Dansk Svøm­me­u­ni­on: ’Det er no­get svi­ne­ri’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­han Lyng­holm | jo­hp@spor­ten.dk

Of­fent­lig­gø­rel­sen af Per­nil­le Blu­mes for­tro­li­ge op­lys­nin­ger bli­ver mødt med en blan­ding af bå­de forun­dring og har­me hos di­rek­tør i Dansk Svøm­me­u­ni­on, Pia Hol­men. »Jeg ta­en­ker, at det her er no­get svi­ne­ri,« ly­der det bram­frit fra svøm­me­di­rek­tø­ren på bag­grund af den rus­si­ske ha­ck­er­grup­pe Fan­cy Bears la­ek nat­ten til i går.

Her ud­le­ve­res den dan­ske OLguld­vin­ders sund­heds­da­ta, som af­slø­rer ind­ta­gel­se af ast­ma­me­di­ci­nen ter­buta­lin. Et stof, der er på WADAs li­ste over for­bud­te stof­fer, men som Per­nil­le Blu­me har få­et dis­pen­sa­tion til at ind­ta­ge på grund af sin ast­ma.

»Hun gør jo alt det, vi be­der at­le­ter­ne om at gø­re. Det er jo at op­ly­se, hvad det er for no­get me­di­cin, de ta­ger; at de har de for­nød­ne til­la­del­ser og at de har styr på, hvor me­get de må ta­ge. Alt det tvin­ger vi at­le­ter­ne til, og så må de jo og­så kun­ne for­ven­te, at vi be­hand­ler de in­for­ma­tio­ner for­tro­ligt. Det må va­e­re det, sy­ste­met gør den an­den vej. Jeg sy­nes, at Per­nil­le har få­et en dår­lig be­hand­ling,« si­ger Pia Hol­men, der kal­der det ’sta­er­kt ir­ri­te­ren­de’, at hi­sto­ri­en kan få uden­for­stå­en­de til at ka­e­de Per­nil­le Blu­me sam­men med do­ping. Nor­mal prak­sis

Den så­kald­te an­stren­gel­ses-ast­ma, som og­så den dan­ske svøm­me­le­gen­de Met­te Ja­cob­sen fik me­di­cin mod i sin kar­ri­e­re, er ik­ke unor­mal for eli­tesvøm­me­re. For­u­den Per­nil­le Blu­me har Lotte Fri­is og Je­a­net­te Ot­te­sen og­så dis­pen­sa­tio­ner til at ind­ta­ge me­di­cin, li­ge­som en lang ra­ek­ke an­dre nav­ne i den in­ter­na­tio­na­le svøm­me­e­li­te.

Kun­ne det va­e­re en idé at of­fent­lig­gø­re svøm­mer­nes me­di­cin på for­hånd for at und­gå en mista­en­ke­lig­gø­rel­se?

»Jeg for­står godt dit spørgsmål og sy­nes og­så, det er re­le­vant. Så var man må­ske fri for al det her. Men jeg tror og­så, at man­ge med al­le de ind­be­ret­nin­ger, de al­le­re­de la­ver, fø­ler, at det i for­vej­en sty­rer ret me­get af de­res liv. Hvis jeg var eli­te­at­let, er jeg hel­ler ik­ke sik­ker på, jeg vil­le sy­nes, det var okay, at der lå en li­ste på ADDs (An­ti Do­ping Dan­mark, red.) hjem­mesi­de om, hvil­ken me­di­cin jeg tog,« si­ger Pia Hol­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.