Mi­ni­ster ga­ran­te­rer: ’Jeg vil sik­re rent drik­ke­vand’

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Der bli­ver ik­ke gå­et på kom­pro­mis med kva­li­te­ten af det dan­ske drik­ke­vand.

Det fast­slår trans­port- og byg­nings­mi­ni­ster Hans Chri­sti­an Sch­midt (V) un­der et sam­råd i Fol­ke­tin­gets Mil­jø- og Fø­de­va­re­ud­valg, hvor han skal re­de­gø­re for et sa­et nye reg­ler for god­ken­del­se af vand­ha­ner.

Reg­ler­ne er ble­vet kri­ti­se­ret for at in­de­ba­e­re en ri­si­ko for, at sund­heds­ska­de­li­ge stof­fer foru­re­ner drik­ke­van­det.

Men hvis det er kon­se­kven­sen, så er mi­ni­ste­ren klar til helt at skrot­te den nye be­kendt­gø­rel­se, fast­slår han.

»Det bli­ver ik­ke med mig, at vi be­hø­ver at la­ve no­get her. Så kan vi ba­re ta­ge den tid­li­ge­re GDV-ord­ning,« si­ger han.

Har bøv­let

GDV står for God­kendt til Drik­ke­vand. Det er be­teg­nel­sen for de hid­ti­di­ge reg­ler. Mi­ni­ste­ren un­der­stre­ger gen­tag­ne gan­ge, at det var den tid­li­ge­re SR-re­ge­ring, der fo­re­slog at la­ve reg­ler­ne om.

»Det er så­dan set ik­ke mig, der har fun­det på det her. Til gen­ga­eld er det mig, der skal ha­ve bøv­let med det.«

Han in­vi­te­rer par­ti­er­ne bag de nye reg­ler - Ven­stre, De Kon­ser­va­ti­ve, DF, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le - til for­hand­lin­ger om, hvad der nu skal ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.