Én dra­ebt og 14 sår­et ved eks­plo­sion på turistbåd

BT - - NYHEDER -

BALI En uden­land­sk kvin­de blev dra­ebt og 14 an­dre ud­la­en­din­ge blev kva­e­stet, da en eks­plo­sion tors­dag ryste­de en turistbåd, som net­op var sta­ev­net ud fra den in­do­ne­si­ske ø Bali, op­ly­ser po­li­ti­et. Myn­dig­he­der­ne si­ger, at eks­plo­sio­nen ik­ke var for­år­sa­get af en bom­be.

Bå­du­lyk­ker har va­e­ret re­la­tivt hyp­pi­ge om­kring Bali, hvor der er in­tens turist­tra­fik til na­boø­en Lom­bok og de min­dre Gi­li-øer.

Der er ube­kra­ef­te­de rap­por­ter om, at den om­kom­ne kvin­de var tysk. Blandt de 14 kva­e­ste­de pas­sa­ge­rer var iføl­ge fo­re­lø­bi­ge rap­por­ter stats­bor­ge­re fra Portu­gal, Tys­kland, Au­stra­li­en, Syd­korea og Stor­bri­tan­ni­en. Mang­len­de sik­ker­hed Bå­den hav­de 35 pas­sa­ge­rer om bord samt fi­re be­sa­et­nings­med­lem­mer. Al­le pas­sa­ge­rer var ud­la­en­din­ge.

»En kvin­de­lig pas­sa­ger dø­de af kva­e­stel­ser i ho­ve­d­et,« si­ger den lo­ka­le po­li­ti­chef Su­geng Su­darso.

Han si­ger, at po­li­ti­et er ved at ef­ter­for­ske, hvad der for­år­sa­ge­de eks­plo­sio­nen.

Det in­do­ne­si­ske øhav med over 17.000 øer er sta­er­kt af­ha­en­gi­ge af små fa­er­ge­sel­ska­ber, som er be­ryg­te­de for dødsu­lyk­ker og mang­len­de sik­ker­hed.

Bali, der til­tra­ek­ker mil­li­o­ner af uden­land­ske turi­ster hvert år, var mål for et is­la­mi­stisk an­greb i 2002, hvor over 200 men­ne­sker – over­ve­jen­de uden­land­ske turi­ster – blev dra­ebt ved bom­be­eks­plo­sio­ner på et af øens turist­cen­tre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.