’McDrea­my’ drop­per skils­mis­se

BT - - TV/RADIO -

GEN­FUN­DET GNISTEN Ef­ter 15 års ae­g­te­skab var ka­er­lig­he­den mel­lem Pa­tri­ck Demp­sey og Jil­li­an Fink braendt ud, og par­ret of­fent­lig­gjor­de de­res skils­mis­se i ja­nu­ar 2015. Men trods brud­det blev par­ret få må­ne­der ef­ter set sam­men hånd i hånd, i he­de om­fav­nel­ser og i ka­er­li­ge kys, og nu af­slø­rer Demp­sey, der li­ge nu er ak­tu­el i ’Brid­get Jo­nes’ ba­by’, at skils­mis­se­pa­pi­rer­ne er kylet i skral­des­pan­den.

»Jeg indså, at jeg ik­ke var pa­rat til at gi­ve af­kald på vo­res ae­g­te­skab. Jeg føl­te ik­ke, at vi hav­de gjort alt, hvad vi kun­ne, så der be­gyn­der vi,« forta­el­ler Hol­lywood-hunken nu åben­hjer­tigt i et eks­klu­sivt in­ter­view med ma­ga­si­net Pe­op­le.

Iføl­ge Demp­sey var han ble­vet så op­slugt af sin kar­ri­e­re som tv-la­e­gen De­rek ’McDrea­my’ Shep­herd i hit­se­ri­en ’Grey’s hvi­de ver­den’ og sin sto­re pas­sion for at kø­re ra­cer­løb, at han glem­te ka­er­lig­he­den i hver­da­gens trum­me­rum. Farvel til ’McDrea­my’ Der­for tog han en dra­stisk be­slut­ning om at let­te fo­den fra spe­e­de­ren og bli­ve skre­vet ud af se­ri­en og i ste­det bru­ge me­re tid på at kig­ge sin Jil­li­an i øj­ne­ne og be­gyn­de i par­te­ra­pi.

»Jil­li­an og jeg be­slut­te­de, at det var tid til at ar­bej­de på vo­res pro­ble­mer og for­bed­re os. Vi vil­le ger­ne va­e­re rol­lemo­del­ler for vo­res børn og vi­se, at selv om man har for­skel­lig­he­der, kan man lø­se dem sam­men. Man kan kun gø­re én ting ad gan­gen fuldt ud. Jeg har la­ert at pri­o­ri­te­re nu. Vo­res fa­mi­lie skal va­e­re før­ste­pri­o­ri­te­ten,« fast­slår den Gol­den Glo­beno­mi­ne­re­de sku­e­spil­ler.

Demp­sey og Fink er fora­el­dre til dat­te­ren Ta­lu­la Fy­fe på 14 år og tvil­lin­ged­ren­ge­ne Sul­li­van Pa­tri­ck og Dar­by Ga­len på ni år.

In­den se­ri­e­stjer­nen fandt sam­men med Jil­li­an Fink, var han som 21-årig gift med den 27 år ae­l­dre ma­na­ger og sku­e­spil­ler Ro­chel­le Par­ker. Man kan kun gø­re én ting ad gan­gen fuldt ud. Jeg har la­ert at pri­o­ri­te­re nu. Vo­res fa­mi­lie skal va­e­re før­ste­pri­o­ri­te­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.