DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

En hi­sto­risk varm sep­tem­ber får nu book­ma­ke­ren Nor­di­cBet til at åb­ne for spil på, om der kom­mer fle­re som­mer­da­ge ef­ter i mor­gen.

At døm­me ud fra od­dse­ne er som­me­ren desva­er­re slut for den­ne gang. En som­mer­dag er de­fi­ne­ret ved, at tem­pe­ra­tu­ren skal nå op på 25 gra­der mindst ét sted i Dan­mark, og en så­dan dag må vi kig­ge langt ef­ter.

Så­le­des gi­ver Nor­di­cBet fem gan­ge pen­ge­ne, hvis vi får mindst én som­mer­dag, mens der blot er 1,12 på, at der ik­ke kom­mer fle­re som­mer­da­ge in­den årsskiftet.

»Vi kig­ger på, hvor­dan et fa­eno­men som vej­ret nor­malt ar­ter sig, og så sa­et­ter vi od­dse­ne ud fra det. Og man må si­ge, at den var­me, vi op­le­ver i øje­blik­ket, er helt uden for nor­men. Der­for tør vi og­så godt er­kla­e­re som­me­ren for slut nu,« si­ger Nor­di­cBets pres­se­chef, Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.