Hvor er det dog naivt og hi­sto­ri­e­løst

BT - - DEBAT -

En gym­na­sie­e­lev tog for­le­den til gen­ma­e­le i for­hold til de dis­kus­sio­ner, der fulg­te i kølvan­det på Lang­ka­er Gym­na­si­ums be­slut­ning om at ind­de­le si­ne ele­ver ef­ter et­ni­ci­tet. Den et­nisk dan­ske elev forta­el­ler i sit de­bat­ind­la­eg om, hvor­dan ting, som man­ge un­ge ta­ger for gi­vet, bli­ver et pro­blem, når den alt­over­ve­jen­de ma­jo­ri­tet i klas­sen be­står af ele­ver med an­den et­nisk bag­grund.

HVAD ER PROBLEMET? Det er godt, at folk vi­ser so­li­da­ri­tet og har en far­ve­blind hu­ma­ni­stisk indstil­ling, men det er ik­ke nok

SO­CI­A­LE RELATIONER KAN va­e­re sva­e­re at op­nå, og tra­di­tio­ner som stu­den­ter­kør­sel el­ler gal­la­fest bli­ver am­pu­te­ret, for­di de un­ge mus­li­mer ik­ke må drik­ke og de mus­lim­ske pi­ger ik­ke må hol­de en mand i hån­den, når der skal dan­ses lan­ci­ers. De­bat­ind­la­eg­get blev delt og dis­ku­te­ret på Fa­ce­book, og her sva­re­de en ung mand, at man jo ba­re kun­ne drop­pe gal­la­fe­sten og druk­tu­ren, og men­te i øv­rigt, at det er vig­ti­ge­re, man ta­ger hen­syn til si­ne med­bor­ge­re. Det var den kom­men­tar, som fik flest li­kes, hvil­ket jeg sy­nes er me­get tan­ke­va­ek­ken­de – for ik­ke at si­ge di­rek­te be­kym­ren­de. Det kan godt ta­en­kes, nog­le sy­nes, det kan va­e­re li­ge me­get med stu­den­ter­kør­sel el­ler lan­ci­ers, men PER CLAUSEN, så kan man i vir­ke­lig­he­den og­så si­ge, det er li­ge me­get med på­ske­frokost og ju­le­trae. Det­te hand­ler om, hvad det er, den nye ge­ne­ra­tion dan­ske­re får med sig af den na­tio­na­le, kul­tu­rel­le arv. DA JEG FOR­LE­DEN holdt et op­la­eg for nog­le 10. klas­ses ele­ver, blev jeg spurgt om, hvor­for vi ik­ke ba­re kun­ne va­e­re go­de men­ne­sker og åb­ne vo­res gra­en­ser for al­le, der er for­fulg­te. En an­den kun­ne ik­ke for­stå, hvor­for vi af­vi­ser kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge, og jeg blev mil­dest talt mund­lam over en så naiv indstil­ling. Sam­me nai­vi­tet stød­te jeg på, da jeg be­søg­te Po­li­ti­kens Kri­ti­ker­sko­le. Vi tal­te blandt an­det om de trus­ler, som jeg og an­dre po­li­ti­ke­re må le­ve med, hvor­til én af ele­ver­ne sag­de, at vi jo ba­re kan la­de va­e­re med at si­ge ting, som kan ge­ne­re folk. Han sag­de der­med im­pli­cit, at vi skal depo­ne­re vo­res yt­rings­fri­hed hos de vol­de­li­ge is­la­mi­ster. DET ER GODT, at folk vi­ser so­li­da­ri­tet og har en far­ve­blind hu­ma­ni­stisk indstil­ling, men det er ik­ke nok. Er man li­geg­lad med sit land, sin hi­sto­rie og sin kul­tur, så mi­ster man dyb­de, iden­ti­tet og sam­men­ha­eng. Na­ser Kha­der, Man kom­mer til at be­va­e­ge sig rundt i ver­den med et me­get sna­e­vert ud­syn og tror, man kan dan­ne sig en hold­ning ud fra det, der lig­ger li­ge for. Det går jo nok, at det sker for én el­ler to, men desva­er­re sy­nes li­ge­gyl­dig­hed og nai­vi­tet at va­e­re frem­her­sken­de blandt alt for man­ge un­ge, og det er me­get be­kym­ren­de. En ame­ri­kansk ana­ly­ti­ker skrev for no­gen tid si­den, at Trump al­le­re­de vandt val­get for man­ge år si­den, da de vel­renom­me­re­de tv-sta­tio­ner holdt op med at vi­se pro­gram­mer om ho­lo­caust og i ste­det be­gynd­te at sen­de re­a­li­ty-tv. Han pe­ge­de på, at de hi­sto­ri­ske pro­gram­mer ik­ke la­en­ge­re går i dyb­den og tør at ta­ge fat, hvor det gør ondt, men kun har det mål at un­der­hol­de uden bid. Det er der­for, Trump vin­der. Trump er godt tv. Hil­lary ta­ber, for­di hun er dår­ligt tv. DET ER PRAECIS det, der er min be­kym­ring i for­hold til Dan­marks frem­tid. Hvis de un­ge bli­ver op­dra­get med, at li­ge­gyl­dig­hed over­for de­res egen hi­sto­rie og tra­di­tio­ner er i or­den, så ska­ber vi et over­fla­disk sam­fund, som la­der sig på­vir­ke af det mest un­der­hol­den­de indslag. Er det vir­ke­lig det, vi vil?

En­heds­li­sten, med­lem af Aal­borg By­råd

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.