Midt i gla­e­den over det ene po­int i Por­to vak­te Stå­le Sol­bak­kens røf­fel til Tho­mas Dela­ney for åben ska­erm op­sigt. An­fø­re­ren ta­ger dog ski­de­bal­len med op­hø­jet ro

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - Chri­sti­an Wint­her Jo­han­sen | chwj@spor­ten.dk

Som­mer­sol i syd­land­sk sep­tem­ber-stil. Uaf­gjort mod FC Por­to ons­dag. Hu­mø­ret var højt på FC Kø­ben­havns tra­e­nings­an­la­eg i går. Bå­de gla­de og tra­et­te var de, FCK­spil­ler­ne, til den let­te tra­e­ning. De hår­dest ram­te fra Por­to-kam­pen var uden knop­per un­der fød­der­ne og sneg sig ind mod klubhu­set igen ef­ter en lil­le halv ti­me, mens Stå­le Sol­bak­ken slet ik­ke var til ste­de.

En af de spa­re­de var Tho­mas Dela­ney. An­fø­re­ren og man­den, der af Stå­le Sol­bak­ken blev ska­eldt hef­tigt ud i pau­sen af 1-1-kam­pen mod Por­to.

»Jeg hav­de be­stemt mig for ik­ke at si­ge no­get til ham, men jeg for­må­e­de ik­ke hold min ka­eft. Det var så tor­ske­dumt. Dela­ney og jeg har haft så man­ge ska­en­de­ri­er i de seks-syv år, jeg har tra­e­net ham, så han fik en til i dag,« for­tal­te den nor­ske tra­e­ner til BTs ud­send­te ef­ter kam­pen Får fejl­e­ne at vi­de Og­så ef­ter kam­pen fik FC Kø­ben­havn-an­fø­re­ren et møg­fald og en øre­fi­gen på li­ve-tv af tra­e­ner Stå­le Sol­bak­ken for sit bold­tab, der før­te til Por­to-scor­ing.

Tho­mas Dela­ney ta­ger dog bå­de sin fejl og Sol­bak­kens pau­se-sva­da gan­ske ro­ligt.

»Det er jeg li­geg­lad med. Jeg har prø­vet det før. Fod­bold er et spil, der er la­vet af fejl. De la­ver og­så fejl ved vo­res mål. Det går sgu nok. Når jeg la­ver en fejl, får jeg det at vi­de. Jeg får og­så at vi­de, når jeg gør no­get godt, men jeg ta­ger det ik­ke så tungt,« si­ger Tho­mas Dela­ney med et smil.

Sol­bak­ken har tid­li­ge­re kaldt Dela­ney for den men­talt sta­er­ke­ste spil­ler, han har ar­bej­det med i FC Kø­ben­havn, og der­for er det na­er­lig­gen­de at tro, at han ved, han kan gå lidt hår­de­re til den 25-åri­ge kom­men­de Wer­der Bre­men-spil­ler end an­dre af spil­ler­ne.

»Det gi­ver selv­føl­ge­lig hol­det en lil­le på­min­del­se om, at in­gen er hel­li­ge, og vi skal ta­en­ke os om, hvil­ket jeg må­ske ik­ke gjor­de i den si­tu­a­tion. Det er ik­ke, for­di jeg står og si­ger, det er un­fair, at han er ef­ter mig. Det kan jeg egent­lig sag­tens le­ve med og for­stå,« forta­el­ler Dela­ney. Brug­ge er fa­vo­rit Det over­ra­sken­de po­int på en sva­er ude­ba­ne gi­ver på pa­pi­ret lidt stør­re rum for at be­gå fejl. Isa­er med tan­ke på, at FCK i na­e­ste run­de mø­der Club Brug­ge, der tab­te 0-3 hjem­me mod Lei­ce­ster. Alt i alt en god run­de for FCK, som dog skal pas­se på mod bel­gi­er­ne og ik­ke sa­et­te for­håb­nin­ger­ne for højt i grup­pen, ly­der det fra An­dreas Cor­ne­li­us.

»Jeg sy­nes sta­dig, vi er un­der­dog i grup­pen. Vi vil ger­ne vi­de­re som num­mer ét el­ler to, men det kan godt vi­se sig, at de an­dre mod­stan­de­re er for sta­er­ke, så vi ta­ger en kamp ad gan­gen,« si­ger ons­da­gens dan­ske målsco­rer og fort­sa­et­ter:

»Man skal hu­ske på, at Brug­ge har om­kring et tre gan­ge så stort spil­ler­bud­get, som vi har. Der­for kan vi ik­ke va­e­re fa­vo­rit­ter. Man kan si­ge, vi skal ha­ve po­int hjem­me og helst vin­de, men det er et så godt hold, at alt kan ske,« si­ger An­dreas Cor­ne­li­us.

FO­TO: AFP OG REU­TERS

Stå­le Sol­bak­ken (øverst) kald­te for åben ska­erm Tho­mas Dela­neys fejl for ’hjer­ne­død’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.