Nej, det er et te­o­re­tisk ma­re­ridt for Dan­mark

BT - - DEBAT -

man kan kal­de et for­hå­bent­lig te­o­re­tisk ma­re­ridt. Det ene­ste, de tre par­ti­er er eni­ge om, er, at man ik­ke skal la­ve de for­an­drin­ger i det dan­ske sam­fund, vi har brug for. Det vil­le gø­re Dan­mark til et fat­ti­ge­re sted. Stem­me­ma­es­sigt vil­le det styr­ke Li­be­ral Al­li­an­ce enormt, hvis Ven­stre plud­se­lig for­lo­ve­de sig med DF og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. På den må­de er jeg ik­ke par­tie­goi­stisk nervøs. Men jeg er nervøs på Dan­marks veg­ne. Dan­mark li­der af, at vi På den kor­te

si­den årtu­sind­skif­tet ik­ke har haft re­la­tivt sto­re par­ti­er ba­ne vil­le de va­ekst. Og skal vi ha­ve va­ekst, skal vi et sam­ar­bej­de, er der ik­ke no­get i ha­ve gang i re­for­mer af blandt an­det

sand­syn­lig­vis for­ste­ne vej­en for, at de min­dre par­ti­er kan skat. Det vil den al­li­an­ce na­ep­pe gø­re. va­e­re med og til­slut­te sig. Det er klart, den po­li­ti­ske at vi ik­ke skal bø­je os for et krav om no­gen na­tur­lov, der

ud­vik­ling i Dan­mark f.eks. at sa­en­ke top­skat­ten med fem be­stem­mer, hvem der er de sto­re pro­cent he­le vej­en op, så mil­li­o­na­e­rer og­så får sto­re par­ti­er. Det vil­le aen­dre sig hur­tigt, hvis de tre par­ti­er skat­te­let­tel­ser. Når vi ta­ler med va­el­ger­ne, mø­der vi gik sam­men. På den kor­te ba­ne vil­le de sand­syn­lig­vis man­ge, der me­ner, at vi skal la­de va­e­re med at fø­re for­ste­ne den po­li­ti­ske ud­vik­ling i Dan­mark. Men når skyt­te­gravskrig. I ste­det bør vi fin­de ud af det sam­men. dan­sker­ne vil­le se, at vi sak­ke­de yder­li­ge­re bag­ud i Der sker desva­er­re for sja­el­dent. for­hold til an­dre ve­st­li­ge lan­de, vil­le de stem­me dem

af pin­den igen.

INDGÅR VI TRE

me­get kr­udt på at ta­en­ke over, hvem der skal va­e­re stats­mi­ni­ster i ste­det for at ta­en­ke på lan­dets bed­ste. Vi prø­ver at gø­re op med rød blok og blå blok. De par­ti­er, der er i de så­kald­te blok­ke, fø­ler sig ik­ke nød­ven­dig­vis til­pas, for der er sto­re ue­nig­he­der in­den for beg­ge blok­ke. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er mil­dest talt på kon­fron­ta­tions­kurs med En­heds­li­sten og Al­ter­na­ti­vet. Skul­le man ik­ke prø­ve at byg­ge bro? Og se om vi kan bli­ve eni­ge uaf­ha­en­gigt af det, nog­le kal­der rød og blå blok.

DER BRU­GES FOR

SI­MON EMIL AMMITZBØLL

DET ER, HVAD

ef­ter at få en blå, bor­ger­lig løs­ning. De fi­re bor­ger­li­ge par­ti­er skal kom­me i ar­bejd­s­tø­jet, så vi kan la­ve den løs­ning. Vi skal ta­le sam­men, og jeg tror på, at løs­nin­gen kom­mer. Vi i Li­be­ral Al­li­an­ce si­ger me­get di­rek­te, hvad vi vil ha­ve: top­skat­te­let­tel­ser. Og vi si­ger til de an­dre par­ti­er, at de ba­re skal i gang med at forta­el­le, hvad de vil ha­ve. Til sidst tror jeg, Dansk Fol­ke­par­ti va­el­ger en blå løs­ning frem­for at ka­ste sig i ar­me­ne på So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

VI GÅR STA­DIG DER ER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.