Pas på sport­støj i tum­b­le­ren

BT - - NYHEDER -

HJEMMEPLEJE Tør­re­tum­b­le­ren er den nem­me og hur­ti­ge løs­ning til at få tø­jet tørt ef­ter vask. Men det er ik­ke al­le ty­per tøj, der har godt af at kom­me i den var­me ma­ski­ne. Det forta­el­ler Vi­be­ke Ri­is­berg, der er lek­tor ved De­sign­højsko­len Kol­ding. »Man skal und­gå at put­te uld og po­ly­e­ster i en tør­re­tum­b­ler. Ved uld ri­si­ke­rer du, at tø­jet skrum­per rig­tig me­get, mens du kan kom­me til at smel­te dit po­ly­ester­tøj, hvis du tør­re­tum­b­ler det ved høj var­me,« si­ger Vi­be­ke Ri­is­berg til Ritzau Fo­kus.

Po­ly­e­ster fin­der du i langt det me­ste sport­støj, og det kan alt­så ik­ke tå­le de hø­je var­me­tem­pe­ra­tu­rer. I ste­det kan du tør­re po­ly­e­ster ved la­ve­re tem­pe­ra­tu­rer. Følg va­ske­an­vis­nin­gen Nog­le gan­ge fin­des po­ly­e­ster og­så i bo­muld­støj, hvor man blan­der de to ty­per fi­bre.

»Man kan bli­ve snydt, hvis man ba­re put­ter tø­jet i tør­re­tum­b­le­ren i den tro, at det er en bo­muld­strø­je. Så er ska­den sket,« si­ger Vi­be­ke Ri­is­berg.

Tø­jet kan bli­ve krøl­let og kan ik­ke stry­ges ud igen, for­di po­ly­este­ren har ta­get ska­de. Der­for bør man al­tid tjek­ke va­ske­an­vis­nin­gen, før tø­jet ry­ger i tør­re­tum­b­le­ren. Ma­er­ket for en tør­re­tum­b­ler er en fir­kant med en cir­kel og én el­ler to sor­te prik­ker i. Er der én prik, be­ty­der det, at tø­jet kan tør­re­tum­b­les på lav var­me, mens man ved to prik­ker kan tør­re tø­jet ved al­min­de­lig tem­pe­ra­tur. Er der et kryds over cirk­len, må tø­jet ik­ke tør­re­tum­b­les.

Ge­ne­relt ly­der rå­det fra Vi­be­ke Ri­is­berg, at man så vidt mu­ligt skal tør­re sit tøj un­der åben him­mel. Tør­re­tum­b­ler­ne sli­der nem­lig me­get på tø­jet, hvad end det er bo­muld, po­ly­e­ster el­ler et tred­je stof.

Sam­me råd gi­ver Git­te Sø­ren­sen, der er pro­jekt­le­der i For­bru­ger­rå­det Ta­enk. Hun har og­så et an­det vig­tigt råd:

»Det er me­get vig­tigt at ren­se fil­tre­ne ja­evn­ligt, da ener­gi­for­bru­get sti­ger, når fil­tre­ne er til­stop­pe­de. Det ga­el­der bå­de fnug­fil­te­ret, der sid­der i lå­gen, men det ga­el­der og­så det mi­kro­fil­ter, der sid­der for­an kon­den­sa­to­ren på de fle­ste kon­den­stør­re­tum­b­le­re, si­ger hun.

Put ik­ke tøj la­vet af uld el­ler sil­ke i tør­re­tum­b­le­ren. Po­ly­e­ster kan gå ved la­ve­ste var­me. Fold dit tøj ud, hvis det har slå­et knu­der. Så har det nem­me­re ved at tør­re. Luk dy­ne­be­tra­ek, så so­k­ker og an­det ik­ke gem­mer sig de­r­in­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.