He­de drøm­me om

BT - - NYHEDER -

SAM­AR­BEJ­DE

Las­se Qu­vang: »Ide­en om at rød og blå blok skal gå i re­ge­ring sam­men, tror jeg nok ik­ke rig­tigt på. Men jeg hå­ber hel­ler ik­ke på en Sre­ge­ring, der for­hand­ler al­ting på plads i rød blok. Vi skal bli­ve eni­ge på tva­ers.« Har et fler­tal sam­men Chris Preuss: »V, DF og S har fler­tal sam­men, men jeg sy­nes ik­ke, man skal er­stat­te en trus­sel med en an­den. Vi skal sta­dig ra­ek­ke hån­den ud til an­dre par­ti­er. Det, vi er util­fred­se med, er, at der bå­de i blå og rød blok sid­der små par­ti­er med ul­ti­ma­ti­ve krav. Hvor f.eks. LA og Al­ter­na­ti­vet tru­er med at va­el­te re­ge­rin­gen, hvis de ik­ke får de­res vil­je. Så kan dansk po­li­tik ik­ke fun­ge­re.« bå­de Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne på en del om­rå­der. Men vi har og­så et an­svar over­for vo­res va­el­ge­re, og det er sva­ert at gå ind i en re­ge­ring når vi hver­ken kan få gra­en­se­kon­trol el­ler hård kurs over­for EU og an­dre ma­er­kesa­ger.«

Las­se Qu­vang: »Hvis al­le par­ti­er hav­de den til­gang, var der jo slet ik­ke no­gen re­ge­ring.«

Chri­sti­an Bülow: »Om DF skal i re­ge­ring, det har Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl godt styr på. Det af­ha­en­ger sta­dig af, hvor me­get, vi kan få igen­nem. Det var klogt at stå uden­for re­ge­rin­gen i den­ne pe­ri­o­de. Vi kun­ne sim­pelt­hen ik­ke få nok igen­nem.«

Las­se Qu­vang: »Hvis DF vir­ke­lig vil styr­ke vel­fa­erds­sam­fun­det, vil vi hel­le­re end ger­ne gø­re det med dem. Men de gav alt­så skat­te­let­tel­ser i nul­ler­ne til gen­ga­eld for ud­la­en­din­ge­stram­nin­ger – det var vir­ke­lig­he­den.«

Eni­ge bli­ver de ik­ke, de tre un­ge ma­end. Men dyg­ti­ge til at snak­ke – det er de. Så dem skal vi nok kom­me til at se me­re til i dansk po­li­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.