DRAGETAEMMEREN SLOG TIL

An­dreas Cor­ne­li­us vi­ste sig igen som det vig­ti­ge eu­ro­pa­ei­ske vå­ben, da han gjor­de Stå­le Sol­bak­ken lyk­ke­lig med sit mål i 1-1-kam­pen mod FC Por­to

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

Skuf­fet. Glad. Ra­sen­de. Lyk­ke­lig!

Hvis Stå­le Sol­bak­ken våg­ner op med ondt i ho­ve­d­et, er det, for­di han ik­ke hav­de no­get hår at ri­ve ud og der­for måt­te flå i sin skal­de­de is­se. For hu­mø­ret svin­ge­de, da FC Kø­ben­havn fik 1-1 mod FC Por­to på Está­dio do Dragão.

Her hav­de han og det halv­tom­me sta­dion set Tho­mas Dela­ney fora­e­re FC Por­to fø­rings­må­let ef­ter 13 mi­nut­ter. Den kom­men­de Wer­der Bre­men-spil­ler skul­le ba­re spil­le en sim­pel bold va­ek for­an FCKs felt, da han spil­le­de den ind i fød­der­ne på Por­tos Otávio, som via en et-to-af­le­ve­ring med An­dré Silva kom fri og der­ef­ter ta­e­ske­de bol­den ind bag Ro­bin Ol­sen til 1-0.

»Jeg hav­de be­stemt mig for ik­ke at si­ge no­get til ham, men jeg for­må­e­de ik­ke at hol­de ka­eft. Det var så tor­ske­dumt. Dela­ney og jeg har haft så man­ge ska­en­de­ri­er i de seks­syv år, jeg har tra­e­net ham, så han fik en til i dag,« sag­de Stå­le Sol­bak­ken ef­ter kam­pen om fejl­en.

Aka­vet scor­ing

At FCK skul­le få pro­ble­mer mod FC Por­to hav­de de fle­ste nok for­ven­tet, og hvis der skul­le ha­ve mang­let respekt for po­rtvin­sprin­ser­ne, kun­ne Stå­le Sol­bak­ken ba­re ha­ve sendt si­ne spil­le­re med ele­va­to­ren op på de øver­ste plad­ser på Está­dio do Dragão. Va­eg­ge­ne i ele­va­to­rer­ne er pla­stret til med bil­le­der af en hi­sto­rie, der blandt an­det ta­el­ler to Cham­pions Le­ague-tit­ler og to fra Eu­ro­pa Le­ague og­så.

Men Sol­bak­ken hav­de na­ep­pe hå­bet, at FC Kø­ben­havn selv skul­le va­e­re år­sag til pro­ble­mer­ne. Til gen­ga­eld hav­de han helt sik­kert drømt om, at An­dreas Cor­ne­li­us skul­le få po­rtvin­sprop­per­ne til at sprin­ge. Og det gjor­de han ef­ter 52 mi­nut­ter.

An­dreas Cor­ne­li­us tog en bold med i fel­tet med bry­stet, og mens den før­ste af­slut­ning med fo­den ik­ke var god, var ho­ved­stø­det ef­ter­føl­gen­de mu­lig­vis end­nu me­re aka­vet. Men Iker Ca­sil­las spra­el­le­de som en abor­re på hav­nen i Por­to, og så hop­pe­de ud­lig­nin­gen til 1-1 i mål.

Et mål, op­la­eg­ge­ren Yous­sef Tou­touh i den grad un­de­de sin hold­kam­me­rat.

»Jeg er så glad for, at det går så godt for ham. Han har haft en pe­ri­o­de, hvor han har va­e­ret me­get ne­de – og­så ef­ter hans ska­de. Han ar­bej­der fan­ta­stisk, og han er og­så ble­vet rig­tig god til at hol­de på bol­den. Han mi­ster den ik­ke så of­te. Det gi­ver en sik­ker­hed, for­di man ved, at man al­tid kan spil­le ham. Og du­el­ler­ne ta­ber han ik­ke. Han er li­geg­lad med, hvem han står over­for. Han smadrer dem al­le sam­men. Det er så dej­ligt at se. Jeg er rig­tig glad for, at han er til­ba­ge,« sag­de kant­spil­le­ren og til­fø­je­de:

»Han har va­e­ret ska­det, og det gik ik­ke så godt i Car­diff. Der har va­e­ret man­ge ting. Han er ik­ke så gam­mel, men jeg sy­nes, at han har ta­ck­let det godt i for­hold til sin al­der. Han har vist en ut­ro­lig pro­fes­sio­na­lis­me.« Ud­vist li­ge før ud­skift­ning Ef­ter ud­lig­nin­gen hav­de FC Kø­ben­havn plud­se­lig langt me­re styr på det. Men så kom blo­det igen op i ho­ve­d­et hos FC Kø­ben­havn-ma­na­ge­ren midt i an­den halv­leg. Han var mil­dest talt ra­sen­de, da Jan Gre­gus ba­re et par me­ter fra nord­man­den og og­så fra Benja­min Ver­bic, der stod klar til at af­lø­se net­op Gre­gus, la­ve­de sit fris­park num­mer 92 cir­ka og blev smidt ud med sin an­den ad­var­sel.

Og så blev ir­ri­ta­tio­nen råbt ud mod ba­en­ken af Stå­le Sol­bak­ken.

»Vi hav­de dis­ku­te­ret det la­en­ge (om Gre­gus skul­le ud, red.), men Jan spil­le­de godt, da han kom ind i ba­nen. Han gav os ro på bol­den, for han kom ind i po­si­tio­ner, som Por­to ik­ke hav­de kon­trol over. Så la­ve­de han en ta­ck­ling midt på ba­nen, hvor jeg rå­ber, at nu skif­ter vi, så han ik­ke får det rø­de. Vi skal li­ge til at la­ve en dob­bel­tind­skift­ning, og så ta­ck­ler han,« sag­de Sol­bak­ken.

Men det end­te lyk­ke­ligt og med et over­ra­sken­de po­int til FC Kø­ben­havn i Por­to. For selv om pres­set var enormt til sidst, vi­ste FC Kø­ben­havn en so­li­di­tet, som man ef­ter­hån­den har gjort til en del af klub­bens DNA.

»Jeg sy­nes, at vi hav­de me­get god kon­trol over kam­pen la­en­ge. Og da vi var 10 mod 11, var det os, der hav­de kon­trol­len. Vi er til­fred­se, men det var ik­ke et hel­digt po­int. Tva­er­ti­mod sy­nes jeg, at vi var ta­et­test på sej­ren. De hav­de na­er­mest in­gen chan­cer. Vi spil­le­de 10 mod 11 i en fjer­de­del af kam­pen, og de pro­du­ce­re­de ik­ke en ene­ste chan­ce i den pe­ri­o­de. Det er me­get sta­er­kt,« sag­de nord­man­den.

Før­ste po­int er i hus, An­dreas Cor­ne­li­us er til­ba­ge, og det var der­for for­stå­e­ligt, at Stå­le Sol­bak­ken så sto­re per­spek­ti­ver i na­e­ste kamp hjem­me mod Club Brug­ge:

»Det gi­ver det per­spek­tiv, at kam­pen mod Club Brug­ge på hjem­me­ba­ne na­er­mest er en mat­ch­bold al­le­re­de. Vin­der vi den, ser det me­get godt ud. Så lig­ger vi plud­se­lig fi­re po­int for­an Club Brug­ge, før de skal spil­le to kam­pe mod Por­to. Så det er en mat­ch­bold for os. Det er en pres­bold, og det bli­ver ik­ke nemt. De slog os 4-0 se­ne­ste gang i Par­ken, så den fa­el­de skal vi ik­ke gå i.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.