Dø­ren er gå­et op

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 -

FORSTIL DIG LY­DEN af en dør, der stil­le og ro­ligt skub­bes op. Lang­somt og knir­ken­de. Den lyd var so­und­tra­ck­et til FC Kø­ben­havns ons­dag af­ten.

Dø­ren, de dan­ske me­stre skub­be­de op, var dø­ren, der åb­ner det­te ef­ter­års Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil på vid gab. Med al­le sce­na­ri­er i spil. FC Kø­ben­havn skab­te en lil­le sen­sa­tion og et fan­ta­stisk re­sul­tat i Portu­gal med det uaf­gjor­te re­sul­tat. Og det gør en ver­den til for­skel!

Kø­ben­hav­ner­ne er trå­dt ind i Cham­pions Le­ague-rum­met med stor au­to­ri­tet. Så stor, at det ik­ke kan ude­luk­kes, at Lø­ver­ne kan skrid­te igen­nem rum­met og og­så åb­ne den na­e­ste dør. Den dør, vi godt kan til­la­de os at ta­le om. Dø­ren til en plads i grup­pens top to og en der­til­hø­ren­de bil­let til for­å­rets kno­ck­out-kam­pe i ver­dens stør­ste klub­tur­ne­ring. AL­LE­RE­DE IN­DEN KICK off i Por­to gik snak­ke­ni op takt­s­pro­gram­mer og di­ver­se an­dre ste­der på, hvor­vidt FC Kø­ben­havn kan spar­ke sig vi­de­re fra grup­pen. Er en gen­ta­gel­se af 1/8-fi­na­len fra 2010/11 en mu­lig­hed, lød det? Den snak skal ta­ges i kølvan­det på så gun­stig en lod­tra­ek­ning som den, FCK har få­et. Selv­føl­ge­lig skal den det. Ik­ke mindst set i ly­set af det hold, kø­ben­hav­ner­ne har sam­let og den sa­e­son­start, Stå­le Sol­bak­kens mand­skab har bag sig.

Nu har vi få­et det før­ste spa­e­de svar. Og det svar pe­ger i en po­si­tiv ret­ning. Me­get po­si­tiv end­da. Med 1-1 i Por­to har FC Kø­ben­havn bragt sig i en sa­er­de­les for­del­ag­tig po­si­tion in­den de re­ste­ren­de fem grup­pe­kam­pe. Og de har gjort det på im­po­ne­ren­de vis.

For­sva­ret stod frem­ra­gen­de på ’Dra­ger­nes Sta­dion’, midt­ba­nen spil­le­de sig op ef­ter en start, hvor an­fø­rer Tho­mas Dela­ney ko­ste­de et mål – og An­dreas Cor­ne­li­us lig­ner igen den spil­ler, der for få år si­den lag­de mil­li­o­ner til sin va­er­di for hver kamp, han spil­le­de.

Der er så me­get bund i det­te FCK-hold. Vi be­hø­ver ik­ke fryg­te øre­ta­e­ver som dem, FC Nord­s­ja­el­land løb ind i for fi­re år si­den. Tva­er­ti­mod.

FC Kø­ben­havn be­vi­ste i Por­to, at hol­det har kva­li­te­ten, ru­ti­nen og or­ga­ni­sa­tio­nen til at ha­ve mu­lig­he­der mod al­le hold i den grup­pe, de er lan­det i. Og­så Lei­cesters en­gel­ske me­stre. Det­te hold har de in­gre­di­en­ser, som over­ra­skel­ser og sto­re fod­bold­af­te­ner er la­vet af. Det kan vi gla­e­de os til at føl­ge i de kom­men­de må­ne­der. NU SID­DER DU må­ske og ta­en­ker ’is på’. Og det er na­tur­lig­vis og­så alt for tid­ligt at åb­ne dø­ren på vid gad i for­hold til et dansk avan­ce­ment. Der er trods alt kun spil­let én run­de. Skal vi va­e­re re­a­li­sti­ske er det mest sand­syn­li­ge sce­na­rie da og­så fort­sat, at de dan­ske me­stre de kom­men­de må­ne­der skal slås med bel­gi­ske Club Brug­ge om den tred­je­plads, der gi­ver ad­gang til Eu­ro­pa Le­ague-fod­bold på den an­den si­de af nytår. Og det er helt i or­den.

At bli­ve i Cham­pions Le­ague og­så på den an­den si­de af nytår skal va­e­re Lø­ver­nes am­bi­tion. Det er det, kø­ben­hav­ner­ne skal sti­le ef­ter. Målsa­et­nin­gen der­i­mod kan fint nø­jes med at pe­ge mod en tred­je­plads i grup­pen. Me­get me­re kan øn­skes, men på in­gen må­de for­lan­ges.

Men må­lt på gårs­da­gens re­sul­ta­ter og FCKs pra­e­sta­tion i det nord­li­ge Portu­gal, bør kø­ben­hav­ner­ne ha­ve go­de mu­lig­he­der for at tan­ge­re suc­ce­sen fra 2010/11, hvor Chel­sea blev en­de­sta­tio­nen i 1/8-fi­na­ler­ne. INDRØMMET. GRUP­PEN LIG­NER på pa­pi­ret me­re en op­gra­de­ret Eu­ro­pa Le­ague-grup­pe end en Cham­pions Le­ague-pul­je. Men det er Lø­ver­nes held. Dis­kus­sio­ner­ne går al­tid på, hvor­vidt sport­s­ligt el­ler øko­no­misk at­trak­ti­ve mu­lig­he­der er at fo­re­tra­ek­ke for de dan­ske hold.

FCK fik de sport­s­li­ge, men kan og­så en­de med at tra­ek­ke det øko­no­misk lan­ge strå. Ik­ke på grund af enor­me til­sku­er­tal og kas­se­kam­pe. Nej, de kan i ste­det en­de med at få bå­de i po­se og sa­ek ved at spil­le sig til den sto­re øko­no­mi via sport­s­li­ge re­sul­ta­ter. OR­DET PER­FEKT SKAL bru­ges for­sig­tigt. Men FC Kø­ben­havn fik ik­ke ba­re en no­get na­er per­fekt lod­tra­ek­ning til det­te års Cham­pions Le­ague. De fik og­så en no­get na­er per­fekt start.

Stå­le Sol­bak­ken pe­ge­de på dø­ren, og hans spil­le­re skub­be­de den op i af­tes, da FC Kø­ben­havn spil­le­de 1-1 mod FC Por­to på ude­ba­ne. Avan­ce­ment i Cham­pions Le­ague er i den grad sta­dig en mu­lig­hed. FO­TO: AFP

SØ­REN HANGHØJ KRI­STEN­SEN, BTs FODBOLDKOMMENTATOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.