Den me­xi­can­ske

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ke­vin Magnus­sens frem­tid er sta­dig uvis, og om ba­re et par uger kan han frit kig­ge mod an­dre mu­lig­he­der end Re­nault. Her ud­lø­ber Re­naults op­tion på at skri­ve kon­trakt med dan­ske­ren for 2017. Det af­slø­re­de BT i går.

I den an­led­ning kig­ger BT her på, hvil­ke mu­lig­he­der, der re­elt ek­si­ste­rer blandt de 11 For­mel 1-hold. Hos de sto­re team er der of­fi­ci­elt luk­ket de fle­ste ste­der, og selv om an­dre hold end­nu ik­ke of­fi­ci­elt har gi­vet en ud­mel­ding om kø­rer­sam­men­sa­et­nin­gen for 2017, er der ty­de­li­ge tegn på, hvor det ba­e­rer hen. Det kig­ger vi på her­un­der:

Lewis Ha­milt­on og Ni­co Ros­berg har kon­trak­ter for 2017.

Se­ba­sti­an Vet­tel og Ki­mi Räik­kö­nen har kon­trak­ter for 2017.

Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer har kun kon­trak­ter for 2016. End­nu har tea­met in­tet meldt ud om frem­ti­den, hvor og­så re­ser­ven Este­ban Ocon står på spring til et sa­e­de.

Fer­nan­do Alonso og Stof­fel Van­do­or­ne har kon­trak­ter for 2017. Da­ni­el Ric­ci­ar­do og Max Ver­stap­pen har kon­trak­ter for 2017.

Nye sven­ske eje­re er nok ik­ke dår­ligt nyt for Marcus Eri­cs­son. Fe­lipe Nasr har tid­li­ge­re gi­vet ud­tryk for, at han har haft fø­le­re fra an­dre hold. Sa­et­tes bl.a. i for­bin­del­se med Wil­li­ams. Vil va­e­re et skridt ned for Magnus­sen.

Mer­ce­des-ta­len­tet Pa­scal We­hr­le­in af­ven­ter si­tu­a­tio­nen hos de an­dre hold. Este­ban Ocon kø­rer sa­e­so­nen fa­er­dig, ud­lånt fra Re­nault, her­ef­ter er han sat i for­bin­del­se med et sa­e­de hos Re­nault. Vil va­e­re et skridt ned for Magnus­sen.

Fe­lipe Mas­sa har med­delt, at han stop­per kar­ri­e­ren ef­ter sa­e­so­nen. Kan bli­ve af­løst af tea­mets un­ge ud­vik­lings­kø­rer, Lan­ce Stroll. Valt­te­ri Bot­tas har gi­vet ud­tryk for, at han ger­ne vil bli­ve, men har og­så va­e­ret sat i for­bin­del­se med Re­nault.

Car­los Sainz Jr. har kon­trakt for 2017. Da­ni­il Kvy­at har haft et ra­ed­selsår ef­ter de­gra­de­rin­gen fra Red Bull ef­ter få løb i sa­e­so­nen. Her står Red Bull-ta­len­tet Pi­er­re Gas­ly på spring til et job.

Ni­co Hül­ken­berg har kon­trakt for 2017. Ser­gio Pe­rez har va­e­ret om­bej­let og har bl.a. va­e­ret ryg­tet til Re­nault. Ved det se­ne­ste grand­prix i Ita­li­en duk­ke­de der dog kraf­ti­ge for­ly­den­der op om, at me­xi­ca­ne­ren bli­ver hos For­ce In­dia.

End­nu har in­gen kø­re­re få­et kon­trakt med tea­met, men iføl­ge fle­re me­di­er ser Ro­main Grosje­an ud til at fort­sa­et­te. Este­ban Gu­ti­er­rez har med man­ge tek­ni­ske pro­ble­mer haft en skidt sa­e­son. Ta­len­tet Char­les Lec­lerc skul­le va­e­re i spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.