OVER­BLIK: DONG-SALG

BT - - NYHEDER - /RITZAU/

Fe­bru­ar 2013: Dong mang­ler seks til ni mia. kr. i ek­stra egen­ka­pi­tal ef­ter et års­regn­skab med et un­der­skud på fi­re mia. kr. ale­ne i 2012. Et fler­tal i Fol­ke­tin­get genop­li­ver en af­ta­le fra 2004 om at børsno­te­re Dong, så­fremt sta­ten for­bli­ver ho­ve­d­ak­tio­na­er. Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et be­reg­ner, at Dong Ener­gy er 31,5 mia. kr. va­erd. Sel­ska­bets va­er­di sti­ger iføl­ge se­ne­re be­reg­nin­ger til 52,2 mia. kr. kort ef­ter sal­get på grund af gun­sti­ge bri­ti­ske til­skud til havvind­møl­le­par­ker.

Ok­to­ber 2013: Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et når til enig­hed om vil­kå­re­ne for et ka­pi­ta­lind­skud i Dong på i alt 11 mia. kr. fra pen­sions­fon­den ATP, pen­sions­sel­ska­bet PFA og in­ve­ste­rings­ban­ken Gold­man Sa­chs. Gold­man Sa­chs kø­ber 19 pct. af ak­tier­ne, ATP fem pct. og PFA to pct. Sta­ten hav­de før ak­tiesal­get en eje­ran­del på 81 pct.

Ja­nu­ar 2014: Mod­stan­den mod sal­get vok­ser. DF drop­per op­bak­nin­gen. Og­så SF ud­tryk­ker be­kym­ring. Par­ti­er­ne øn­sker at se, om det bed­ste bud re­elt kom fra Gold­man Sa­chs. Mod­stan­den kul­mi­ne­rer, da SF tra­e­der ud af re­ge­rin­gen. Par­ti­et når dog at stem­me for sal­get sam­men med re­ge­rin­gen, V og K.

Ju­ni 2016: Dong no­te­res på fonds­bør­sen i Kø­ben­havn 9. ju­ni. Dong va­er­disa­et­tes til om­kring 100 mia. kr.

Sep­tem­ber 2016: La­ek­ke­de do­ku­men­ter fra sal­get af Dong vi­ser, at Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et neg­li­ge­re­de in­ter­ne be­reg­nin­ger, som vi­ste, at Dong kun­ne øge sin va­er­di med 50 mia. kr. ved at sat­se på havvind­møl­le­par­ker.

14. sep­tem­ber 2016: Stats­re­viso­rer­ne be­der Rigs­re­vi­sio­nen un­der­sø­ge Dongs­al­get.

KIL­DER: PO­LI­TI­KEN, BER­LING­S­KE, IN­FOR­MA­TION, STATS­RE­VISO­RER­NE, FØLJETON.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.