Wil­be­ks af­lø­ser la­der ven­te på sig

Dansk Hånd­bold For­bund er ik­ke nå­et sa­er­lig langt i be­stra­e­bel­ser­ne på at fin­de en ny sportschef som af­lø­ser for Ul­rik Wil­bek, forta­el­ler for­mand Per Ber­tel­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@spor­ten.dk Sø­ren Paa­ske | spa@spor­ten.dk

Jeg sag­de hel­ler ik­ke, at pro­ces­sen er sat i gang. Jeg si­ger ba­re, at vi he­le ti­den har mu­lig­hed for at føl­ge op, for­di vi har lø­ben­de be­sty­rel­ses­mø­der. Vi gi­ver os god tid til det, for det skal lø­ses rig­tigt Per Ber­tel­sen, for­mand for DHF

Selv om det er lidt over to uger si­den, Ul­rik Wil­bek sag­de sit job op som sportschef i Dansk Hånd­bold For­bund, er der ik­ke man­ge tegn på, at hans af­lø­ser ven­ter li­ge om hjør­net. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har det vakt en vis un­dren in­ter­nt i for­bun­det, at jag­ten på Wil­be­ks af­lø­ser end­nu ik­ke er ble­vet sat i gang for al­vor. Wil­bek tog selv sit go­de tøj og gik i kølvan­det på uro­en, der op­stod, ef­ter bå­de TV2 og BT kun­ne forta­el­le, at Wil­bek bag land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­sons ryg hav­de holdt mø­der med spil­ler­ne om­kring en mulig fy­ring af isla­en­din­gen un­der OL.

På for­bun­dets hjem­mesi­de fi­gu­re­rer Wil­bek dog sta­dig som sportschef, og spør­ger man Dansk Hånd­bold For­bunds for­mand, Per Ber­tel­sen, sva­rer han, at for­bun­det da hel­ler ik­ke har sa­er­ligt travlt med at kom­me i gang med at fin­de en af­lø­ser.

Ha­ster ik­ke

Har I sat jer en de­ad­li­ne for, hvor­når en ny sportschef skal va­e­re fun­det? Ek­sem­pel­vis in­den EM for da­mer i de­cem­ber?

»Nej, nej, slet ik­ke. Vi har Mor­ten (Stig Chri­sten­sen, fun­ge­ren­de sportschef og ge­ne­ral­se­kre­ta­er, red.) og Car­sten (Grøn­mann, na­est­for­mand, red.) til at ta­ge sig af det li­ge nu. Det kla­rer de ind­til den dag, vi er klar til at fin­de en ny.« Hvor­dan ser du selv på pro­ces­sen med at fin­de en ny sportschef?

»I før­ste om­gang ta­ger vi et over­ord­net blik på he­le si­tu­a­tio­nen, og så la­ver vi en tids­plan. Der­fra ar­bej­der vi ud fra det, når den tid kom­mer. Vi vil ik­ke stres­se. Vi har lø­ben­de be­sty­rel­ses­mø­der én gang om må­ne­den cir­ka, og vi har god tid til at lø­se op­ga­ven. Om det er no­get, der sker om en må­ned, tre må­ne­der el­ler fi­re må­ne­der, kan jeg ik­ke sva­re dig på, for­di det er en pro­ces, vi har sat i gang, og som vi stil­le og ro­ligt vil kig­ge på.«

Når du si­ger, at pro­ces­sen er sat i gang, har I så la­vet en li­ste over mu­li­ge kan­di­da­ter?

»Nej, nej, nej, nej. Jeg sag­de hel­ler ik­ke, at pro­ces­sen er sat i gang. Jeg si­ger ba­re, at vi he­le ti­den har mu­lig­hed for at føl­ge op, for­di vi har lø­ben­de

be­sty­rel­ses­mø­der. Vi gi­ver os god tid til det, for det skal lø­ses rig­tigt.«

Kun­ne I over­ve­je helt at sløj­fe po­sten som sportschef, som blev op­ret­tet ude­luk­ken­de til Ul­rik Wil­bek?

»Jeg kan slet, slet ik­ke forta­el­le dig det, for vi er slet ik­ke nå­et så langt. Vi har valgt at si­ge, at al­le mu­lig­he­der står åb­ne. Der er rig­tig man­ge ting, der skal snak­kes godt igen­nem om, hvor­dan frem­ti­den skal se ud.«

Her­rer­ne spil­ler EM-kva­li­fi­ka­tion til novem­ber. Hvad har I ta­enkt jer at gø­re i for­hold til, at der ef­ter de man­ge skri­ve­ri­er ef­ter OL må­ske er nog­le trå­de, der skal re­des ud mel­lem spil­ler­ne og Gud­mun­dur Gud­munds­son?

»Det er no­get, vi kla­rer in­ter­nt. Det er ik­ke no­get, vi dis­ku­te­rer i pres­sen un­der no­gen om­sta­en­dig­he­der.« Er I ru­stet til at re­de trå­de­ne ud ef­ter uro­en? »Det skal vi nok lø­se.«

FO­TO: HEN­NING BAGGER

Dansk Hånd­bold For­bunds for­mand, Per Ber­tel­sen (th.), har ik­ke travlt med at fin­de en af­lø­ser for Ul­rik Wil­bek (tv.).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.