Du mø­der ham ik­ke la­en­ge­re i mør­ket

BT - - NAVNE -

60 ÅR I DAG »Det er nu, li­vet skal le­ves og ny­des,« sag­de Mi­cha­el Falch for et par år si­den om det at bli­ve ae­l­dre. Og han til­fø­je­de, i Kri­ste­ligt Dag­blad: »Da jeg var yn­gre, ro­de­de jeg me­re rundt i mør­ket.« Mi­cha­el Falch, der i dag fyl­der 60, er da og­så igen og igen ble­vet su­get mod de mør­ke­re si­der af til­va­e­rel­sen. Kunst­ne­risk så­vel som pri­vat.

Tag ba­re op­lag­te num­re som ’Mød mig i mør­ket’ og ’Ud af mør­ket’. El­ler for den sags skyld hans ho­ved­rol­le i ’Mord i mør­ket’, fil­ma­ti­se­rin­gen af Dan Turèlls kri­mi.

Mør­ket har hos Mi­cha­el Falch al­tid va­e­ret ta­et for­bun­det med mod. El­ler må­ske sna­re­re med mang­len på mod. Som han skri­ver i for­or­det til ’Da­gen & vej­en & fug­le­ne’, der sam­ler hans tre erin­drings­bø­ger: »Ker­nespørgs­må­let sy­nes at va­e­re, hvor­dan det la­der sig gø­re at fin­de mod til at ud­tryk­ke det in­der­ste af det, jeg fø­ler og har på sin­de - at kun­ne stå ved sig selv.« Al­ko­ho­lis­me Det har va­e­ret be­stra­e­bel­sen. En be­stra­e­bel­se, der til ti­der har va­e­ret en kamp for Mi­cha­el Falch. Det er vel­kendt, at han i en år­ra­ek­ke har ka­em­pet med al­ko­ho­lis­me. Han til­eg­ne­de sig mod med kun­sti­ge hja­el­pe­mid­ler, som han har ud­trykt det. Ind­til ’be­fri­el­ses­da­gen’ i 2002, som han sta­dig fejrer.

Pro­fes­sio­nelt skul­le Mi­cha­el Fal­chs me­rit­ter el­lers nok kun­ne ind­g­y­de mod. Tid­ligt fik han suc­ces som front­mand i Ma­lurt, ban­det han dan­ne­de i 1977, al­le­re­de året ef­ter han var ble­vet stu­dent fra Tøn­der Gym­na­si­um. Ban­det fik en pla­de­kon­trakt, og i 1980 ud­kom de­bu­ten ’Kold krig’. Det be­tød og­så, at Falch al­drig kom til­ba­ge til dansk­stu­di­et på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og et spe­ci­a­le om Hen­rik Pon­top­pi­dan. So­lo­kar­ri­e­ren I 1984, ef­ter fi­re al­bum og et li­ve­al­bum, gik de hver til sit, og Mi­cha­el Falch ka­ste­de sig ud i en so­lo­kar­ri­e­re, der ind­til vi­de­re har re­sul­te­ret i 12 al­bum un­der eget navn. Her­i­blandt ’De vil­de­ste fug­le’ (1988), ’Tos­se­de ver­den’ (1990), ’Lyk­ke­lig un­der­vejs’ (2000), ’Som­me­ren kom ny til­ba­ge’ (2013) og se­ne­st ’To­mands­hånd’ sam­men med ven­nen Po­ul Krebs.

Ved si­den af mu­sik­kar­ri­e­ren har han med­vir­ket i tv-se­ri­er som ’Rej­se­hol­det’ og en ra­ek­ke film. Han er ble­vet Bo­dil-no­mi­ne­ret gen­tag­ne gan­ge og modt­og pri­sen for bed­ste mand­li­ge ho­ved­rol­le for ’Mord i mør­ket’ i 1987.

Men på trods af an­er­ken­del­sen, vir­ker det som om, at am­bi­tio­ner­ne lig­ger et an­det sted. På det selv at ska­be, selv at skri­ve. Og den trang er ik­ke ble­vet min­dre med åre­ne. Tva­er­ti­mod. For ny­lig sag­de han i et in­ter­view med Jyl­lands-Po­sten:

»Jeg tror nog­le gan­ge, at det er løgn, men der er sim­pelt­hen så me­get, der på en el­ler an­den må­de vil for­mu­le­res. Nog­le gan­ge må jeg si­ge: Stop, stop, stop – må jeg ik­ke godt slap­pe lidt af nu.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.