Jør­gen­sen jor­der Mourin­hos Uni­ted

Ni­co­lai Jør­gen­sen fort­sa­et­ter ero­brin­gen af Fey­eno­ord-til­ha­en­ger­nes hjer­ter. I går med sit op­la­eg til sej­rs­må­let i 1-0-tri­um­fen over Man­che­ster Uni­ted

BT - - EUROPA LEAGUE - 2015/16 - Mads Kind­berg Ni­el­sen | ni­el@spor­ten.dk

Selv Man­che­ster Uni­ted og ma­na­ger José Mourin­ho skra­em­mer ik­ke Ni­co­lai Jør­gen­sen! I går af­tes spr­ud­le­de dan­ske­ren, der i som­mer­pau­sen byt­te­de FC Kø­ben­havn ud med Fey­eno­ord, igen-igen på sin nye hjem­me­ba­ne De Ku­ip, da Man­che­ster Uni­ted kom på be­søg i det na­est­fi­ne­ste sel­skab i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold. El­ler han strå­le­de i hvert fald ved kam­pens en­li­ge scor­ing i et op­gør, der el­lers ik­ke bød på no­get of­fen­sivt fest­fyr­va­er­ke­ri.

I høj­re an­grebs­si­de og i dét, der fak­tisk var en straf­bar of­f­si­depo­si­tion, løb Ni­co­lai Jør­gen­sen dybt og spa­e­ne­de mod bag­linj­en med 10 mi­nut­ter til­ba­ge af op­gø­ret. I ste­det for at la­eg­ge bol­den di­rek­te ind for­an spil­le­de Ni­co­lai Jør­gen­sen, som har sco­ret tre mål i fem kam­pe i AEres­di­vi­sio­nen ind­til vi­de­re, la­e­de­ret skråt bag­ud til en fremad­stormen­de Ton­ny Vil­he­na, der køligt ud­pla­ce­re­de David De Gea i Man­che­ster Uni­ted­må­let med sin ven­stre­fod.

Vil­he­na, hvis hår lig­ner en lø­ves man­ke, eks­plo­de­re­de i et gla­e­desløb mod en­de­tri­bu­nen for at fejre scor­in­gen med Jør­gen­sen og re­sten af hold­kam­me­ra­ter­ne.

»Det var en mas­se fø­lel­ser. Det kun­ne du og­så se. Jeg er vir­ke­lig glad,« sag­de Vil­hen­na ef­ter­føl­gen­de til Fox Sports.

Må­let var pa­ra­doksalt nok det, der skul­le til for at sa­et­te liv i det re­ser­ve­s­pa­ek­ke­de Man­che­ster Uni­ted-hold, der stil­le­de op med ot­te aen­drin­ger i for­hold til we­e­ken­dens 1-2-ne­der­lag til by­s­bør­ne­ne fra Ci­ty - dog sta­dig med sta­er­ke folk som ver­dens dy­re­ste fod­bold­spil­ler Paul Pog­ba og den un­ge ko­met Marcus Ras­h­ford på ba­nen. Uøn­sket del­ta­gel­se Mour­hino ud­tal­te før kam­pen, at man egent­lig ik­ke øn­sker tur­ne­rin­gen, og det smit­te­de til­sy­ne­la­den­de af på spil­ler­ne, som ik­ke så­dan for al­vor ram­te top­ni­veau­et på no­get tids­punkt.

Ef­ter kam­pen ae­r­gre­de Mourin­ho sig over re­sul­ta­tet.

»Vi for­søg­te at vin­de, og de for­søg­te ik­ke at ta­be. Det var dob­bel­tuhel­digt, for­di der var klart of­f­si­de ved må­let. I Eu­ro­pa Le­ague er vi hol­det, som al­le de an­dre vil slå,« sag­de José Mourin­ho til bri­ti­ske BT Sport.

Zla­tan Ibra­him­ovic var en af dem, som be­gynd­te på Uni­ted-ba­en­ken, men han skab­te lidt uro i hol­la­en­der­nes bag­ka­e­de, da han kom på ba­nen med en halv ti­mes spil igen til no­get af en mod­ta­gel­se fra til­sku­er­ne på De Ku­ip. De hol­land­ske fans ar­bej­der til­sy­ne­la­den­de ik­ke med fora­el­del­ses­fri­sten. Det er 12 år si­den, Zla­tan Ibra­him­ovic spil­le­de for Rot­ter­dam-bor­ger­nes ha­de­ri­va­ler fra Ajax Am­ster­dam, men ik­ke de­sto min­dre buhe­de og huje­de de ad stjer­ne­spil­le­ren, som nå­e­de at ha­ve et par hal­ve for­søg mod mål.

Pi­be­kon­cert var der til gen­ga­eld ik­ke me­get af, da dom­me­ren fløjte­de af. Til stor ju­bel for Fey­eno­ord-spil­ler­ne, tra­e­ner Giovan­ni van Bron­ck­horst og pu­bli­kum på De Ku­ip.

FO­TO: AFP

Ni­co­lai Jør­gen­sen (tv.) i na­er­kamp med Man­che­ster Uni­teds Eric Bail­ly i gårs­da­gens kamp i Rot­ter­dam, der be­stemt ik­ke var op­mun­tren­de for ma­na­ger José Mourin­ho (ind­sat fo­to) at over­va­e­re. Portu­gi­se­ren hav­de så­le­des sva­ert ved at fin­de en gri­mas­se, der kun­ne pas­se til sit holds ne­der­lag til hol­la­en­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.