Ame­ri­kansk hold til Con­ta­dor

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Cy­kel­hol­det Trek-Se­gaf­redo hen­ter for­sta­er­k­ning til lø­be­ne na­e­ste år. Det ame­ri­kan­ske hold har skre­vet kon­takt med den 34-åri­ge spa­ni­er Al­ber­to Con­ta­dor, hvis nu­va­e­ren­de ar­bejds­gi­ver, Tin­koff, luk­ker ef­ter in­de­va­e­ren­de sa­e­son.

»Trek-Se­gaf­redo er et me­get at­trak­tivt og am­bi­tiøst pro­jekt, som vir­ke­lig in­spi­re­rer mig,« si­ger Al­ber­to Con­ta­dor i en pres­se­med­del­el­se.

»Jeg har haft nog­le frem­ra­gen­de sam­ta­ler med hol­dets le­del­se, og vi har man­ge mål og pri­o­ri­te­ter til fa­el­les. Det vig­tig­ste er at for­sø­ge at vin­de de vig­tig­ste løb i ka­len­de­ren, først og frem­mest Tour de Fran­ce,« si­ger spa­ni­e­ren.

Trek-Se­gaf­redo har Kim An­der­sen som sport­s­di­rek­tør.

Det ame­ri­kan­ske hold har li­ge­le­des sik­ret sig den span­ske ryt­ter Jesús Her­nán­dez og den hol­land­ske sport­s­di­rek­tør Step­hen de Jongh, der beg­ge og­så kom­mer til fra Tin­koff. Syv grand tour-sej­re Al­ber­to Con­ta­dor har syv gan­ge vun­det et af de så­kald­te grand tour-løb, to gan­ge Tour de Fran­ce, to gan­ge Giro d’Ita­lia og tre gan­ge Vu­el­ta a Es­paña.

Han blev des­u­den fra­ta­get sej­re­ne ved Tour de Fran­ce i 2010 og ved Giro d’Ita­lia året ef­ter på grund af den do­pings­ag, der og­så har få­et en stor plads i Al­ber­to Con­ta­dors kar­ri­e­re.

I sep­tem­ber 2010 kom det frem, at spa­ni­e­ren var ble­vet te­stet po­si­tiv for stof­fet clen­bu­te­rol un­der Tour de Fran­ce det år.

Med­del­el­sen kom, kort tid ef­ter at han hav­de skre­vet kon­trakt med Bjar­ne Ri­is’ cy­kel­hold, det nu­va­e­ren­de Tin­koff-hold.

Al­ber­to Con­ta­dor ha­ev­de­de, at han måt­te ha­ve ind­ta­get en foru­re­net bøf, og i fe­bru­ar 2011 blev han i før­ste om­gang fri­fun­det af det span­ske cy­kel­for­bund.

Mens en ap­pel­sag kør­te, hav­de spa­ni­e­ren mu­lig­hed for at kø­re cy­kel­løb, og han kun­ne der­for vin­de Giro d’Ita­lia det ef­ter­føl­gen­de år.

I fe­bru­ar 2012 blev han idømt to års ka­ran­ta­e­ne af den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol (CAS), og han blev der­for fra­ta­get sej­ren i Giro­en 2011 og i Tou­ren året før.

Al­ber­to Con­ta­dors se­ne­ste grand tour-sejr kom sid­ste år i Giro­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.