Ha­ev­nens ti­me

For­fat­ter i ret­ten: ’Qvortrup sat­te mig i kon­takt med tys-tys-kil­den’

BT - - NYHEDER - Jes­per Vester­gaard Lar­sen | jvl@bt.dk Bir­ger A. An­der­sen | baa@bt.dk

Den tid­li­ge­re slad­derjour­na­list Ken. B. Ras­mus­sen ud­pe­ge­de i går che­fre­dak­tø­rer­ne på Se og Hør som dem, der sty­re­de sam­ar­bej­det med den så­kald­te tys-tys kil­de, der vi­de­re­gav op­lys­nin­ger om kend­tes fa­er­den, som han fik ad­gang til via sit ar­bej­de hos IBM.

»Jeg vil ha­ve ha­evn, og der­for har jeg af­slø­ret ulov­lig­he­der­ne på Se og Hør,« for­tal­te Ken B. Ras­mus­sen i et in­ter­view med Søn­dags­a­vi­sen i 2014.

Før­ste del af ha­ev­nen kom i form af bo­gen ’Li­vet, det for­ban­de­de’.

An­den del af ha­ev­nen kom i går, da den tid­li­ge­re slad­derjour­na­list blev af­hørt i Ret­ten i Glo­strup. Che­fer­ne vid­ste alt Un­der af­hø­rin­gen for­tal­te Ken B. Ras­mus­sen, at det var tid­li­ge­re che­fre­dak­tør Hen­rik Qvortrup, der fik ham med som mod­ta­ger af de sms’er, som bla­dets an­den jour­na­list Kas­per Kop­ping modt­og fra tys-tyskil­den.

»Det var Qvortrup, der øn­ske­de, at jeg og­så kom med CC på de sms’er, som kil­den send­te til Kop­ping. Hvis Kop­ping nu ek­sem­pel­vis var på vej gen­nem Go­bi-ør­ke­nen, og man ik­ke kun­ne få fat i ham,« sag­de Ken B. Ras­mus­sen i vid­ne­sto­len.

Han be­kra­ef­te­de og­så hi­sto­ri­en om, at che­fre­dak­tør Kim Hen­nings­en – der over­tog job­bet ef­ter Qvortrup – blev ori­en­te­ret om tys-tys kil­den på sin før­ste ar­bejds­dag.

»Vi går ud på bal­ko­nen og ry­ger en smøg med ham, og så forta­el­ler Kop­ping ham, at vi har en kre­dit­kort­kil­de, som kan nog­le ting med kre­dit­kort. Jeg hu­sker ik­ke det pra­e­ci­se ord­valg, men han syn­tes i hvert fald, at det lød fedt-ag­tigt,« for­tal­te Ken B. Ras­mus­sen i går.

Be­dy­re­de sin uskyld

Ken B. Ras­mus­sen an­kom til ret­ten ik­la­edt ka­sket og sol­bril­ler, men beg­ge de­le tog han af in­de i retslo­ka­let.

I ret­ten for­tal­te han, hvor­dan han un­der sin an­sa­et­tel­se på Se og Hør fik kre­dit­kor­top­lys­nin­ger om den ra­di­ka­le po­lit­ker Mor­ten Hel­veg. Han fik an­gi­ve­ligt og­så Pia Kja­ers­gaards cpr-num­mer af tys-tys kil­den.Ken B. Ras­mus­sen be­dy­re­de sin egen uskyld ved at si­ge, at han ik­ke vid­ste no­get om, hvor­dan tys-tys kil­den fik si­ne op­lys­nin­ger. Han af­vi­ste og­så at ha­ve haft no­get at gø­re med af­løn­nin­gen af kil­den i sor­te pen­ge.

»Jeg er helt sik­ker på, at jeg in­tet har haft med be­ta­lin­gen af kil­den at gø­re. Ik­ke så me­get som en fe­mø­re,« sag­de han i ret­ten.

Fryg­te­de Skat

I som­me­ren 2010 stak Kim Hen­nings­en de an­sat­te en løgn om, at sam­ar­bej­det med tys-tys kil­den var op­hørt. Ken B. Ras­mus­sen fik at vi­de, at det frem­over kun var ham og få an­dre per­so­ner, der måt­te ken­de til tys-tys-kil­den.

En mail fra Kim Hen­nings­en til chef­grup­pen på Se og Hør, der blev vist i ret­ten, af­slø­rer, at hel­ler ik­ke Ken B. Ras­mus­sen måt­te få den ful­de for­kla­ring på, hvor­for sam­ar­bej­det med ’pbs-man­den’ måt­te stop­pe:

»Vi tør ik­ke ri­si­ke­re, at der plud­se­lig lø­ber en hi­sto­rie om, at Se og Hør fryg­ter skat­te­va­e­se­net,« skrev che­fre­dak­tø­ren.

Det var selv­sam­me Kim Hen­nings­en, der se­ne­re valg­te at fy­re Ken B. Ras­mus­ssen.

Ken B. Ras­mus­sen for­kla­re­de i ret­ten, at den of­fi­ci­el­le be­grun­del­se var, at der skul­le ska­e­res i an­tal­let af stil­lin­ger, men at han selv tror, det var for­di, han var be­sva­er­lig.

Og hvis han ik­ke var be­sva­er­lig, mens han var an­sat, så blev han det i hvert fald ef­ter.

Fo­re­lø­big har sa­gen ko­stet de tid­li­ge­re Se og Hør-me­d­ar­bej­de­re Li­se Bon­de­sen og Kim Bre­tov dom­me på seks må­ne­ders be­tin­get fa­engsel og 120 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste, mens Al­ler Me­di­er A/S, der ud­gi­ver Se og Hør, er ble­vet idømt bø­der på i alt 10 mio. kr.

FO­TO: LISELOTTE SABROE

Tid­li­ge­re Se og Hør-jour­na­list Ken B. Ras­mus­sen for­tal­te i går, at det var tid­li­ge­re che­fre­dak­tør Hen­rik Qvortrup, der sat­te ham i for­bin­del­se med den så­kald­te tys-tys-kil­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.