NSKE PI­GER

BT - - NYHEDER -

og­så se det. Det kom­mer al­drig til at for­svin­de helt, for tu­sind men­ne­sker i Dan­mark har det sik­kert lig­gen­de på de­res com­pu­ter.«

Da Ka­ren vid­ste be­sked om bil­le­der­ne, tog hun straks kon­takt til eks-ka­e­re­sten. Han hav­de dog ik­ke delt bil­le­der­ne, så hun har en te­o­ri om, at hen­des te­le­fon, hvor bil­le­der­ne lå, er ble­vet ha­ck­et. Nye bil­le­der hver dag Hjem­mesi­den har ek­si­ste­ret i snart to må­ne­der, og dag­ligt la­eg­ger bru­ge­re op­slag op med dan­ske pi­ger, hvor nø­gen­bil­le­der ud­veks­les. Al­li­ge­vel har po­li­ti­et ik­ke luk­ket si­den, og det un­drer Ka­ren.

»Jeg har ik­ke selv meldt det til po­li­ti­et, for jeg er ble­vet svig­tet så man­ge gan­ge af sy­ste­met. Men når jeg la­e­ser og ser pro­gram­mer med pi­ger, der har op­le­vet det sam­me som mig, så er der ik­ke ble­vet gjort en skid fra po­li­tiets si­de.

De bur­de luk­ke si­den med det sam­me. Det er for­fa­er­de­ligt, at de er så li­geg­la­de. De er li­geg­la­de med an­dre folks liv, og hvad så­dan nog­le bil­le­der gør ved dem. De bru­ger al­le de­res res­sour­cer på alt mu­ligt an­det pjat.« Po­li­ti­et: Der er bør­ne­por­no Selv med­del­er po­li­ti­et, at de har kendt til hjem­mesi­den si­den for­å­ret og ar­bej­der på sa­gen, men at de har sva­e­re vil­kår, for­di ser­ve­ren er pla­ce­ret i ud­lan­det. Det til trods for, at fle­re af bil­le­der­ne kan ka­te­go­ri­ses som bør­ne­por­no:

»Vi har vur­de­ret, at nog­le af de bil­le­der, der lig­ger på si­den, går ind un­der den dan­ske de­fi­ni­tion på så­kaldt bør­ne­por­no. Vi kan dog ik­ke ba­re luk­ke en uden­land­sk ser­ver, li­ge­som en uden­land­sk myn­dig­hed hel­ler ik­ke kan luk­ke en ser­ver i Dan­mark. Det er of­te an­dre lov­giv­nin­ger, der ga­el­der i ud­lan­det,« si­ger Flem­m­ing Kja­er­si­de, der er po­li­ti­kom­mis­sa­er i Rigs­po­li­tiets sek­tion for cy­ber­re­la­te­re­de seksu­al­for­bry­del­ser.

Han forta­el­ler dog, at po­li­ti­et er i di­a­log med fle­re om sa­gen, men at dren­ge­ne bag og­så skal til at ta­en­ke sig om:

»Det her eks­plo­de­re­de jo i for­å­ret. I man­ge til­fa­el­de er det 15- til 18-åri­ge pu­ber­tets­for­styr­re­de un­ge Haevnporno er et in­ter­net­fa­eno­men, hvor po­r­no­gra­fi­ske bil­le­der el­ler vi­deo­er de­les uden samtyk­ke fra den per­son, der del­ta­ger på bil­le­det. Det kan bå­de va­e­re en eks-ka­e­re­ste, der de­ler bil­le­der, men og­så en ha­ck­er, der har få­et ad­gang til en per­sons te­le­fon el­ler com­pu­ter med po­r­no­gra­fi­ske bil­le­der. Fa­eno­me­net har isa­er va­e­ret frem­me det se­ne­ste år, hvor fle­re dan­ske pi­ger har få­et la­ek­ket po­r­no­gra­fi­ske bil­le­der på in­ter­net­tet. dren­ge, der ren­der og la­ver det her. De har over­ho­ve­det ik­ke ta­enkt en tan­ke om, hvil­ken ska­de det gør på de pi­ger, det går ud over. Hvis man vil de­le no­get, så skal man først spør­ge dem, som det hand­ler om.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.