Bendt­ners se­ne­ste hal­ve år

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

APRIL: Ef­ter fle­re u overen stem­mel ser med Wol­fs bur g sled el­se er tå­l­mo­dig­he­den slup­pet op med Ni­ck­las Bendt­ner. Ty­sker­ne vil af med dan­ske­ren. Det står klart ef­ter la­en­ge­re for­hand­lin­ger, at Bendt­ner lø­ses fra sin kon­trakt med øje­blik­ke­lig virk­ning. Nu er han klub­løs. MAJ: Dan­ske­ren ven­der til­ba­ge til Kø­ben­havn, hvor han får lov til at tra­e­ne med hos barn­dom­s­klub­ben FCK. Her hol­der han for­men ved li­ge, ind­til han kan fin­de en ny klub. Des­u­den bli­ver han ind­kaldt som ga­est til lands­hol­dets tra­e­ning un­der den nye land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de, der dog gør det klart, at Bendt­ner ik­ke spil­ler, så la­en­ge han er uden klub. JU­NI: Jag­ten på en ny klub fort­sa­et­ter, men end­nu fal­der in­tet på plads. Mens FCK hol­der som­mer­pau­se, gør Bendt­ner dit­to. Han op­hol­der sig iføl­ge sin In­s­ta­gram­kon­to blandt an­det i USA i lø­bet af må­ne­den. JULI: Som BT tid­li­ge­re har be­skre­vet, er Bendt­ners frem­tid mil­li­me­ter fra at bli­ve af­kla­ret i juli, da han er enig med Pre­mi­er Le­agu­e­klub­ben Hull om en kon­trakt. Her er hans tid­li­ge­re tra­e­ner fra Sun­der­land og Bir­m­ing­ham, Ste­ve Bru­ce, ma­na­ger. Men Bru­ce va­el­ger at si­ge sit job op i klub­ben, in­den hand­len fal­der på plads. Skif­tet går i va­sken. Alt imens tra­e­ner Bendt­ner fort­sat med hos FCK, men ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken gør det klart, at Bendt­ner skal tra­e­ne ale­ne med klub­bens fy­si­ske tra­e­ne­re. AU­GUST: Trans­fer­vin­du­et na­er­mer sig en luk­ning, hvil­ket dog ik­ke på­vir­ker Bendt­ners chan­cer, da han som klub­løs kan skri­ve un­der på en kon­trakt når som helst. Han af­vi­ser til­bud fra blandt an­det Ki­na uden at få en af­kla­ring. Han op­hol­der sig sta­dig i Kø­ben­havn. SEP­TEM­BER: Ni­ck­las Bendt­ner får en­de­lig hul igen­nem til drøm­me­desti­na­tio­nen Eng­land, da han un­der­skri­ver en to-årig kon­trakt med Not­ting­ham Fo­rest. 14. sep­tem­ber de­bu­te­rer han for klub­ben.

FO­TO: LEE SMITH

Ni­ck­las Bendt­ner har haft et om­tum­let halvt år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.