GEN­REJS­NIN­GEN ER I GANG

Ni­ck­las Bendt­ners Not­ting­ham Fo­rest-de­but har skabt en vis op­ti­mis­me i og om­kring klub­ben. Nu spør­ger de: Er dan­ske­ren på vej til­ba­ge?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@spor­ten.dk

Han har af­gjort land­skam­pe, han har sco­ret hat­tri­ck i Cham­pions Le­ague, han har af­gjort et North Lon­don-der­by. Han har va­e­ret på top­pen, han har ramt bun­den. Men hvor er han så nu, spør­ger man­ge. No­get kan ty­de på, at han kan va­e­re på vej til­ba­ge. I hvert fald hvis man be­døm­mer ud fra en lun sep­tem­ber­af­ten i en­gel­ske Ro­t­her­ham, hvor der blev til­fø­jet et nyt ka­pi­tel til forta­el­lin­gen om Ni­ck­las Bendt­ner.

Alt imens det me­ste af fod­bold­ver­de­nen var fo­ku­se­ret på Cham­pions Le­ague-kam­pe­ne ons­dag af­ten, fik Bendt­ner de­but for Not­ting­ham Fo­rest på Ro­t­her­hams New York Sta­di­um, der mak­si­malt hu­ser 12.000 til­sku­e­re. Yd­my­ge ram­mer i for­hold til Bendt­ners tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ve­re som Ar­se­nal, Ju­ven­tus og Wol­fsburg. Et vid­nes­byrd om en ny vir­ke­lig­hed for dan­ske­ren. Im­po­ne­re­de de­but I et halvt år har kar­ri­e­ren for et af dansk fod­bolds stør­ste stjer­neskud va­e­ret pra­e­get af usik­ker­hed. Si­den Bendt­ner i april blev løst fra sin kon­trakt i ty­ske Wol­fsburg, har an­gri­be­ren va­e­ret uden ar­bejds­gi­ver. Det har ko­stet plad­sen på lands­hol­det.

Ef­ter fle­re tra­e­nings­pas hos FCK, et utal af ar­tik­ler og spe­ku­la­tio­ner blev frem­ti­den af­kla­ret, da han en uge in­de i sep­tem­ber skrev un­der på en to-årig kon­trakt med Not­ting­ham Fo­rest fra den na­est­bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke, The Cham­pions­hip.

Ons­dag blev han så skif­tet ind ef­ter en ti­mes spil i kam­pen mod Ro­t­her­ham til sin de­but. På en halv ti­me lag­de han op til et mål, ram­te stol­pen og bra­end­te en stor chan­ce.

En ind­sats, der har over­ra­sket man­ge i Not­ting­ham. Spe­ci­elt for­di den før­ste tid i Not­ting­ham har va­e­ret pra­e­get af prak­ti­ske gø­re­mål og få tra­e­nin­ger. Ef­ter at ha­ve un­der­skre­vet kon­trak­ten sid­ste ons­dag fik Bendt­ner lov til af klub­ben til at ta­ge hjem til Kø­ben­havn om fre­da­gen for at hen­te si­ne ting i for­bin­del­se med flyt­nin­gen til Eng­land og få styr på de sid­ste de­tal­jer.

I den­ne uge tra­e­ne­de han med man­dag og tirs­dag in­den kam­pen ons­dag, forta­el­ler Paul Tay­l­or, der føl­ger klub­ben ta­et for Not­ting­ham Post. Avi­sen kon­sta­te­re­de selv ef­ter kam­pen, at Bendt­ner er til­ba­ge.

»Jeg tror kun, han har tra­e­net tre­fi­re gan­ge med hol­det, in­den han spil­le­de mod Ro­t­her­ham, og sam­men­hol­der man det med, at han ik­ke har spil­let en kamp in­den da i over et halvt år, var hans pra­e­sta­tion fak­tisk ret im­po­ne­ren­de. Han så lidt ru­sten ud, men han hav­de så san­de­lig og­så nog­le po­si­ti­ve øje­blik­ke, hvor han vi­ste glimt af, hvad han er i stand til,« for­kla­rer Tay­l­or, der selv var til ste­de til kam­pen. Nye sig­na­ler Når man snak­ker om Ni­ck­las Bendt­ner, kom­mer man ik­ke uden om for­ti­den.

De dår­li­ge be­slut­nin­ger uden for ba­nen fra sprit­kør­sel til lidt for man­ge fe­ster i nat­te­li­vet.

Det er og­så ty­de­ligt at se, at Bendt­ner prø­ver at sig­na­le­re en helt ny si­de af sig selv på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram. Med hen­vis­ning til sit ka­e­le­navn på net­op de so­ci­a­le me­di­er, Lord, til­fø­je­de han et bil­le­de ef­ter kon­trak­tun­der­skri­vel­sen med Not­ting­ham Fo­rest, hvor han skrev #thel­or­dis­de­ad #the­re­boo­ti­son (Lord’en er død, gen­rejs­nin­gen er i gang).

Der­for var det og­så vig­tigt for Not­ting­ham-tra­e­ner Phi­lip­pe Mon­ta­ni­er at få et ind­tryk af Bendt­ner og hans am­bi­tio­ner, in­den klub­ben hen­te­de ham.

I et in­ter­view in­den sid­ste we­e­kends liga­kamp mod Aston Vil­la for­tal­te fransk­man­den, at han hav­de gjort me­get ud af at til­brin­ge et par da­ge med Bendt­ner og se ham an til tra­e­ning så­vel som uden for ba­nen.

Hav­de han styr på si­ne pri­o­ri­te­ter? Var han op­sat på at lyk­kes?

I sid­ste en­de var fransk­man­den over­be­vist om, at Bendt­ner hav­de ind­set, at han var en mand med no­get at be­vi­se. En mand, der skul­le til­ba­ge på spo­ret. Fan­ta­stisk mod­ta­gel­se »Man­ge af fan­se­ne så det in­ter­view, og jeg tror, det hjalp Bendt­ner en

Jeg tror kun, han har tra­e­net tre-fi­re gan­ge med hol­det, in­den han spil­le­de mod Ro­t­her­ham, og sam­men­hol­der man det med, at han ik­ke har spil­let en kamp in­den da i over et halvt år, var hans pra­e­sta­tion fak­tisk ret im­po­ne­ren­de. Han så lidt ru­sten ud, men han hav­de så san­de­lig og­så nog­le po­si­ti­ve øje­blik­ke, hvor han vi­ste glimt af, hvad han er i stand til Paul Tay­l­or, Not­ting­ham Post

smu­le. Fan­se­ne indså, at hvis han kan ind­fri sit po­ten­ti­a­le med den ret­te at­ti­tu­de, kan han bli­ve et me­get godt køb. Der var lidt over 2.000 fans med til kam­pen mod Ro­t­her­ham, og de gav ham en fan­ta­stisk mod­ta­gel­se. De råb­te og jub­le­de, da han var­me­de op, og da han kom på ba­nen. Og man kun­ne se, at de føl­te med ham, da hans ho­ved­stød ram­te stol­pen,« ly­der det fra Paul Tay­l­or.

Det for­ven­tes, at Bendt­ner igen er med i trup­pen, der mø­der Norwich på hjem­me­ba­nen Ci­ty Gro­und i mor­gen. Her kan han igen kom­me til at spil­le en rol­le som ind­skif­ter, mens han nok gla­e­der sig ek­stra me­get til på tirs­dag.

Her ga­e­ster dan­ske­rens tid­li­ge­re klub Ar­se­nal nem­lig Not­ting­ham i Li­ga Cup’en.

FO­TO: LEE SMITH

Ni­ck­las Bendt­ner im­po­ne­re­de i sin de­but for Not­ting­ham Fo­rest.

FO­TO: LEE SMITH

Ni­ck­las Bendt­ner jag­ter bo­pa­el og lands­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.