UERFAREN BOSS

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BLÅ BOG NAVN: Alek­s­an­der Ce­fe­rin FØDT: 13. ok­to­ber 1967 LAND: Slove­ni­en UD­DAN­NEL­SE: Ud­dan­net jurist på Ljubl­ja­nas Uni­ver­si­tet KAR­RI­E­RE: - Valgt som pra­esi­dent for Ue­fa den 14. sep­tem­ber 2016 - Har va­e­ret for­mand for Det Slo­ven­ske Fod­bold­for­bund (NZS) si­den 2011. - Ar­bej­de­de tid­li­ge­re som ad­vo­kat for fa­mi­li­ens ad­vo­kat­fir­ma, som han se­ne­re blev di­rek­tør for. CE­FE­RINS FORGAENGERE: 1954-1962: Eb­be Schwartz (Dan­mark) 1962-1972: Gu­stav Wie­der­ke­hr (Schweiz) 1973-1983: Ar­te­mio Fran­chi (Ita­li­en) 1983-1990: Ja­cques Ge­or­ges (Frank­rig) 1990-2007: Len­nart Jo­hans­son (Sve­ri­ge) 2007-2016: Mi­chel Plat­i­ni (Frank­rig) KIL­DE: ue­fa.com IN­TER­VIEW Der blev jublet i den dan­ske lejr, da re­sul­ta­tet af pra­esi­dentval­get i det eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­for­bund, UE­FA, ly­ste op på ska­er­men på den ek­stra­or­di­na­e­re kon­gres i At­hen. Med 42 stem­mer mod 13 stod det klart, at det de kom­men­de fi­re år bli­ver DBUs fo­re­truk­ne kan­di­dat, slo­ve­ne­ren Alek­s­an­der Ce­fe­rin, der skal fø­re den kri­se­ram­te or­ga­ni­sa­tion til­ba­ge på ret kurs frem for hol­la­en­de­ren Mi­cha­el van Praag.

Den 48-åri­ge for­mand for det slo­ven­ske fod­bold­for­bund er­stat­ter fran­ske Mi­chel Plat­i­ni, der for to år si­den blev fjer­net fra po­sten på grund af kor­rup­tion, de in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bunds kro­ni­ske syg­dom. Hå­bet er, at den ad­vo­ka­tud­dan­ne­de Ce­fe­rin, der kun har be­stre­det sin post i fem år, har ku­ren.

»Vi har haft et me­get klart øn­ske om for­ny­el­se, forandring og re­for­mer i UE­FA, og dér vur­de­re­de vi, at Ce­fe­rin, som kom­mer ude­fra, vil­le va­e­re den rig­ti­ge til at op­fyl­de de krav og øn­sker, vi har haft det sid­ste styk­ke tid,« si­ger DBUs for­mand, Jes­per Møl­ler til BT.

»Nej, ind­hol­det er al­drig un­der­ord­net. Der­for har vi og­så spurgt kan­di­da­ter­ne me­get kon­kret ind til de om­rå­der, som er sa­er­ligt vig­ti­ge for os, og ud fra det har vi så vur­de­ret, at Ce­fe­rin var den, der var mest imø­de­kom­men over for det. Men tin­ge­ne ha­en­ger selv­føl­ge­lig sam­men.«

»Jeg er nødt til at kig­ge på det pro­gram, han har skre­vet. Da han var i Kø­ben­havn i sid­ste uge, stil­le­de jeg selv 24 spørgs­mål til ham, og så må jeg jo tro på, at han ek­se­kve­rer på det. Men hvis no­gen tror, at jeg nu la­e­ner mig til­ba­ge og pu­ster ud ef­ter de se­ne­ste må­ne­ders valg­kamp, kan man godt tro om. Jeg kom­mer til at føl­ge op. Det har jeg og­så sagt til ham i dag (i går, red.). Vi kom­mer til at dis­ku­te­re men­ne­ske­ret­tig­he­der, mat­ch­fixing, do­ping­be­ka­em­pel­se, Vi vil ha­ve fle­re re­for­mer, der skal ske aen­drin­ger, og der­for har vi valgt at pe­ge på én ude­fra (VM-va­ert­ska­ber­ne Rusland osv.« i, red.) Qa­tar, Ik­ke i lom­men på no­gen

»Li­ge­som Ce­fe­rin er jeg jo ad­vo­kat, så hvis jeg hav­de kun­net, hav­de jeg få­et ham til at un­der­skri­ve en tro og love-er­kla­e­ring i for­hold til re­for­m­ar­bej­det, men så­dan er spil­let alt­så ik­ke. Det er en po­li­tisk ver­den. Men no­get af det, jeg godt har kun­net li­de, når jeg har spurgt ind til, hvad han vil, er, at han for ek­sem­pel hur­tigst mu­ligt vil etab­le­re en ny

Det er en slags re­vi­sions­ko­mité, som skal sid­de og hol­de øje med de øko­no­mi­ske pro­ces­ser og sik­re trans­pa­rens og åben­hed. Det er jeg sa­er­de­les til­freds med,« si­ger Jes­per Møl­ler og na­ev­ner der­u­d­over blandt an­det Ce­fe­rins er­kla­e­re­de op­gør med den nye struk­tur for Cham­pions Le­ague og Eu­ro­pa Le­ague, som re­du­ce­rer de små lan­des chan­ce for at kom­me med i de in­ter­na­tio­na­le klub­tur­ner­nin­ger.

Alek­s­an­der Ce­fe­rin har un­der valg­kam­pen ka­em­pet med be­skyld­nin­ger om, at han skul­le va­e­re i lom­men på Rusland, som ak­tivt har støt­tet ham.

Jes­per Møl­ler er­ken­der, at det er et link, der be­kym­rer ham:

»Men det er vig­tigt for mig at po­in­te­re, at Rusland alt­så ik­ke skal dik­te­re, hvem vi stem­mer på. Jeg har selv­føl­ge­lig spurgt Ce­fe­rin om hans til­knyt­ning til Rusland, og han be­na­eg­ter at skul­le va­e­re i lom­men på no­gen som helst. Hel­ler ik­ke In­fan­ti­no (Gi­an­ni In­fan­ti­no, FIFAs pra­esi­dent, red.), som der og­så har va­e­ret be­skyld­nin­ger om. Der­for kan jeg ik­ke gø­re an­det end at si­ge, at jeg er op­ma­er­k­som på det.«

»Så­dan ser jeg ik­ke på det. Jeg sy­nes fak­tisk, det har va­e­ret to go­de kan­di­da­ter på hver de­res må­de. DBUs be­sty­rel­se har ba­re valgt, at vi nu får no­get nyt. Vi vil ha­ve fle­re re­for­mer, der skal ske aen­drin­ger, og der­for har vi valgt at pe­ge på én ude­fra,« si­ger Jes­per Møl­ler om UEFAs sy­ven­de pra­esi­dent.

/ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.