ble­vet me­re kom­pro­mis­lø­se, for­kla­rer Mi­cha­el Kjeld­gaard. Fle­re på has­h­mar­ke­det »Der er sket en for­rå­el­se i det her mil­jø, det er der in­gen tvivl om. Det har ud­vik­let sig ne­ga­tivt, og ban­der­ne age­rer me­re kon­fron­te­ren­de over for de­res kon­kur­ren­ter på det kri­mi­nel­le mar­ked,« si­ger han.

Net­op kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tio­nen på hash- og narko­mar­ke­det er en del af for­kla­rin­gen på den ne­ga­ti­ve ud­vik­ling, ly­der det fra po­li­ti-in­spek­tø­ren.

I fle­re år har Hells An­gels og Ban­di­dos do­mi­ne­ret ro­ck­er­land­ska­bet su­ve­ra­ent, men i de se­ne­re år er der sket en ud­vik­ling i ret­ning af, at fle­re og fle­re ro­ck­e­re til­hø­rer klub­ber, der ik­ke har en di­rek­te til­knyt­ning til hver­ken Hells An­gels el­ler Ban­di­dos. Tal fra Justits­mi­ni­ste­ri­ets Forsk­nings­kon­tor vi­ser, at fem pct. af ro­ck­er­ne til­hør­te an­dre grup­per end Hells An­gels og Ban­di­dos i 2009, mens det i april 2016 var 13 pct. Mi­cha­el Kjeld­gaard be­skri­ver li­ge­le­des mil­jø­et som me­re frag­men­te­ret.

»Kam­pen om de kri­mi­nel­le mar­ke­der er til­ta­gen­de, og det gør, at si­tu­a­tio­nen er ble­vet me­re kom­pleks. Når man bli­ver ud­for­dre­de på mar­ke­det, og an­dre for­sø­ger at sa­et­te sig på det, eska­le­rer vol­den, og ul­ti­ma­tivt bli­ver nog­le slå­et ihjel,« si­ger han og un­der­stre­ger, at si­tu­a­tio­nen og­så ska­ber en hø­je­re stres­sfak­tor in­ter­nt i grup­per­ne, som kan va­e­re med til at få kon­flik­ter til at kam­me over.

Fle­re om de sam­me mar­ke­der

Tid­li­ge­re le­der af ban­den Los Gu­er­reros og i dag fri­vil­lig i Ung­dom­mens Rø­de Kors Ne­dim Ya­s­ar op­le­ver og­så, at mil­jø­et er ble­vet me­re råt, og straf­fen for at lø­be om hjør­ner med eg­ne el­ler ri­va­li­se­ren­de ban­de­med­lem­mer fal­der promp­te.

»Folk er ble­vet me­re kol­de og ky­ni­ske, og der skal mar­kant min­dre til end tid­li­ge­re. Før i ti­den kun­ne man snak­ke om det, hvis man tog rø­ven på en for 100 gram, men i dag sa­et­ter man et punk­tum og sen­der et sig­nal, så snart be­ta­lin­gen ik­ke fal­der,« si­ger Ne­dim Ya­s­ar.

Og net­op sig­nalva­er­di­en i ik­ke la­en­ge­re ’blot’ at sky­de en ri­val, men at tor­tu­re­re og lem­la­e­ste per­so­nen og må­ske slå ved­kom­men­de ihjel er sta­erk.

»Hvis man sky­der ud af en bil med en pi­stol, kan man va­e­re hel­dig at ram­me en per­son, som må­ske dør. Men hvis man sky­der et men­ne­ske og ska­e­rer tun­gen, fin­gre­ne og ho­ve­d­et af ved­kom­men­de, så vil folk ta­en­ke: Okay, den her per­son og grup­pe­ring er fuck­ing syg og li­geg­lad med sig selv,« si­ger Ne­dim Ya­s­ar.

Han er enig med Rigs­po­li­ti­et i, at de be­sti­al­ske me­to­der er en kon­se­kvens af, at der i dag er fle­re grup­per end tid­li­ge­re, som ka­em­per om at po­si­tio­ne­re sig på de sam­me mar­ke­der.

»Jo fle­re grup­pe­rin­ger der kom­mer i mil­jø­et, des me­re trangt bli­ver der. Og så må man ta­ge nye me­to­der i brug for at sik­re, at isa­er de små ban­der bli­ver nervø­se og tra­ek­ker sig. For la­der man en ny grup­pe­ring gro, så bli­ver den på et tids­punkt så stor og sta­erk, at man ri­si­ke­rer at ta­be ter­ra­en,« si­ger han.

Nye ro­ck­er­klub­ber

Et ek­sem­pel på min­dre grup­pe­rin­ger, der i lø­bet af de se­ne­re år har vok­set sig sta­er­ke­re, er de ban­der, som har byt­tet ha­et­te­trøj­en ud med ro­ck­er­ryg­ma­er­ker. En af ban­der­ne er Va­e­re­bros Hår­de Ker­ne, der i 2013 blev en del af den hol­land­ske ro­ck­er­or­ga­ni­sa­tion Sa­tu­da­rah. På sam­me må­de med­del­te en tals­mand fra Mjøl­ner­par­ken-ban­den Bro­t­has Soul­jaz i fe­bru­ar i år, at grup­pen var for­tid, og at de frem­over vil­le va­e­re en del af den ty­ske ro­ck­er­klub Bla­ck Ja­ck­ets.

»Det sker et pa­ra­dig­meskif­te i mil­jø­er­ne, og det er klart, at vi end­nu ik­ke ken­der al­le fak­to­rer­ne. Ban­der­ne uni­for­me­rer sig på en an­den må­de og lig­ner i hø­je­re grad ro­ck­er­klub­ber­ne udadtil. Nog­le af ban­der­ne har få­et ud­gangs­punkt i uden­land­ske or­ga­ni­sa­tio­ner, hvil­ket gør, at de har en sta­erk op­bak­ning til at ero­bre nye mar­ke­der el­ler kon­so­li­de­re dem, de har i for­vej­en,« si­ger Mi­cha­el Kjeld­gaard.

Han kan ik­ke kom­men­te­re igang­va­e­ren­de ef­ter­forsk­nin­ger og øn­sker der­for ik­ke at ud­ta­le sig om, hvil­ke kon­kre­te kon­flik­ter og ak­tø­rer der er på ba­nen i øje­blik­ket, men fle­re kil­der forta­el­ler, at en kon­flikt om mar­keds­an­de­le i has­hhand­len på Nør­re­bro la­en­ge har va­e­ret un­der op­sej­ling. Nør­re­bro-ban­den Loy­al to Fa­mi­lia (LTF) har nem­lig haft et øn­ske om at eks­pan­de­re og kom­me ind på has­h­mar­ke­det på Yd­re Nør­re­bro, hvor Bla­ck Ja­ck­ets hu­se­rer.

Det fik de mu­lig­hed for at re­a­li­se­re i be­gyn­del­sen af året, hvor med­lem­mer af den min­dre Lundt­of­te­ga­de-ban­de MOB Lun­den blev en del af LTF. Si­den har den nye del af LTF va­e­ret i kon­flikt med folk fra Bla­ck Ja­ck­ets, forta­el­ler le­de­ren af af­de­ling for or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet ved Kø­ben­havns Po­li­ti, Tor­ben Svar­rer.

På­vir­ket af Pus­her­stre­et

»Det er klart, at det be­kym­rer mig, men li­ge nu ser der dog ud til at va­e­re stil­stand i den kon­flikt, og der har ik­ke va­e­ret no­gen epi­so­der den se­ne­ste tid,« si­ger han.

En ak­tind­sigt vi­ser iføl­ge Ek­stra Bla­det, at po­li­ti­et har mod­ta­get 112 an­mel­del­ser ved­rø­ren­de kon­kre­te for­hold på Lundt­of­te­ga­de 21, hvor den nye del af LTF har etab­le­ret et klubhus.

Om chri­sti­a­nit­ter­nes ryd­ning af Pus­her­stre­et får be­kym­rin­gen for kon­flik­t­ni­veau­et på Nør­re­bro til at vok­se yder­li­ge­re, er det end­nu for tid­ligt for Kø­ben­havns Po­li­ti at si­ge no­get om.

Hvis man sky­der ud af en bil med en pi­stol, kan man va­e­re hel­dig at ram­me en per­son, som må­ske dør. Men hvis man sky­der et men­ne­ske og ska­e­rer tun­gen, fin­gre­ne og ho­ve­d­et af ved­kom­men­de, så vil folk ta­en­ke: Okay, den her per­son og grup­pe­ring er fuck­ing syg og li­geg­lad med sig selv Ne­dim Ya­s­ar, tid­li­ge­re ban­de­le­der Når man bli­ver ud­for­dre­de på mar­ke­det, og an­dre for­sø­ger at sa­et­te sig på det, eska­le­rer vol­den, og ul­ti­ma­tivt bli­ver nog­le slå­et ihjel Mi­cha­el Kjeld­gaard, po­li­ti­in­spek­tør ved Rigs­po­li­ti­et

FO­TO: MIK­KEL TARIQ KHAN

Tekst: Ina Ma­rie Er­nø/ Ber­ling­s­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.