Over­våg­ning i Pus­her­stre­et

Hash-han­del: Chri­sti­a­nia ac­cep­te­rer vi­deo­over­våg­ning

BT - - NYHEDER - Jes­per Vester­gaard Lar­sen | jvl@bt.dk

Et hårdt pres­set Chri­sti­a­nia er gå­et med til at la­de po­li­ti­et op­sa­et­te over­våg­nings­ka­me­ra­er i Pus­her­stre­et ef­ter skud mod be­tjen­te.

Et ven­de­punkt i Chri­sti­a­ni­as hi­sto­rie. Så­dan om­ta­ler po­li­ti­di­rek­tør Thor­kild Fog­de Chri­sti­a­ni­as be­slut­ning om at la­de po­li­ti­et op­sa­et­te over­våg­nings­ka­me­ra­er i Pus­her­stre­et.

I et brev til Kø­ben­havns Po­li­ti er­kla­e­rer chri­sti­a­nit­ter­ne sig vil­li­ge til at iva­er­ksa­et­te en ra­ek­ke ini­ti­a­ti­ver, der skal da­em­me op for has­hhand­len i frista­den. Blandt an­det mid­ler­ti­digt at la­de po­li­ti­et vi­deo­over­vå­ge Pus­her­stre­et. Men det sker kun mod­stra­e­ben­de. »Det er ik­ke vo­res kop te. Her på Chri­sti­a­nia er der ik­ke man­ge, der sy­nes, at over­våg­nings­sam­fun­det er fedt. Det er et ind­greb i bor­ger­nes fri­hed at bli­ve over­vå­get, si­ger chri­sti­a­nit Kir­sten Lar­sen til Ritzau. Be­slut­nin­gen er ta­get på en barsk bag­grund. 31. au­gust skød has­h­pus­he­ren Mesa Hodzic to be­tjen­te og en ci­vil i Pus­her­stre­et. Den ene be­tjent blev ramt i ho­ve­d­et og er sta­dig i kri­tisk til­stand. Mesa Hodzic blev skudt og dra­ebt i ild­kamp med po­li­ti­et, men nå­e­de for in­den at bli­ve sig­tet for has­hhan­del in ab­sen­tia.

Hårdt pres mod Chri­sti­a­nia Ef­ter sku­depi­so­den har bå­de po­li­ti­ke­re og po­li­ti lagt et hårdt pres på Chri­sti­a­nia. Pres­set fik chri­sti­a­nit­ter­ne til at fjer­ne bo­der­ne i Pus­her­stre­et, men som BT har kun­net af­slø­re, har det ik­ke få­et has­hhand­len til at for­svin­de.

Det var et ul­ti­ma­tivt krav. En­ten gik vi fri­vil­ligt med til det, el­ler og­så sat­te de det op mod vo­res vil­je Ole Lyk­ke, chri­sti­a­nit

At chri­sti­a­nit­ter­ne nu ac­cep­te­rer over­våg­ning, sker ef­ter hårdt pres fra po­li­ti­et, si­ger en tals­mand for frista­den til TV2.

»Det var et ul­ti­ma­tivt krav. En­ten gik vi fri­vil­ligt med til det, el­ler og­så sat­te de det op mod vo­res vil­je,« si­ger Ole Lyk­ke, der er en af fle­re tals­ma­end for Chri­sti­a­nia.

Hos Kø­ben­havns Po­li­ti ta­ger po­li­ti­di­rek­tør Thor­kild Fog­de imod den frem­strak­te hånd:

»Jeg tror på, at det her kan bli­ve et ven­de­punkt i 45 års ud­vik­ling om­kring Chri­sti­a­nia,« sag­de Thor­kild Fog­de på et pres­se­mø­de i går.

Justits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ser og­så po­si­tivt på gårs­da­gens ud­spil fra Chri­sti­a­nia:

»Vi hå­be­de, at de sig­na­ler, der kom fra Chri­sti­a­nia, var al­vor­ligt ment. Det la­der til, at man kan be­gyn­de at tro på det,« si­ger han til TV2.

Ud­over den mid­ler­ti­di­ge vi­deo­over­våg­ning vil chri­sti­a­nit­ter­ne fjer­ne pul­ler­ter og sten ved ad­gangs­ve­je­ne, så po­li­ti og am­bu­lan­cer kan kø­re ind på Chri­sti­a­nia. Der vil og­så bli­ve op­sat be­lys­ning i Pus­her­stre­et, som hidtil har va­e­ret del­vist mørklagt i nat­te­ti­mer­ne.

FO­TO: ASGER LA­DE­FO­GED

Chri­sti­a­nia og chri­sti­a­nit­ter­ne ryd­de­de i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber Pus­her­stre­et – på eget ini­ti­a­tiv. Det ske­te i kølvan­det på sku­depi­so­den, hvor to po­li­ti­be­tjen­te og en ci­vil blev ramt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.