SØNDAGENS FILM

BT - - TV -

Ca­na­disk ro­man­tisk TV-dra­ma fra 2014.

Da Mira ved et til­fa­el­de stø­der ind i den la­e­kre og be­røm­te mand, Li­am, aen­drer hen­des liv sig ra­di­kalt. Plud­se­lig er hun i gang med at le­ve det liv, hun al­tid har drømt om: hun da­ter den per­fek­te mand, le­ver i det mest fan­ta­sti­ske hjem og har det job, hun he­le li­vet har drømt om. Men en dag vi­ser det sig, at Miras liv al­li­ge­vel ik­ke er så per­fekt, som hun går og tror. Det går op for hen­de, at det per­fek­te liv ik­ke nød­ven­dig­vis gør hen­de rig­tig glad. Vil det lyk­kes hen­de at fin­de dét, der i sand­hed gør hen­de lyk­ke­lig? Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ke­vin Fair. Ka­nal 4 kl. 13.15 Ame­ri­kansk dra­ma fra 2011.

Da den mi­dal­dren­de Lar­ry Crow­ne bli­ver fy­ret fra sit job, be­slut­ter han sig for at vi­de­reud­dan­ne sig, og på sit lo­ka­le col­le­ge bli­ver han en del af et bro­get hold af ska­e­ve ek­si­sten­ser, der al­le sø­ger en bed­re frem­tid. Her mø­der han den kvik­ke mo­tor­cy­kel­pi­ge Ta­lia, som hja­el­per Lar­ry med at star­te på en frisk og sam­ti­dig fo­rel­sker han sig i sprog­la­e­re­ren, den sø­de Mer­ce­des Tai­not. Må­ske var det ik­ke en ka­ta­stro­fe at bli­ve fy­ret – i hvert fald har han få­et en ny chan­ce! Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Tom Hanks. TV 2 kl. 16.10 Ame­ri­kansk western fra 1968.

I 1880'er­nes Col­ora­do bli­ver en kort­spil­ler af­slø­ret som falsk­spil­ler. Van Mor­gan for­sø­ger at red­de fup­ma­ge­rens liv, men han kan ik­ke for­hin­dre de fem an­dre spil­le­re i at lyn­che ham. Snart be­gyn­der en ukendt ha­ev­ner at myr­de kort­spil­ler­ne én ef­ter én. Frygt og pa­ra­noia bre­der sig i by­en, hvor al­le be­gyn­der at mista­en­ke al­le. Hvem er den mysti­ske ha­ev­ner? Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Hen­ry Hat­haway og In­ger Ste­vens. DR2 kl. 17.00 Østrigsk kri­mi fra 2009.

Den un­ge, tyr­ki­ske kvin­de Ay­se Oz­bay bli­ver fun­det ha­en­gen­de i trae i et lil­le skov­om­rå­de i Tirol. Po­li­ti­et går ud fra, at der er ta­le om selv­mord, da he­le fi­re an­dre tyr­ki­ske kvin­der har ha­engt sig i selv­sam­me trae for at und­gå tvangs­a­eg­te­skab. Men ved ob­duk­tio­nen er der tegn på vold på Ay­ses lig, og en af hen­des ven­ner er for­s­vun­det på mystisk vis. Mo­ritz Eis­ner slår sig sam­men med den tyr­kisk­fød­te be­tjent Ve­dat Öz­de­mir for at kom­me til bunds i sa­gen. Det vi­ser sig snart, at en strid om op­fø­rel­sen af en mi­na­ret i by­en mel­lem to fa­mi­li­er kan lig­ge til grund for de man­ge døds­fald. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ha­rald Si­che­ritz. TV 2 Char­lie kl. 18.30 Ame­ri­kansk fan­ta­sy­film fra 2013.

Da Ro­gen, Jo­nah Hill, Jay Baru­chel, Dan­ny McBri­de og Craig Ro­bin­son går til fest hos Ja­mes Fran­co, for­ven­ter de, at det bli­ver sjovt. Men da Los An­ge­les bli­ver ramt af en ra­ek­ke ka­ta­stro­fer, vi­ser det sig, at dom­me­dag er na­er. Hvor­dan vil film­stjer­ner­ne kla­re sig, alt imens de mund­hug­ges og for­sø­ger at over­le­ve midt i den sam­men­styr­te­de by? Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Evan Gold­berg og Seth Ro­gen. TV3 kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.