SA­GEN KORT

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

26. AU­GUST: TV2 og BT brin­ger hi­sto­ri­en om, at Ul­rik Wil­bek to gan­ge un­der OL-slut­run­den har spurgt spil­ler­ne, om land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son skal fy­res. Før­ste gang er ef­ter grup­pe­ne­der­la­get til Kro­a­tien, hvor Wil­bek hol­der et mø­de med Mik­kel Han­sen, Hen­rik Møl­l­gaard, Jes­per Nød­des­bo, René Toft, Las­se Svan og Nik­las Lan­din. Han fo­re­slår en fy­ring med be­grun­del­sen om, at der har va­e­ret lø­ben­de util­freds­hed med land­stra­e­ne­ren. Spil­ler­ne si­ger nej. Wil­bek spør­ger igen spil­ler­ne om en even­tu­el fy­ring da­gen ef­ter guld­tri­um­fen. Og­så her tak­ker spil­ler­ne nej.

30. AU­GUST: Ul­rik Wil­bek stop­per som sportschef, da han ik­ke kan se sig selv bli­ve i job­bet ef­ter uro­en.

31. AU­GUST: Wil­bek af­vi­ser over for Ritzau, at han har for­søgt at fy­re land­stra­e­ne­ren på no­get tids­punkt: »Vi har li­ge vun­det guld. Tror man så, at jeg kan fin­de på at iva­er­ksa­et­te en fy­ring ef­ter­føl­gen­de? Det er så langt ude.«

BTs for­si­de, 27. au­gust 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.