Stol­pen hin­dre­de Bendt­ner i at få hel­te­rol­le

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 - Ras­mus Dam Nielsen | rasn@spor­ten.dk

190 da­ge. Så lang tid skul­le der gå før Ni­ck­las Bendt­ner igen fik lov at spil­le en fod­bold­kamp.

Ba­re en uge ef­ter sit skif­te til en­gel­ske Not­ting­ham Forest kom dan­ske­ren på ba­nen, da hans nye klub ude spil­le­de 2-2 mod bund­hol­det Ro­t­her­ham.

Hårdt pla­get af ska­der hav­de ma­na­ger Phi­lip­pe Mon­ta­ni­er ta­get ham med på ba­en­ken til op­gø­ret i The Cham­pions­hip, og da der med 58 mi­nut­ter var brug for mål, kald­te han Bendt­ner hen.

Iføl­ge bul­le­ti­ner­ne på de so­ci­a­le me­di­er var Not­ting­ham Fo­re­sts fans vel­for­be­red­te på, at de­res nye spids kun­ne kom­me i spil. Så­le­des skal or­de­ne ’kum­by­aah my lord, Lord Bendt­narr, kum­by­aah my lord, Lord Bendt­narr,’ ha­ve lydt fra ude­ba­ne­af­snit­tet, da den lan­ge dan­sker smed over­tra­ek­strøj­en.

Og må­le­ne kom. Desva­er­re var det ba­re ik­ke fra Bendt­ners fod, men der­i­mod fra blandt an­dre den tid­li­ge­re FC Vestsja­el­land-an­gri­ber Apo­sto­los Vel­li­os, der score­de på sak­ses­park. Bendt­ner måt­te i ste­det nø­jes med at snu­se til hel­te­rol­len, da han først i sid­ste or­di­na­e­re spil­le­mi­nut he­a­de­de en ripost på stol­pen, og si­den i fi­re mi­nut­ters over­tid bra­end­te en ka­em­pe mu­lig­hed ta­et un­der mål.

De mang­len­de mål til trods var ma­na­ger Phi­lip­pe Mon­ta­ni­er til­freds med sin ny­er­hver­vel­se,

»Jeg sy­nes, Ni­ck­las Bendt­ner gjor­de det godt, og jeg ved, at han vil bli­ve end­nu bed­re, jo fle­re mi­nut­ter han får. Han så kom­forta­bel ud, som kam­pen skred frem, og vi ved, at han nok skal for­bed­re sig i de na­e­ste uger,« sag­de han til klub­bens hjem­mesi­de.

Bendt­ner mø­der lør­dag Norwich, og om min­dre end en uge ven­ter Ar­se­nal. Klub­ben, hvor han i sin tid fik sit gen­nem­brud på se­ni­o­r­ni­veau.

FO­TO: REU­TERS

Ni­ck­las Bendt­ner hav­de ik­ke ba­re én, men to mu­lig­he­der for at bli­ve mat­chvin­der i sin de­but for Not­ting­ham Forest ude mod Ro­t­her­dam.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.