UDSTILLER NØGNE DA

BT - - NYHEDER -

HAEVNPORNO

På hjem­mesi­den lig­ger der bil­le­der, hvor hun har sex med en eks­ka­e­re­ste.

De se­ne­ste må­ne­der har budt på en lang ra­ek­ke hi­sto­ri­er om un­ge dan­ske kvin­der, som bli­ver ud­stil­let på net­tet - of­te af tid­li­ge­re ka­e­re­ster. Fa­eno­me­net er døbt haevnporno og bru­ges, når po­r­no­gra­fisk ma­te­ri­a­le de­les uden den af­bil­de­de per­sons samtyk­ke.

BT kun­ne for­le­den forta­el­le, at der på Fa­ce­book er grup­per, hvor del­ta­ger­ne bi­står hin­an­den med de­lin­gen af nø­gen­bil­le­der. I dag kan BT af­slø­re en hjem­mei­de med mas­ser af haevnporno, som al­le frit kan til­gå. Nav­net på hjem­mesi­den er re­dak­tio­nen be­kendt, men ude­la­des her af hen­syn til of­re­ne.

På hjem­mesi­den kan ano­ny­me bru­ge­re de­le el­ler ef­ter­spør­ge nø­gen­bil­le­der af helt kon­kre­te, navn­giv­ne pi­ger. F.eks: ’Hvem har fra­ek­ke bil­le­der af Lau­ra - hen­de fra Øre­stad Gym­na­si­um?’ Her­ef­ter by­der an­dre bru­ge­re hur­tigt ind, og emailadres­ser kan bli­ve ud­veks­let. Hjem­mesi­den rum­mer dog og­så et fast ar­kiv med mas­ser af bil­le­der. Der kom­mer he­le ti­den nye til.

På vo­la­fi­le.io - en ano­nym fil­de­lings­si­de - er det så mu­ligt at op­ret­te ’et rum’, hvor der for al­vor i en gi­ven grup­pe kan de­les og down­lo­a­des ad­skil­li­ge ma­eng­der haevnporno – helt ano­nymt. Dis­se ’rum’ de­les der­ef­ter på hjem­mesi­den, og BT har haft ad­gang til et af dis­se.

I skri­ven­de stund lig­ger der i ’rum­met’ 17 map­per, man kan down­lo­a­de, og som hver er navn­gi­vet med en pi­ges ful­de navn og by­en, som hun kom­mer fra.

Map­per­ne in­de­hol­der po­r­no­gra­fi­ske bil­le­der og vi­deo­er. Bli­ver kon­tak­tet ti gan­ge dag­ligt Det er selvsagt ik­ke mu­ligt at ka­te­go­ri­se­re ma­te­ri­a­let som haevnporno uden at kon­tak­te pi­ger­ne, men BT har talt med tre ofre, og de forta­el­ler, at bil­le­der­ne i de­res til­fa­el­de er delt uden samtyk­ke. To af dem kend­te godt til bil­le­der­nes ek­si­stens på hjem­mesi­den, mens det kom som en ube­ha­ge­lig over­ra­skel­se for den tred­je. Fik ha­ck­et sin te­le­fon Ka­ren fra Jyl­land (nav­net er op­dig­tet, da hun øn­sker fuld ano­ny­mi­tet, red.) fik for to må­ne­der si­den over­bragt den for­fa­er­de­li­ge nyhed af en ukendt mand på Fa­ce­book. Han skrev til Ka­ren, at han kun­ne se fle­re bil­le­der af hen­de, hvor hun er i fa­erd med dyr­ke sex med en mand.

Hun vid­ste godt, at hun med sin eks-ka­e­re­ste hav­de ta­get nog­le seksu­el­le bil­le­der til pri­vat brug for fle­re år si­den, men det var be­stemt ik­ke me­nin­gen, at de plud­se­lig skul­le lig­ge på net­tet. Hun kryd­se­de fin­gre for, at de hur­tigt vil­le for­svin­de, men så­dan blev det ik­ke.

»Jeg bli­ver kon­tak­tet på Fa­ce­book op til ti gan­ge om da­gen. Folk skri­ver: ‘Er du klar over, at du bli­ver ud­stil­let nø­gen på net­tet?’ Det er bå­de frem­me­de men­ne­sker og folk fra min by. Hver dag si­ger jeg til mig selv: ‘nu glem­mer jeg de bil­le­der og har en god dag’, og så li­ge når jeg en­de­lig har det godt, så er der end­nu en, der skri­ver til mig og min­der mig om de bil­le­der. Det gør mig ked af det, og jeg fø­ler mig så kra­en­ket,« forta­el­ler Ka­ren Der er en ri­si­ko for, at folk ken­der mig som ‘hen­de, der lig­ger på net­tet og har sex med sin ka­e­re­ste’, og det øn­sker jeg ik­ke Hun fort­sa­et­ter: »Der er en ri­si­ko for, at folk ken­der mig som ‘hen­de, der lig­ger på net­tet og har sex med sin ka­e­re­ste’, og det øn­sker jeg ik­ke. Mi­ne børn kan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.