Den blon­de ha­ev­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NY START Sta­dig en for­ry­gen­de fod­bold­spil­ler, men i en ny ind­pak­ning. Hvis man ik­ke har fulgt med i Lio­nel Mes­sis liv på de so­ci­a­le me­di­er gen­nem de se­ne­ste må­ne­der, har man må­ske mis­set hans sto­re, åben­ly­se for­vand­ling.

Tirs­dag af­ten pra­e­sen­te­re­de han si­ne plat­in­blon­de lok­ker for før­ste gang for he­le fod­boldEu­ro­pa i den bed­ste sen­de­tid i Cham­pions Le­ague-kam­pen mod Cel­tic, og der skal nok va­e­re en el­ler to, der li­ge måt­te kig­ge en ek­stra gang ef­ter den tryl­le­bin­den­de ar­gen­ti­ner, som nu de­ler hår­far­ve med hold­kam­me­ra­ten Ney­mar.

Det op­sigtsva­ek­ken­de ud­se­en­de har ik­ke al­tid va­e­ret hver­dagskost for spil­le­ren, der fem gan­ge er kå­ret til ver­dens bed­ste. Som 17-årig de­butant på FC Bar­ce­lo­nas stjer­nes­pa­ek­ke­de hold kom Mes­si frem med si­ne lan­ge Det kan godt va­e­re, at Mes­si fø­ler, han har holdt sin sti ren så la­en­ge, og folk al­li­ge­vel er ef­ter ham, så han har ta­enkt: ’Fuck det, nu skal jeg vi­se, hvem der be­stem­mer’ lok­ker, ble­ge hud og bla­en­den­de fod­bold­spil. En stil­le ka­rak­ter, der sy­nes langt fra 2016-ud­ga­ven.

Gen­nem de se­ne­ste to år har Lio­nel Mes­si aen­dret stil med hår­farv­ning og fle­re ta­to­ve­rin­ger op ad ar­men og be­net. I år er Mes­si ble­vet dømt 21 må­ne­ders be­tin­get fa­engsel for skat­tesvig, li­ge­som han tab­te sin fjer­de in­ter­na­tio­na­le fi­na­le ud af fem mu­li­ge med Ar­gen­ti­na i Co­pa Améri­ca. En lan­ge­mand til krit­ker­ne Mod­gan­gen kan der­for ha­ve ho­bet sig op, og det er der­for, vi nu ser den­ne ud­ga­ve af Mes­si. Han tra­eng­te til en ny start, for­tal­te han selv.

Må­ske for­di han er me­re ramt af det, end man tror, ly­der vur­de­rin­gen fra idra­etspsy­ko­lo­gisk kon­su­lent ved Team Dan­mark, Tho­mas Da­ni­el­sen, der har ar­bej­det med pro­fes­sio­nel­le sport­s­folk i Dan­mark og ud­lan­det.

»Jeg er helt sik­ker på, at han har va­e­ret gen­nem den­ne pe­ri­o­de, der har va­e­ret rig­tig hård for ham som per­son. Og hvad kan vi sty­re? Den må­de, vi ser ud på. Dér har han ta­enkt, at han vil ha­ve en ny start og er be­gyndt med det yd­re. Det gør helt sik­kert no­get ved ham psy­kisk.«

»Det kan det sag­tens, i for­hold til han ik­ke har få­et lov til at va­e­re den­ne her re­bel­ske te­e­na­ger. Så kan det godt va­e­re det her te­e­na­ge­op­rør. Jeg tror me­re på den her fri­ske start. Han har al­tid skul­le va­e­re det mod­sat­te af Cri­sti­a­no Ro­nal­do. Jeg ved ik­ke, om han har ta­enkt, at han har va­e­ret for­kert på den, og nu skul­le ha­ve lov til at gø­re no­get,« si­ger Tho­mas Da­ni­el­sen og for­kla­rer vi­de­re, at Ti­ger Woods und­skyld­te sin se­xskan­da­le med, at han føl­te, at han hav­de ar­bej­det he­le sit liv og fortjen­te, at gø­re de for­ker­te ting og ny­de de fri­stel­ser, der lå om­kring ham.

»Det kan godt va­e­re, at Mes­si fø­ler, han har holdt sin sti ren så la­en­ge, og folk al­li­ge­vel er ef­ter ham, så han har ta­enkt: ’Fuck det, nu skal jeg vi­se, hvem der be­stem­mer’. De er beg­ge to sport­s­folk, der har of­ret me­get for at bli­ve ver­dens bed­ste. De fø­ler må­ske, at ver­den skyl­der dem no­get, og når de så mø­der mod­gang, kan de re­a­ge­re på må­der, der er sva­e­re at for­kla­re,« si­ger Tho­mas

Da­ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.