DE­BAT­TEN RASER – kan en so­ci­a­list det?

Rø­de Jo­han­ne kø­ber villa til 6,4 mio.

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Hans Pe­ter Mad­sen | hanm@bt.dk Bax Lind­hardt | fo­to

En­heds­li­stens høj­borg bli­ver én rød po­li­ti­ker fat­ti­ge­re. 32-åri­ge Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen flyt­ter nem­lig fra sit hjem på mul­ti­kul­tu­rel­le Nør­re­bro i Kø­ben­havn til Val­by. Her har hun sam­men med sin ka­e­re­ste købt en pas­sen­de rød mu­rer­mester­vil­la fra 1914 for 6,4 mio. kr.

Jo­han­ne Sch­midt-Nielsen har al­tid va­e­ret uhy­re pri­vat om si­ne per­son­li­ge for­hold, men nu vi­ser hun sin ka­e­re­ste frem. Det er 37-åri­ge Cas­per Hyl­de­k­vist, som er di­rek­tør og part­ner i PR- og kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Pri­me­ti­me.

»Jeg har købt et hus i Val­by med min sø­de ka­e­re­ste Cas­per og hans to børn,« be­kra­ef­ter Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen over for BT.

Vil­la­en blev ud­budt til 5.995.000 kr., men par­ret end­te med at be­ta­le 6.415.000 kr. for ejen­dom­men. Fra taxa til Chri­sti­ans­borg Men hvem er Cas­per Hyl­de­k­vist, som hidtil kun har va­e­ret be­skre­vet som en ’la­ek­ker mand i ly­se­blå skjor­te’? Han rå­d­gi­ver til dag­lig or­ga­ni­sa­tio­ner og virk­som­he­der i at styr­ke de­res om­døm­me og brand. Tid­li­ge­re har han – som sin ka­e­re­ste – haft po­li­tik ta­et på li­vet. Han er ud­dan­net i statskund­skab fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og har ta­get tu­ren rundt på Chri­sti­ans­borgs bo­ne­de gul­ve. Først som stu­den­ter­med­hja­el­per hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, se­ne­re som spin­dok­tor for sam­me par­ti. Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få Cas­per Hyl­de­k­vist i ta­le, men til­ba­ge i 2004 blev han in­ter­viewet til Ber­ling­s­ke, hvor han for­tal­te om, hvor­dan han gen­nem sit job som taxa­chauf­før fik stu­di­ejob hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Det ske­te un­der en tur med den nu­va­e­ren­de borg­me­ster i Nord­djurs og tid­li­ge­re MF’er Jan Pe­ter­sen, der til­bød ham et job. Si­den 2008 har Cas­per Hyl­de­k­vist ar­bej­det for Pri-

me­ti­me, hvor han i 2012 blev gjort til part­ner og se­ne­re og­så di­rek­tør. Mulig frem­tid i Val­by? I et tid­li­ge­re in­ter­view med BT for­tal­te Jo­han­ne Sch­midt-Nielsen, at hun ger­ne vil­le stif­te fa­mi­lie og få ’gra­es un­der ta­e­er­ne.’ Gra­es­set får hun nu i form af mu­re­mester­vil­la­ens til­hø­ren­de ha­ve, som på sa­el­ge­rens hjem­mesi­de be­skri­ves som ’en grøn oa­se med blom­mer, ae­b­ler, val­nød­der og ba­er.’

Den tid­li­ge­re po­li­ti­ske ord­fø­rer for En­heds­li­sten stop­pe­de i fe­bru­ar i år som front­fi­gu­ren i par­ti­et på grund af par­tiets sa­er­li­ge ro­ta­tions­prin­cip.

FO­TO: SCANPIX/THO­MAS LEKFELDT

Jo­han­ne Sch­midt Nielsen har købt hus i Val­by sam­men med sin ka­e­re­ste Cas­per Hyl­de­k­vist.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.