Pas på je­res pas­sword

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BESKYT JER SELV An­ti Doping Dan­mark føl­ger ud­vik­lin­gen med de rus­si­ske ha­ck­e­res la­ek af blandt an­dre Se­re­na Wil­li­ams’ me­di­cin­ske jour­na­ler ta­et. Nu ad­va­rer man de dan­ske udø­ve­re om at va­e­re på­pas­se­li­ge, så de­res per­son­li­ge jour­na­ler ik­ke en­der i de for­ker­te ha­en­der. »Vi føl­ger det he­le me­get nø­je. Vi er ik­ke vi­den­de om, at dan­ske udø­ve­res kon­ti skul­le va­e­re ble­vet kom­pro­mit­te­ret, men vi op­for­drer vo­res udø­ve­re til at va­e­re sa­er­ligt op­ma­er­k­som­me, når de mod­ta­ger mista­en­ke­li­ge e-mail, så de und­går at bli­ve of­re for en ’phis­hing scam’,« si­ger Chri­sti­na Fri­is Jo­han­sen, spe­ci­al­kon­su­lent ved An­ti Doping Dan­mark.

De se­ne­ste da­ge har va­e­ret pra­e­get af det rus­si­ske ha­ck­er-net­va­erk Fan­cy Bear, som har of­fent­lig­gjort fle­re ame­ri­kan­ske sport­s­stjer­ners per­son­li­ge jour­na­ler fra WADAs sto­re da­ta­ba­se, ADAMS-re­gi­stret.

De to ten­nis­sø­stre Se­re­na og Ve­nus Wil­li­ams, su­per-gym­na­sten Si­mo­ne Bi­les samt ba­sket­ball­stjer­nen Ele­na Del­le Don­ne bli­ver be­skyldt for at dope sig af de rus­si­ske ha­ck­e­re, som har of­fent­lig­gjort at­le­ter­nes så­kald­te TUE’er, det vil si­ge de­res dis­pen­sa­tio­ner til brug af pra­e­pa­ra­ter, som står på li­sten over for­bud­te mid­ler. En­kel­te udø­ve­re ramt Iføl­ge de fo­re­lø­bi­ge mel­din­ger er der ik­ke ta­le om, at de rus­si­ske ha­ck­e­re har få­et ad­gang til he­le ADAMS-re­gi­ste­ret. Det er kun lyk­ke­des dem at fra­nar­re en­kel­te udø­ve­re de­res pas­sword via en så­kaldt phis­hing scam, hvor man ek­sem­pel­vis sen­der en mail og lok­ker mod­ta­ge­ren ind på en falsk si­de, hvor han el­ler hun så op­gi­ver sit pas­sword. De for­tro­li­ge op­lys­nin­ger lig­ger nu frit til­ga­en­ge­li­ge på det rus­si­ske ha­ck­er-net­va­er­ks hjem­mesi­de. Og ef­ter­føl­gen­de har den fi­redob­bel­te OL-guld­vin­der fra Rio, 1,45 me­ter hø­je Si­mo­ne Bi­les, va­e­ret ude på Twit­ter for at for­kla­re, at hun li­der af ADHD og har gjort det si­den barn­dom­men. Det ame­ri­kan­ske gym­na­stik­for­bund har og­så bak­ket hen­des for­kla­ring op og fast­slå­et, at Bi­les al­tid har fulgt reg­ler­ne.

»Vi må først og frem­mest fast­slå, at der ik­ke er ta­le om dope­de at­le­ter. Tva­er­ti­mod har de net­op fulgt de ga­el­den­de reg­ler i for­hold at få til­la­del­se til at bru­ge me­di­cin til at be­hand­le syg­dom el­ler ska­der,« si­ger Chri­sti­na Fri­is Jo­han­sen og til­fø­jer: Vi gi­ver jo og­så de her TUE’er til dan­ske at­le­ter. Der er me­get strik­se krav, men vi gør det he­le ti­den. Og WADA har etab­le­ret sik­ker­heds­me­ka­nis­mer, som skal for­hin­dre, at kor­rup­te la­e­ger ba­re ud­ste­der TUE’er til at­le­ter­ne uden no­gen gyl­dig grund

» S u n d heds­op­lys­nin­ger er pr. de­fi­ni­tion for­tro­li­ge, og der­for er det dybt be­kla­ge­ligt, at de nu bli­ver of­fent­lig­gjort.«

Hun øn­sker ik­ke at spe­ku­le­re i, hvor­for ha­ck­er­grup­pen kom­mer med do­ping­be­skyld­nin­ger og of­fent­lig­gør at­le­ter­nes me­di­cin­ske jour­na­ler nu - og om der er en for­bin­del­se mel­lem ha­ck­er­grup­pen og de rus­si­ske myn­dig­he­der.

ADD-spe­ci­al­kon­su­len­ten un­der­stre­ger, at der ik­ke er no­get for­kert i, at nog­le at­le­ter har dis­pen­sa­tion til at bru­ge en­kel­te mid­ler, der el­lers er for­budt.

»Vi gi­ver jo og­så de her TUE’er til dan­ske at­le­ter. Der er me­get strik­se krav, men vi gør det he­le ti­den. Og WADA har etab­le­ret sik­ker­heds­me­ka­nis­mer, som skal for­hin­dre, at kor­rup­te la­e­ger ba­re ud­ste­der TUE’er til at­le­ter­ne uden no­gen gyl­dig grund,« fast­slår Chri­sti­na Fri­is Jo­han­sen.

Det in­ter­na­tio­na­le an­tido­ping-agen­tur, WADA, har be­kra­ef­tet, at den rus­si­ske ha­ck­er-grup­pe Ts­ar Team (APT28), der og­så kal­der sig Fan­cy Bear, har få­et ad­gang til fle­re at­le­ters per­son­li­ge da­ta, her­un­der me­di­cin­ske dis­pen­sa­tio­ner fra do­pin­greg­ler­ne, de så­kald­te TUE’er. Det dre­jer sig om fi­re ame­ri­kan­ske sport­s­stjer­ner; ten­nis­sø­stre­ne Ve­nus og Se­re­na Wil­li­ams, ba­sket­ball­spil­le­ren Ele­na Del­le Don­ne og den fi­redob­bel­te OL-guld­vin­der i gym­na­stik Si­mo­ne Bi­les. Fan­cy Bear har of­fent­lig­gjort de om­tal­te sport­s­stjer­ners doping-dis­pen­sa­tio­ner. Bi­les har ef­ter­føl­gen­de for­kla­ret, at hun li­der af ADHD, og det er der­for, hun ta­ger den om­tal­te me­di­cin. Fan­cy Bear ha­ev­der, at de om­tal­te do­ping­dis­pen­sa­tio­ner er be­vi­ser for, at ame­ri­ka­ner­ne do­per sig. He­le sa­gen skal ses i ly­set af, at en lang ra­ek­ke rus­se­re blev ude­luk­ket fra at del­ta­ge i OL på grund af af­slø­rin­ger­ne af mas­siv doping i det rus­si­ske sport­s­ap­pa­rat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.