LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2010.

Lemu­el Gul­li­ver har i de sid­ste ti år ar­bej­det i po­staf­de­lin­gen, hos en vel­kendt avis i New York. Han be­trag­ter sig selv som en ta­ber, og det sam­me gør hans kol­le­ger på ar­bejds­plad­sen. En dag, ef­ter en­de­lig at ha­ve få­et nok, be­slut­ter han sig for at er­kla­e­re sin ka­er­lig­hed til den smuk­ke Dar­cy Sil­ver­man, avi­sens rej­se­re­dak­tør, der sam­ti­dig er én af Gul­li­vers få ven­ner. Han får dog kol­de fød­der i sid­ste øje­blik og en­der i ste­det med at spør­ge hen­de, om han må få lov til at af­prø­ve si­ne jour­na­li­sti­ske ev­ner ved at skri­ve en spal­te for avi­sen. Dar­cy ac­cep­te­rer for­sla­get og sen­der ham ud på en op­ga­ve ved Ber­m­u­da Tre­kan­ten. Men ef­ter et skibs­for­lis en­der Gul­li­ver i ste­det på den fan­ta­sti­ske ø Lil­le­put, hvor han bli­ver for­vand­let til en ka­em­pe, der er tolv gan­ge så stor som øens hø­je­ste ind­byg­ge­re. For før­ste gang i sit liv op­le­ver Gul­li­ver, at folk ser op til ham. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Rob Let­ter­man. TV3+ kl. 19.15 Ame­ri­kansk sci-fi-film fra 2006.

Det for­bra­end­te lig af en ung kvin­de bli­ver fun­det på en strand, og umid­del­bart pe­ger al­le spor i ret­ning af, at hun var om­bord på den fa­er­ge fyldt med ma­ri­ne­sol­da­ter, hvor en ter­r­or­bom­be sprang kort tid for­in­den. Men agent Doug Car­lin har en ma­er­ke­lig for­nem­mel­se af at ha­ve set kvin­den før, og han be­gyn­der at gra­ve i sa­gen. I hen­des lej­lig­hed på kø­le­ska­bet fin­der han den kryp­ti­ske be­sked: Du kan red­de hen­de. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: To­ny Scott. Ka­nal 5 kl. 21.00 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2009.

I tre år har An­drew Paxton ar­bej­det hårdt som as­si­stent for Mar­ga­ret Ta­te, en hårdt ar­bej­den­de re­dak­tør for et for­lag i New York. Da den ca­na­di­ske Mar­ga­ret ind­ser, at hen­des visum er ved at ud­lø­be, for­sø­ger hun at over­ta­le An­drew til at gif­te sig med hen­de, for at kun­ne bli­ve i USA. Han går med til det, men kun hvis hun lover ham en for­frem­mel­se. En im­mi­gra­tions­a­gent bli­ver dog skep­tisk, og vil te­ste par­rets for­hold til hin­an­den den føl­gen­de we­e­kend. An­drew hav­de plan­lagt at fly­ve hjem den we­e­kend til hans bed­ste­mors 90 års fød­sels­dag, så Mar­ga­ret ta­ger med ham til Sit­ka i Ala­ska, hvor hans mor, far og bedste­fora­el­dre ven­ter. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: An­ne Flet­cher. Ka­nal 4 kl. 21.00 En­gelsk ko­me­die fra 2011.

Nog­le la­e­re­re eg­ner sig slet ik­ke til at ud­fø­re de­res job. Et godt ek­sem­pel på det­te er den li­geg­la­de og rapka­ef­te­de Eliza­beth. Hun er grov i mun­den, nå­des­løs og slet ik­ke eg­net til at va­e­re la­e­rer. Hun drik­ker sig stangstiv og ser frem til at gif­te sig med en vel­ha­ven­de mand, så hun kan si­ge sit elen­di­ge job op. Da hun bli­ver drop­pet af sin for­lo­ve­de, ud­ta­en­ker hun en plan for at char­me­re sig ind på sin vel­ha­ven­de og at­trak­ti­ve kol­le­ga. Hun op­da­ger imid­ler­tid at hun ud­for­dres af den overe­ner­gi­ske kol­le­ga Amy, som og­så har in­ter­es­se i den flot­te la­e­rer­vi­kar. Eliza­bet­hs an­stren­gel­ser og van­vit­ti­ge in­tri­ger en­der imid­ler­tid med at gi­ve bå­de ele­ver, me­d­ar­bej­de­re og ik­ke mindst hen­de selv en la­e­re­streg, som de al­drig kom­mer til at glem­me. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ja­ke Kas­dan. TV3 kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.