Bor­gens bo­lig­kon­ger

BT - - NYHEDER -

DY­RE BO­LI­GER grøn­ne om­rå­der ved Ve­stre Kir­ke­gaard.

Den po­pu­la­e­re po­li­ti­ker er de se­ne­ste da­ge ble­vet dril­let godt og grun­digt med, at hun som Dan­marks før­en­de so­ci­a­list er ble­vet en af lan­dets bo­lig­kon­ger. kon­tant­hja­elp og kli­ma Det er hun ret tra­et af. Hun op­fat­ter sin ny­er­hver­ve­de sta­tus som bo­li­ge­jer som en pri­vatsag.

»Jeg har in­gen kom­men­ta­rer til det,« si­ger hun til BT.

Lidt se­ne­re lag­de hun det­te op­slag på Fa­ce­book:

»Godt så. Er vi ved at va­e­re fa­er­di­ge med at ta­le om, at jeg har købt hus i Val­by med min ka­e­re­ste og hans to børn?«

Hun fo­re­slog, at me­di­er­ne i ste­det skrev me­re om kon­tant­hja­elpslof­tet og kli­ma­kri­sen.

På li­sten over Bor­gens bo­lig­kon­ger er den kon­ser­va­ti­ve, tid­li­ge­re kul­tur­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen al­tid at fin­de. Han har nem­lig, så la­en­ge no­gen kan hu­ske, bo­et i en af ho­vedsta­dens dy­re­ste pa­tri­ci­er­vil­la­er på en stil­le vil­la­vej i Hel­lerup, helt ne­de ved Øre­sund. Den slags ko­ster.

Hu­set, som han de­ler med sin ko­ne, er gan­ske for­sig­tigt vur­de­ret til 18,9 mio. kr., men er for­ment­lig langt me­re va­erd i han­del og van­del.

Blandt po­li­ti­ke­re med dy­re bo­li­ger i ho­ved­stads­om­rå­det fin­der man og­så Ven­stres Jan E. Jør­gen­sen og Dansk Fol­ke­par­tis stif­ter Pia Kja­ers­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.