Bed­ste ven­ner – på lånt tid

BT - - KULTUR -

AN­MEL­DEL­SE

’I blo­det’ Dra­ma **** **

ma­eng­der al­ko­hol, fe­ster, flir­ter og el­sker – vi er end­da helt med in­de på ho­spi­ta­lets ope­ra­tions­bord.

Si­mon, hvis mot­to er: »An­svar er over­vur­de­ret«, mø­der Emi­lie, som og­så har lidt sva­ert ved at fin­de sit stå­sted i li­vet, og de ny­der hin­an­dens ufor­plig­ten­de sel­skab – hvad dog lang­som aen­dres, da fø­lel­ser­ne for­sta­er­kes og fo­rel­skel­sen tit­ter frem.

Hei­ster­berg (bl.a. ’Kon­ge­ka­ba­le’, ’Ma­end som ha­der kvin­der’, ’En kon­ge­lig af­fa­e­re’, ’Nord­vest’ og ’Fa­san­dra­e­ber­ne’) har la­vet en smuk, po­e­tisk og me­get re­a­li­stisk film om ven­skab, ka­er­lig­hed, iden­ti­tet og de vil­de, men og­så sva­e­re 20’ere, hvor ens per­son­lig­hed fa­er­di­g­ud­vik­les. AE­g­te og tro­va­er­dig Ho­ved­rol­len Si­mon spil­les af de­butan­ten Kri­stof­fer Bech, den me­re føl­som­me bedste­ven Knud af El­li­ott Cros­set Hove, og Vi­cto­ria Car­men Son­ne spil­ler Emi­lie. He­le en­sem­blet vir­ker ae­g­te og na­tur­ligt, men isa­er de na­evn­te tre spil­ler me­get tro­va­er­digt og er for­hå­bent­lig sku­e­spil­le­re, vi kom­mer til at se me­get me­re til.

Den suc­ces­ful­de ma­nuskript­for­fat­ters hyl­dest til ho­ved­sta­den med de ly­se na­et­ter, sum­men­de ga­der, la­e­kre bil­le­der og mu­sik (og Dron­ning Lou­i­ses Bro), er et godt bud på årets bed­ste dan­ske film­over­ra­skel­se, så ind i bif­fen og nyd end­nu me­re som­mer og var­me i sep­tem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.