Dan­marks stør­ste rum­pro­jekt

BT - - NYHEDER -

RUMFARTSNATION Med op­sen­del­sen af Ør­sted­s­a­tel­lit­ten i 1999 fløj Dan­mark ind i bun­den af liga­en af san­de rum­fart­s­na­tio­ner. I fjor steg vi et par gra­der med op­sen­del­sen af na­tio­nens før­ste astro­naut, An­dreas Mo­gen­sen. Men na­e­ste år for­svin­der de sid­ste re­ster af kos­misk jom­fru­e­lig­hed med vir­ke­lig­gø­rel­sen af det på man­ge må­der stør­ste dan­ske rum­pro­jekt i hi­sto­ri­en.

Det kom­mer til at ske med et 300 ki­lo tungt rum­la­bo­ra­to­ri­um, som bli­ver på­mon­te­ret yder­si­den af Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion, hvor­fra det bl.a. skal over­vå­ge klo­dens volds­om­ste tor­den­vejr, og i sid­ste en­de for­sy­ne vi­den­ska­ben med stør­re ind­sigt i de pro­ces­ser, der sty­rer kli­ma­et på Jor­den.

La­bo­ra­to­ri­ets navn er ASIM – At­mosp­he­re-Spa­ce In­te­ra­ctions Mo­ni­tor – og det er i alt­over­ve­jen­de grad ud­vik­let på DTU Spa­ce i Lyng­by samt på Her­lev-af­de­lin­gen af virk­som­he­den Ter­ma A/S.

Grun­di­de­en stam­mer fra ASIMpro­jek­tets vi­den­ska­be­li­ge chef, DTU-at­mos­fa­ere­fy­si­ke­ren Tor­sten Neu­bert, der var blandt de før­ste i ver­den, som be­gynd­te at for­ske i en ra­ek­ke vold­som­me at­mos­fa­ere­fa­eno­me­ner, der var helt ukend­te ind­til for en god snes år si­den.

Det dre­jer sig isa­er om de så­kald­te rø­de fe­er og blå strå­ler – vold­som­me elek­tri­ske og far­ve­ri­ge ud­lad­nin­ger, der sprin­ger fra top­pen af tor­den­sky­er og helt op na­er kan­ten af rum­met 80-90 km over jor­d­over­fla­den. Lyn på­vir­ker kli­ma­et I den dra­ma­ti­ske pro­ces ud­sen­des der bl.a. kraf­ti­ge rønt­gen­strå­ler, vand­damp bli­ver pum­pet fra den ned­re del af at­mos­fa­e­ren og højt op i stra­tos­fa­e­ren, og i det he­le ta­get for­an­drer de vold­som­me ener­gi­ud­lad­nin­ger at­mos­fa­e­rens ke­mi­ske sam­men­sa­et­ning. Af sam­me år­sag er der iføl­ge Tor­sten Neu­bert in­gen tvivl om, at de ’overjor­di­ske’ lyn spil­ler en cen­tral rol­le for kli­ma­et på Jor­den. Pra­e­cist hvil­ken er imid­ler­tid stort set uaf­kla­ret, men det kom­mer ASIM ef­ter alt at døm­me til at ret­te op på.

»Det er vo­res kla­re for­vent­ning, at ASIM ik­ke ba­re vil gi­ve os dy­be­re ind­sigt i tor­den­storme­ne og de­res dy­na­mik, men og­så at må­lin­ger­ne kan med­vir­ke til at for­bed­re de kli­ma­mo­del­ler, som bl.a. FNs kli­ma­pa­nel be­nyt­ter sig af,« si­ger han.

Pro­jek­tets ba­e­re­dyg­tig­hed fik et ek­stra skub, da An­dreas Mo­gen­sen un­der sin rum­mis­sion i fjor na­er­mest sen­sa­tio­nelt fan­ge­de en ra­ek­ke enor­me blå lyn på ka­me­ra gen­nem et stort vin­due på rum­sta­tio­nen.

I dis­se da­ge er tek­ni­ke­re og for­ske­re på DTU Spa­ce i et na­e­sten kom­plet støvfrit rum ved at fo­re­ta­ge de sid­ste finju­ste­rin­ger af det stør­ste in­stru­ment på la­bo­ra­to­ri­et.

I na­e­ste uge frag­tes det til en virk­som­hed i Ita­li­en, hvor det vil bli­ve på­sat en sa­er­lig ram­me, der gør det mu­ligt at klik­ke in­stru­men­tet fast på yder­si­den af rum­sta­tio­nen godt 400 km over Jor­den. Der­ef­ter sen­des det na­e­ste år sam­men med et sa­er­ligt ka­me­ra­mo­dul, som Ter­ma har stå­et i spid­sen for, til USA. For­vent­nin­gen er, at he­le pak­ken bli­ver skudt op til rum­sta­tio­nen i sep­tem­ber na­e­ste år i spid­sen af en frag­tra­ket fra Teslag­rund­la­eg­ge­ren Elon Musks rumvirk­som­hed Spa­ceX.

Sel­ve mon­te­rin­gen af ASIM på yder­si­den af sta­tio­nens eu­ro­pa­ei­ske Co­lum­bus­mo­dul vil bli­ve fo­re­ta­get af den avan­ce­re­de og 15 me­ter lan­ge ro­bo­tarm Ca­na­darm.

ASIM har få­et fi­nan­si­el og forsk­nings­ma­es­sig støt­te fra bl.a. Nor­ge, Po­len og Spa­ni­en, men ho­ved­par­ten af det sam­le­de bud­get på om­kring 300 mio. kr. stam­mer fra den dan­ske stat. Co­lum­bus­mo­dul La­bo­ra­to­ri­et ASIM Mesos­fa­e­re Stra­tos­fa­e­re Tro­pos­fa­e­re ASIM El­ver Blå strå­le Rum­sta­tio­nen Rød fe Lyn 100

300 ki­lo Dan­mark til rum­sta­tio­nen

50 Høj­de (km) 10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.